Kadın İstihdamının Ortaya Çıkardığı Anne-dışı Bakım Sorunu ve Türkiye’nin Kadın İstihdamı Politikasının Muhtemel Sonuçları

Öz Bu calışmada, yüksek düzeyli kadın istihdamına bağlı olarak ortaya çıkan anne-dışı çocuk bakımının yol açtığı sosyal politika problemleri incelenmiş ve Türkiye’de kadın istihdamını arttırma politikalarına mevcut haliyle devam edilmesi halinde endüstrileşmiş ülkelerdeki gibi sosyal problemlerle karşılaşılacağı, bu durumun ise Türkiye’nin belirlediği sosyal politika hedefleriyle uyumlu olmadığı hipotezi test edilmiştir. Bunun için karşılaştırmalı, tarihi ve analoji yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Veriler literatür taraması ile ulusal ve uluslararası istatistiki çalışmalardan elde edilmiş ve değerlendirilmiştir. Endüstrileşmiş toplumlarda kadınların emek piyasasındaki kesafetine bağlı olan anne-dışı bakım ile ilişkili psikolojik problemlerin yaygınlığının dikkat çekici boyutta olduğu görülmüştür. Endüstrileşme sürecindeki Türkiye’nin sosyal politikalarında hedeflediği iş ve yaşama ilişkin beceri ve yetenekleri yüksek ve ruh sağlığı gelişkin fertlerden oluşan aynı zamanda çocukların üstün yararının gözetildiği sosyal barış içindeki toplum tasavvuru ile ulaşacağı bu muhtemel toplumsal profilin uyumsuz olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

Ansal, H. (2000). Kırsal Alan Kadınının İstihdama Katılımı. Ankara: T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü yayını.Botton, A. (2005). Statü Endişesi. (Bayer A.S., Çev.) İstanbul: Sel yayınları.Bora, A. (2010). Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın ÖznelliğininYeniden İnşası (3.basım). İstanbul: İletişim Yayınları.Bütün, M. (2010). Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Çocuk BakımHizmetleri: Farklı Ülke Uygulamaları. Ankara: T.C. BaşbakanlıkKadının Statüsü Genel Müdürlüğü yayını.Delican, M. (1998). Ekonomik Hesaplamalarda Bir Birim OlarakAile. Delican, M. (Ed.), Aile, Ekonomi ve Sosyal Politika. Ankara:Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları.Ecevit, Y. ( 1998 ).Türkiye’de Ücretli Kadın Emeğinin Toplumsal CinsiyetTemelinde Analizi. 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, İstanbul: TürkiyeEkonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.Ergin, B. (2006). Kadın İstihdamı Zirvesi. Türkiye İşveren SendikalarıKonfederasyonu. 239-242. İstanbul