KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE TÜRKİYE'DEKİ DURUMU

Öz Küreselleşme sürecinin en önemli sonuçlarından biri olan liberal politikaların tekrardan güç kazanması, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanda önemli gelişmeler meydana getirmiştir. Bu gelişmelerden bir tanesi, Sivil Toplum olgusu ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın giderek artan bir öneme sahip olmasıdır. Günümüzde, özellikle gelişmiş olan ülkelerde Sivil Toplum Kuruluşları, toplumsal sorunların çözümünde çok geniş bir alanda aktif rol oynamaktadır. Türkiye'de de özellikle son yıllarda, gelişmiş ülkelerde olduğu kadar olmasa da Sivil Toplum Kuruluşları önemli roller üstlenmeye başlamışlardır.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

ABAY , Ali Rıza (2004). "17 Ağustos 1999 Doğu Marmara Depreminden Sonra Adapazarı'nın Yeniden Yapılanmasında Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü" . I. Ulusa l Sivil Toplu m Kuruluşları Kongresi, Küresel Demokrasinin Gelişmes i ve Katılım Sağlanmas ı Açısından Sivil Toplu m Kuruluşları Bildirile r Kitabı, 4-6 Haziran 2004, s: 259-274.

ACI, Esra Yüksel (2004). "Küreselleşme Olgusunun Sivil Toplum Kuruluşlarına Yansımaları" . I. Ulusa l Sivil Toplu m Kuruluşları Kongresi, Küresel Demokrasinin Gelişmes i ve Katılım Sağlanmas ı Açısından Sivil Toplu m Kuruluşları Bildirile r Kitabı, 4-6 Haziran 2004, s: 81-89.

ACI, Esra Yüksel (2005). " 'Kalkınma' Sorunu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Değişen İşlevi " Sivil Toplu m Dergisi, 3 (11), s. 25-35.

A K , Bihder Güngör (2005). "Türkiye'nin Avrupa Birüği'ne Katılım Sürecinin Sivil Toplum Kuruluşlarına Etkileri ve Katkıları". II. Ulusa l Sivil Toplu m Kuruluşları Kongresi, Küresel Eşitlik Bildirile r Kitabı, s: 185-195.

AKATAY , Ayten ve SEVİNÇ İsmail (2004). "Cumhuriyetten Günümüz e Sivil Toplum Kuruluşlarının Gelişim Süreci" . 1. Ulusa l Sivil Toplu m Kuruluşları Kongresi, Küresel Demokrasinin Gelişmes i ve Katılım Sağlanmas ı Açısından Sivil Toplu m Kuruluşları Bildirile r Kitabı, 4-6 Haziran 2004, s: 91-98.

ARGENTI , Paul A. (2004), "Collaborating with Activists: Ho w Starbucks Works with NGOs" , Californi a Management Review, Vol. 47, No.l, Fail, p: 91-116.

ASLA N Mehmet ve KAYA , Gazanfer (2004). "1980 Sonrası Türkiye'de Siyasal Katılımda Sivil Toplum Kuruluşları" . Cumhuriye t Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimle r Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, s: 213-223.

BAĞCİ, Cahit (2005). "Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Sivil Toplum Örgütleri ve Kalkınma", Sivil Toplu m Dergisi, 3 (11), s. 7-23.

BALAY , Refik (2004). "Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim". Ankar a Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Yıl: 2004, Cilt: 37, Sayı: 2, s: 61-82.

BAUMAN , Zygmunt (1997). Küreselleşme - Toplumsa l Sonuçları (Çev: A. Yılmaz) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

BETİL, İbrahim (2005). "Türkiye'de Devlet Kada r STK'larda Şeffaf Değildir", Sivil Toplu m Dergisi, 3 (12), s. 91-100.

BİBER, Ayhan (2004). "Sivil Toplum Örgütlerinin İşlerlik Kazanması Açısından Halkla İlişkiler (Türkiye Örneği)" . I. Ulusa l Sivil Toplu m Kuruluşları Kongresi, Küresel Demokrasinin Gelişmes i ve Katılım Sağlanmas ı Açısından Sivil Toplu m Kuruluşları Bildirile r Kitabı, 4-6 Haziran 2004, s: 159-166.

BRAND , Laurie A. (2001). "Displacement For Development? The Impact Of Changing State- Society Relations", World Development, Vol: 29, No: 6, p: 961-976.

CFIOI, Chong Ju; CHENG , Philip; KİM, Jai-Beom and ELDOMIATY , Tarek Ibrahim (2005), "Dua l Responsibilities of NGOs" , JC C 17, Spring, p: 26-29.

ÇAĞLAR, İ„ S. KENDİRLİ, H . ÇAĞİRA N (2005). "Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) Yerel Yönetimlerin Etkinliği İçerisindeki Yeri ve Öneminin Belirlenmesi: Çorum Örneği" . II. Ulusa l Sivil Toplu m Kuruluşları Kongresi, Küresel Eşitlik Bildirile r Kitabı, s: 345-355.

DANASTAS , Lauren and GADENNE , David (2006). "Austrilian Social and Environmental NGOs" , JCC 23, Autumn, p: 53-66.

DEĞİRMENCİOĞLU, Serdar M. (2006). "Devlet, Özel Sektör ve Katılım: Çocuk ve Gençler İçin Nerede Umut Var?" , III . Uluslararası Sivil Toplu m Kuruluşları Kongresi, STK-Öze l Sektör-Devlet Etkileşimi, s: 103-109.

D PT (2000), "Küreselleşme Özel İhtisas Komisyon Raporu" , VIII . Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara .

DUNKERLEY , David and FUDGE , Shane (2004). European Societies, 6(2), p: 237¬ 254.

GÖYMEN , Korel (2004). "Küresel Sivil Toplum: Gereksinme, Fırsatlar ve Engeller". I. Ulusa l Sivil Toplu m Kuruluşları Kongresi, Küresel Demokrasinin Gelişmes i ve Katılım Sağlanmas ı Açısından Sivil Toplu m Kuruluşları Bildirile r Kitabı, 4-6 Haziran 2004, s: 67-71.

GÜNEŞ, İsmail ve TEKGÜL, Yelda Bugay (2005). "Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimler" . II. Ulusa l Sivil Toplu m Kuruluşları Kongresi, Küresel Eşitlik Bildirile r Kitabı, s: 325-343.

JOHNS , Gary (2005). "The NG O Project: Why We Care" , Review , June, p: 30-32.

KARAGÜL, Soner (2006). "Küresel Bir Aktör Olarak Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları: Uluslararası Politikadaki Rol ve Etkinlikleri" , III. Uluslararası Sivil Toplu m Kuruluşları Kongresi, STK-Öze l Sektör-Devlet Etkileşimi, s: 485-491.

KIREYEVA , Tatyana (2006). "NGO s in Asia" , International Affairs , p: 75-79.

KUTLU , Önder ve USTA , Sefa (2005). "A B Yolundaki Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşlarının Devlete Güven Tesisindeki Rolü" . II. Ulusa l Sivil Toplu m Kuruluşları Kongresi, Küresel Eşitlik Bildirile r Kitabı, s: 197-208.

MALLABY , Sebastian (2004). "NGOs : Fighting Poverty, Hurting the Poor", Foreign Policy, September-October, p: 50-58.

MENDES , Philip (2005). "The NG O Wars : Why Neo-Liberals Ar e Trashing NonGovernment Advocacy Groups" , Social Alternatives, Vol. 24 No.3, Third Quarter, p: 40¬ 44.

MUTİOĞLU Halil ve GÖZCÜ, Fahriye (2004). "Küreselleşme Gerçeği/Sivil Toplum Miti " I. Ulusa l Sivil Toplu m Kuruluşları Kongresi, Küresel Demokrasinin Gelişmesi ve Katılım Sağlanmas ı Açısından Sivil Toplu m Kuruluşları Bildirile r Kitabı, 4-6 Haziran 2004, s: 57-65.

OKTAY , Ercan ve PEKKÜÇÜKŞEN, Şerife (2004). "Küreselleşen Dünyada Sivil Toplum Odaklı Yönetim, Roller, Beklentiler ve İyi Yönetişimin Unsurları" . I. Ulusa l Sivil Toplu m Kuruluşları Kongresi, Küresel Demokrasinin Gelişmes i ve Katılım Sağlanmas ı Açısından Sivil Toplu m Kuruluşları Bildirile r Kitabı, 4-6 Haziran 2004, s: 73-80).

ÖZDEMİR, Süleyman (2004a). Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti. İstanbul: İTO Yayınları, Yayın No: 2004-69.

ÖZDEMİR, Süleyman (2004b). "Ka r Gütmeyen Kuruluşlar (KGK ) ve Sosyal Rehaf'ın Sağlanmasında Artan Rolü" . İ.Ü. İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 48, s:129-161.

SANTISTEBAN , Augustin Velloso de (2005). "The Poor Will Alway s Be with Us - and So Will NGOs" , Development in Practice, Volume 15, Numbe r 2, April, p: 200-209.

SEYYAR , Ali ve ADALİ, Öme r (2004). "Türkiye'de Yoksullukla Mücadelede STK'ların Rolleri ve Önemleri (Deniz Feneri örneği)" . I. Ulusa l Sivil Toplu m Kuruluşları Kongresi, Küresel Demokrasinin Gelişmes i ve Katılım Sağlanmas ı Açısından Sivil Toplu m Kuruluşları Bildirile r Kitabı, 4-6 Haziran 2004, s: 187-195.

SUNAR , Lütfi (2004). "Avrupalı Bir Kavram Olarak Sivil'in Oluşumu ve Avrupa Birliği'nin STK'lar a Yardımları" . I. Ulusa l Sivil Toplu m Kuruluşları Kongresi, Küresel Demokrasinin Gelişmes i ve Katılım Sağlanmas ı Açısından Sivil Toplu m Kuruluşları Bildirile r Kitabı, 4-6 Haziran 2004, s: 113-119.

ŞAN, Mustafa Kemal ve BİLEN, Mahmut (2004). "Yoksulluk Sorunuyla Mücadelede Bir Strateji Olarak Sivil Toplum Kuruluşları: Deniz Feneri Örneği" . I. Ulusa l Sivil Toplu m Kuruluşları Kongresi, Küresel Demokrasinin Gelişmes i ve Katılım Sağlanmas ı Açısından Sivil Toplu m Kuruluştan Bildirile r Kitabı, 4-6 Haziran 2004, s: 197-212).

ŞENKAL, Abdülkadir (2005). Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika. İstanbul: Alfa Yayınları.

STANFOR D SOCIA L INNOVATIO N REVIEW , (t.y.). "The Rise of a Ne w Sector", Stanford Social Innovation Review, p: 34-35.

TOSUN , Gülgün Erdoğan (2001). Demokratikleşme Perspektifinden DevletSivil Toplu m İlişkisi. İstanbul: Alfa Yayınları.

UĞUR, Suat (2006). "Yoksullukl a Mücadelede Sivil Toplum Kuruluşlarının Artan Önemi" , III. Uluslararası Sivil Toplu m Kuruluşları Kongresi, STK-Öze l Sektör-Devlet Etkileşimi, s: 285-289.

YILMAZ , Kürşad ve HORZUM , M. Barış (2005). "Küreselleşme, Bilgi Teknolojileri ve Üniversite" . Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 10, Güz 2005, s: 103¬ 121.