Kurumsal Yönetim ve Türkiye Yansımaları

Öz Kurumlar açısından en önemli hususlardan bir tanesi, her koşulda ve her zaman diliminde varlığını

Kaynakça

Altan, O. (2007). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal 30 Endeks Şirketlerinin SermayePiyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumunun Değerlendirilmesi, AnadoluÜniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.Ararat, M.& Balic, A. & Bradley, N. (2005). Transparency and Disclosure of Turkish Firms,Survey Report, Standard and Poor's, accessible via www.governance.standardandpoors.com.Deloitte. (2010).Kurumsal Yönetim Serisi, "Nedir Bu Kurumsal Yönetim",http://www.deloitte.com .Demirbaş, M. ve Uyar, S. (2006).Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Denetim Komitesi,İstanbul:Güncel.Doğan, M. (2007).Kurumsal Yönetim,Ankara: Siyasal Kitapevi.Durukan M.B., Özkan S. ve Dalkılıç, A. F. (2009).The Effectiveness of the Turkish CorporateGovernance System: CEO Changes and Performance Measures.(Erişim Tarihi: 28 Eylül2013)http://ssrn.com/abstract=1405251,Eroğlu, C. A. (2003). Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Kamunun Aydınlatılması,Sermaye Piyasası Kurulu Hukuk İşleri Dairesi Yeterlilik Etüdü, (Erişim Tarihi: 27 Mart2013)http://www.spk.gov.tr/yayin.aspx?type=yay02Gürbüz, A. O. ve Ergincan, Y. (2004).Kurumsal Yönetim: Türkiye’deki Durumu veGeliştirilmesine Yönelik Öneriler,İstanbul: Literatür Yayınları.Franks, J. (2009). Corporate Governance and Shareholder Activism, TÜSİAD sunumu.(Erişim Tarihi: 16 Temmuz 2010)Kayacan, M. (2009). Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ulusal Finansal Raporlama StandartlarıAçısından Gelişmeler. (Erişim Tarihi:18 Mart 2011) http://www.tkyd.orgKula, V. (2006).Kurumsal Yönetim - Hissedar Korunması Uygulamaları ve TürkiyeÖrneği,İstanbul: Papatya Yayıncılık.Monks, R.A. G. ve Minow , N. (2004). Corporate Governance.Blackwell Publishing, ThirdEdition.Pound, J. (2002).Kurumsal Olarak Yönetilen Şirket Neler Sağlayabilir?(Çeviren: AhmetKardam). İstanbul: Türk Metal Sanayici Sendikası Yayınları.SPK. (2005). Kurumsal Yönetim İlkeleri. (Erişim Tarihi: 31 Temmuz 2013).www.spk.gov.tr,.SPK. (2007). Kurumsal Yönetim İlkeleri.(Erişim Tarihi: 31.7.2013).http://www.spk.gov.tr.Suyolcu, O. A. (2006).Yönetişim Mekanizmalarının Kurumsal Açıklamalar ve FinansalRaporlamalar Üzerindeki Etkileri.Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.TÜSIAD. (2002).Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama Kodu: Yönetim Kurulunun Yapısı veİşleyişi.İstanbul:TUSİAD Yayınları.Ural, A. (2004).Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Sendromu.İstanbul:Sistem Yayıncılık.TTK, http://www.kgm.adalet.gov.tr/kanunlasan/2011y/6102ss.pdf. ( Erişim Tarih:13/09/2017)