İŞSİZLİĞİN PSİKO-SOSYAL SONUÇLARI VE TÜRKİYE ÜZERİNE MUHTEMEL ETKİLERİ

Öz Son yıllarda Türkiye'de ve dünyada, işsizlik ve işsizlikle ilgili sorunlar her platformda sıklıkla gündeme getirilmektedir. İşsizlik, neden olduğu ekonomik kayıplar yanında, bireylere, ailelere ve dolayısıyla topluma verdiği psiko-sosyal zararlarla birçok durumda daha da yıkıcı olabilmektedir. İşsizliğin bireylerin mental sağlığı üzerindeki etkisi ve ailelerin işsizlikten etkilenme şekilleri, bu çalışmanın başlıca konusunu teşkil etmektedir. İşsizliğin tüm dünyada bilinen ortak olumsuz sonuçlarının yanında, ülkeler arası farklılıklar nedeniyle oluşan farklı sorun süreçleri de mevcuttur. İşsizliğin olumsuz sonuçlarıyla mücadele etmek açısından bu farklılıkların gerek Türkiye'de gerekse diğer ülkelerde politika yapıcılar tarafından anlaşılması ve sorunların çözümünde dikkate alınması gereklidir.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Ayhan,Abdurrahman, Türkiye’de úüsizlik Sigortas× Sistemi ve Uygulamas×, Muùla, Muùla Üniversitesi úúBF Tart×üma Tebliùleri, 2004.

Bjarnason,Thoroddur, Sigurdardottir, Thordis J., “Psychological Distress During Unemployment and Beyond: Social Support and Material Deprivation Among Youth in Six Northern European Countries”, Social Science & Medicine, Vol.56, 2003 .

Blount, S “Unemployment and Economic Voting”, Electoral Studies, Vol.21 , 2002.

Bulutay, Tuncer Employment,Unemployment and Wages in Turkey, Ankara, International Labour Office State Institute of Statistics, 1995.

Darity, William, JR., Goldsmith, Arthur H. , “Unemployment, Social Psychology, and Unemploment Hysteresis”, Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 16,1993.

Dowson, Graham Dawson, Inflation and Unemployment ,Hants, Edward Elgar Publishing, 1992.

Erdoùan, Nihat “Endüstrileüme Sürecinde úüsizliùin ‘Aile’ye Etkisi”, Aile AraüW×rma Kurumu, Aile Yaz×lar× 2 Kültürel Deùerler ve Sosyal DeùLüim, 2. Bask×, T.C. Baübakanl×k, Ankara, 1991.

ERÖZ, Mehmet Türk Ailesi, ústanbul, MEB Devlet Kitaplar×, 1977.

Frey, Margo “Avoid Psychological Risks Inherent in Job Search”, The Milwaukee Journal Sentinel, May2003,(Çevrimiçi) , http://www.findarticles.com/p/articles/miqn4196/is_200305/ai_n10871069, 21 Nisan 2005.

Goldsmith,Arthur H., Veum,Jonathan R., Darity,William ,JR., “Unemployment, Joblessness , Psychological Well-Being and Self-Esteem: Theory and Evidence”, Journal of Socio- Economics,Vol 26, No: 2, 1997.

Hanc×, ú.Hamit “úzmir'de Eùitim Hastanelerinde Çocuk ústismar× Tan×V× Alan Olgularla úlgili úzmir Çocuk ústismar× AraüW×rma Grubunun Onsekiz Ayl×k Deneyimi”, (Çevrimiçi),http://www.sosyalhizmetuzmani.org/ cocukistismari.htm.

Hernandez, Donald J.,“Jobs, Poverty, and Family Breakup: the Impacts of Unemployment and Poverty Are Contributing Substantially to Dissolution of American Families”, USA

Today (Society for the Advancement of Education), November 1993, (Çevrimiçi) http://www.findarticles.com /p/articles/mi_m1272/is_n2582_v122/ai_14716406/pg_2, 21 Nisan 2005.

Kumbul, Burcu “úüsizlik ve Yaratt×ù× Psikososyal Sorunlar×n Öùrenilmiü Çaresizlik Baùlam×nda úncelenmesi”, ústanbul Üniversitesi úktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferanslar× ,Prof. Dr. Toker Dereli’ye Armaùan (Hakem Sürecinden Geçmiü)

Novo, Mehmed, Hammarström, Anne, Janlert, Urban, “Do High Levels of Unemployment Influence the Health of Those Who Are Not Unemployed? A Gendered Comparison of Young Men and Women During Boom and Recession” , Social Science & Medicine, Vol. 53, 2001.

Ortiz, Larry Paul Andres, Farrell, Michael P., “Father's Unemployment and Adolescent's Self-concept”, Adolescence, Winter 1993, (Çevrimiçi)http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m2248/ is_n112_v28/ai_14777827/pg_3, 21 Nisan 2005.

Sartre, Jean Paul, Denemeler, Çev. Sabahattin Eyüboùlu, Vedat Günyol , ústanbul, Say Yay×nlar×, t.y.

Ström, Sara, “Unemployment and Families: A Review of Research”, Social Service Review, Vol. 77, September 2003.

Terzioùlu, R. Günsel, “Ailenin Ekonomik Faaliyetleri”, T.C. Baübakanl×k Aile AraüW×rma Kurumu Türkiye Aile Y×ll×ù× 1990, 1990.

Turner, J. Blake, “Economic Context and the Health Effects of Unemployment”, Journal of Health and Social Behavior,September 1995, (Çevrimiçi) http://proquest.umi.com/pqdweb?did=7735728&sid=3&Fmt=3&clientId=46175&RQT= 309&VName=PQD, 28 Mart 2005.

USA Today, “Family Relations Hurt By Joblessness” ,Society for the Advancement of Education, April 2003, (Çevrimiçi) http://www.findarticles.com/ p/articles/mi_m12 72/is_2695_131/ai_ 99849658, 21 Nisan 2005.

USA Today ,“Stigma Creates Employment Barriers”, Society for the Advancement of Education, February1998,(Çevrimiçi)http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m1272/is_n2633 _v126 /ai_20305748, 15 Nisan 2005.

Weich, Scott, Lewis, Glyn, “Poverty,Unemployment, and Common Mental Disorders: Population Based Cohort Study”, British Medical Journal, July 11, 1998, (Çevrimiçi) http://www.findarticles.com/ p/articles/mi_m0999/is_n7151_v317 /ai_20958582/pg_3, 21 Nisan 2005.

Watkins, Stephen J., “Unemployment and Health”, World Health, Geneva, November 1992, p. 18.

Warner, Richard , “ Hard Times and Schizophrenia”, Psychology Today, June 1986,(Çevrimiçi) http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m1175/is_v20/ai_4260806/pg_2, 21 Nisan 2005.

Wadsworth, M.E.J., Montgomery, S.M., Bartley, M.J., “The Persisting Effect of Unemployment on Health and Social Well-being in Men Early in Working Life”, Social Science & Medicine, Vol. 48,1999, p. 1491.

<×lmaz, Tuncay, Fidan, Fatma, Karataü, Veli, “ úüsizliùin Sosyo-Psikolojik Sonuçlar×: Sosyo-Demografik Özelliklere Göre Bireylerin Tutumlar× Bir Alan AraüW×rmas×”, Sosyal Siyaset Konferanslar× 48. Kitap,( ústanbul2004), s. 173, ústanbul Üniversitesi úktisat Fakültesi Yay×nlar×.

Y×lmaz, Tuncay, Fidan, Fatma, Karataü, Veli “ úüsizliùin Sosyo-Psikolojik Sonuçlar×: Sosyo-Demografik Özelliklere Göre Bireylerin Tutumlar× Bir Alan AraüW×rmas×”, Sosyal Siyaset Konferanslar×, C.48. ,2004

Yüksel, úhsan, “úüsizliùin Psiko-Sosyal Sonuçlar×Q×n úncelenmesi (Ankara Örneùi)”, C.Ü. úktisadi ve údari Bilimler Dergisi, C. 4, No: 2, 2003 , s.32.