SELÇUKLU/OSMANLI DÖNEMİNDE KURUMSAL BİR YAPI: AHİLİK/GEDİK TEŞKİLATI VE SOSYO-EKONOMİK İŞLEVLERİ

Öz Anadolu'da XIII. yüzyılda kurulan ahilik, varlığını XX. yüzyılın başlarına kadar sürmüştür. Ahiliğin adı, XVIII. yüzyılda gedik/lonca olarak değişmiştir. Ahilik, esas İşlevine, başka bir ifadeyle sosyo-ekonomik işlevine XV, yüzyılda kavuşmuş; bu yüzyıldan sonra, kuruluş döneminde kazandığı askeri, siyasi ve idari İşlevlerini yitirmiştir. Makalede, ahiliğin sosyo-ekonomik işlevlerinden Ve günümüz sosyal politika uygulamalarıyla benzerliklerinden bahsedilecektir.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

AĞAOĞLU, Samet - HÜDAİOĞLU, Selahaddin. Türkiye'de İş Hukuku, İş Hukuku Tarihi, C. 1, İstanbul, 1938.

BAYRAM, MütSil, Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu, Konya, 1991.

ÇAĞATAY, Neşet. Bir Türk Kurumu Olarak Ahilik, A. Ü. İlahiyat Fakültesi Yayını, Ankara, 1974.

DEMİREL, Ömer. Osmanlı Dönemi Sivas Şehri ve Esnaf Teşkilatı, Sivas Belediyesi Yayını, Sivas, 1998,

EKİNCİ, Yusuf. Ahilik, 4. Baskı, Ankara, 1993.

E R D E N Orhan. "Ahilik Kültürünün Endüstriyel Kalite Kontrolüne Yansımaları", /, Ahi Evrnn-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, Kırşehir, 2004.

KORAY, Meryem. Endüstri ilişkileri, Basisen Yayını, İstanbul, 1992.

ÖKSÜZ, Enis. "Ahilik Müessesesinin Sosyal Gelişmedeki Yeri ve Önemi", Sosyoloji Konferansları, 24. Kitap, ÎÜÎF Yayını, İstanbul, 1993.

PARMAKS1ZOĞLU, İsmeL İbn-i Bahtla Seyahatnamesinden Seçmeler, 1000 Temel Eser, Ankara, 1970, s. 57.

P E K O L C A Y , Necla. "İstemi Türk Edebiyatı Metinlerinde Ahi Kelimesinin Yeri", Türk Kültürü ve Ahilik, İstanbul, 1986.

ŞEN, Metin, "Osmanlı Devleli'nde Sosyal Güvenlik: Ahi Birlikleri, Loncalar ve Vakıflar", Çimento işveren, C . 16, S, 6, Kasım 2002.

ŞİMŞEK, Muhittin, TKY ve Tarihteki bir Uygulaması Ahilik, Hayat, 2002, İstanbul.

T A B A K O C L U , Ahmet. Türk İktisat Tarihi, 6. Baskı, Dergah Yayınlan, İstanbul, 2003.

T A B A K O C L U , Ahmet. "Sosyal ve İktisadi Yönleriyle Ahilik", Türk Kültürü ve Ahilik, XXI Ahilik Bayramı Sempozyumu Tebliğleri, Kırşehir Ahilik Araştırma ve Kültür Vakh Yayım, İstanbul, 1986.

TALAŞ, Cahit. Sosyal Ekonomi, S Yayınları, Ankara, 1979.

T O K O L , Aysen. Sosyal Politika, 2. Baskı, Vipaş, Bursa, 2000.

T O K O L , Aysen. Endüstri ilişkileri ve Yeni Gelişmeler, Vipaş, Bursa, 2001

T U R A N , Kamil, iş Hukukunun Genel Esasları, Kamu-lş Yayını, Ankara, 1996.

YAZICI, Erdinç Osmanlı'dan Günümüze Türk İ$çi Hareketi, Şeker-İş, Ankara, Ty.