SOSYAL SERMAYE VE EKONOMİK KALKINMA İLİŞKİSİ AÇISINDAN TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Öz İnsanlar ve kurumlar arası ilişkiler, sosyal sermayenin temelini oluşturur ve sosyal sermayenin ülkelerin gelişme süreçlerini önemli ölçüde etkilediği kabul edilmektedir. Zira günümüzde ülkelerin gelişmişlik seviyesini sadece fiziki sermaye birikimiyle açıklamak mümkün değildir. Bu nedenle az gelişmiş ülkelerin, gelişmiş ülkelerle aralarındaki gelişmişlik farklılıklarını azaltabilmek için sosyal sermayelerini arttırmaları gerekmektedir. 

Kaynakça

ALTAN Rıfat, “AB ve Türkiye’de Bölgesel Kalkınma” http://www.stratejikboyut.com/haber/ab-ve-turkiyede-bolgesel- kalkinma--28529.html (05.04.2011)

ALTAY Asuman, (2007 ), “Bir Kamu Malı Olarak Sosyal Sermaye ve Yoksulluk İlişkisi”, Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review, 7(I), ss. 337-362.

ARI Hareketi, (2006), http://www.ari.org.tr/pdfs/06_02.pdf (05.04.2011).

BERBER M., (2004), İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Derya Kitabevi, Trabzon.

BULLEN Paul, ONYX Jenny, Measuring Social Capital in Five Communities in NSW A Practitioner's Guide, Management Alternatives, March 1998, http://www.mapl.com.au/A2.htm (01.04.2011)

CALLOIS, J. M., ANGEON V., (2004), “On the Role of Social Capital on Local Economic Development: An Econometric Investigation on Rural Employment Areas in France”, AES Conference, pp. 1-27.

CASEY Terrence, “Social Capital and Regional Economies in Britain” http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467- 9248.2004.00466.x/full (05.04.2011)

COLEMAN James S., (1988), “Social Capital in the Creation of Human Capital”, The American Journal of Sociology, Vol. 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure, pp. 95-120.

ÇEKİÇ Tuba İnal, ÖKTEN Ayşe Nur (2009), “Sosyal Sermaye Perspektifinden Kırsal Kalkınma Sorunsalına Yeniden Bakış”, Megaron Journal, Vol: 4, No: 3, ss. 203-213. http://www.megaronjournal.com/?page=published&ID=20 (05.04.2011)

ÇETİN Murat, (2006), “Endüstriyel Bölgelerde Sosyal Sermaye ve Güven: Üçüncü İtalya Örneği”, Ege Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 6, Cilt: 1, ss. 74-86.

ERDOĞAN Emre, “Sosyal Sermaye, Güven ve Türk Gençliği”, ss. 3-39. http://www.urbanhobbit.net/PDF/Sosyal%20Sermaye_emre%20 erdogan.pdf (28.03.2011)

FIELD Jhon, (2006 ), Sosyal Sermaye, Çev. Bahar Bilgen, Bayram Şen, İstanbul Bilgi Üniv. Yayınları.

FİDRMUC Jan, GËRXHANİ Klarita, (2005), “Formation of Social Capital in Central and Eastern Europe: Understanding the Gap Vis-a-Vis Developed Countries”, April. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=729324 (05.04.2011).

FUKUYAMA Francis, (2001), “Social Capital, Civil Society and Development”, Third World Quarterly, Vol. 22, No 1, pp. 7–20.

FUKUYAMA Francis, (2005), Güven: Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması, Çev. Ahmet Buğdaycı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

GÖKALP Nuri, (2003), “Ekonomide Güven Faktörü”, Celal Bayar Üniv. İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2, ss. 163-174.

KARAGÜL Mehmet, DÜNDAR Süleyman, (2006 ), “Sosyal Sermaye ve Belirleyicileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Akdeniz İİBF Dergisi, Sayı: 12, ss. 61–78.

KARAGÜL Mehmet, MASCA M., (2005), “Sosyal Sermaye Üzerine Bir İnceleme”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 1.

KAYA Erol, (2008 ), “Sosyal Sermaye ve Kentler”, Yerel Siyaset Dergisi, Sayı: 25, Ocak, ss. 21–22.

KESKİN M., (2008), “Sosyal Sermaye ve Bölgesel Kalkınma: Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerinde Sosyal sermaye ve Belirleyicilerinin Analizi”, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniv., Sos. Bil. Enst., Erzurum.

KİRMANOĞLU Hasan, (2011), “Sosyal Sermaye ve Geleceği Şekillendirmek”, KOBİFİNANS, (http://www.kobifinans.com.tr/tr/bilgi_merkezi/0207/5226 (02.04.2011).

KNACK, Stephen., KEEFER Philip, (1997), "Does social capital have an economic pay off?", Quarterly Journal of Economics, Vol: 112, No: 4. pp. 1251-1288.

KOSGEB, (2005), “Ekonomik Kalkınmada Sosyal Sermayenin Rolü”, Ankara, (http://www.akerpatent.com/dokuman1/kosgeb%20dokumanlari/Ekono mik%20Kalkinmada%20Sosyal%20Sermayenin%20Rolu%20nedir.PDF (03.04.2011)

KOVACI Süreyya, BELKE Murat, KOÇ Ali, (2010), “İktisadi Kalkınmaya Yeni Yaklaşımlar: Sosyal Sermayenin ve Kurumların Artan Rolü”, Süleyman Demirel üniversitesi, Uluslararası Davraz Kongresi, 24-29 Eylül 2009, http://idc.sdu.edu.tr/tammetinler/kalkinma/kalkinma8.pdf (03.04.2011)

NARAYAN Deepa, PRITCHETT Lant, (1999), “Cent and Sociability: Household Income and Social Capital in Rural Tanzania”, Economic Development and Cultural Change, Vol. 47, No. 4, May, pp. 871-897.

OECD, (2001), The Well-being of Nations, the Role of Human and Social Capital, OECD: Paris. http://www.google.com/books?hl=tr&lr=&id= yHH1YgJla6wC&oi=fnd&pg=PA7&ots=i5cHLqozfz&sig=RjvR4m DmJtaFVocT-zVR4WhieKg#v=onepage&q&f=false (06.04.2011)

ÖKSÜZLER Oktay, (2006), “Sosyal Sermaye, Güven ve Belirleyicileri: Bir Panel Analizi”, Akdeniz İİBF Dergisi, Sayı: 12, ss. 108-129.

ÖREN Kenan, (2007), “Sosyal Sermayede Güven Unsuru ve İşgücü Performansına Etkisi”, Kamu-İş Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, ss. 71-90.

ÖZEN Şükrü, ASLAN Zuhal, (2003), “ İçsel ve Dışsal Sosyal Sermaye Yaklaşımları Açısından Türk Toplumunun Sosyal Sermaye Potansiyeli: Ortadoğu Sanayi Ve Ticaret Merkezi (OSTİM) Örneği”, Akdeniz İİBF Dergisi, Sayı: 12, ss. 130-161.

PARASIZ İlker (1997), Modern Büyüme Teorileri, Ezgi Kitabevi.

PUTNAM Robert D., (1995), “Bowling Alone: America's Declining Social Capital”, Journal of Democracy, 6: 1. pp. 65-78. http://xroads.virginia.edu/ ~HYPER/DETOC/assoc/bowling.html (05.04.2011)

TÜYLÜOĞLU Şevket, (2006), “Sosyal Sermaye, İktisadi Performans ve Kalkınma: Bir Yazın Taraması”, Akdeniz Üniv. İİBF Dergisi, Sayı: 12, ss. 14–60.

WOOLCOCK Michael, NARAYAN Deepa, (2000), “Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy”, The World Bank Research Observer, Vol. 15, No. 2, August, pp. 225–249.

YETİM Nalan, (2002), “Sosyal Sermaye Olarak Kadın Girişimciler: Mersin Örneği”, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, ss. 79-92.

ZAK Paul J., KNACK Stephen, (1998), “Trust and Growth”, July, Paper No: 219.