İŞKUR'UN MESLEKİ EĞİTİM FAALİYETLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNE ETKİLERİ: YALOVA İŞKUR ÖRNEĞİ

Öz İstihdam sorunu bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çözülmesi gereken en önemli sorunlardan birisidir. Bu çalışmada ülkemizde aktif istihdam politikalarının en önemli uygulayıcısı olan İŞKUR’un işsizliği önleme ve istihdamı artırmaya yönelik olarak uyguladığı mesleki eğitim faaliyetleri analiz edilecektir. Bu amaca yönelik olarak, çalışmanın birinci bölümünde genel olarak İŞKUR’un faaliyetleri incelenecek ve özelde yaptığı mesleki eğitim kursları ele alınacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise Yalova İŞKUR İl Müdürlüğü bünyesinde son yıllarda sürdürülen mesleki eğitim faaliyetlerinin analizi yapılacaktır.

Kaynakça

Ataman, Berrin Ceylan, (2003), “İşsizlik Sorunu ve Türkiye’ nin AB İstihdam Stratejisine Uyumu”, TİSK İşveren Dergisi, Ekim 2003, (çevrimiçi) http://www.tisk.org.tr, 03.09.2006.

Aydın, İnayet, (2006), “Türkiye’de Eğitim ve Bazı Sorunları”, Kamuda Sosyal Politika, cilt 1, sayı 1, Haziran, 2006.

Bircan, İsmail, (1998), Demokratik Eğitim Kurultayı, Bireysel Bildirgeler, İİBK Yayını, Ankara.

Bulutay, Tuncer, (1998), Türk İşgücü Piyasası ile ilgili Yükler ve Politikalar, DİE Yayını, Ankara.

DPT, (2008), IX. Kalkınma Planı, Resmi Gazete, 1 Temmuz 2008 Tarihli Mükerrer Sayısı,

Hürriyet Gazetesi, (2010), Ekonomi Sayfası, “Yılda 400 bin Kişi Kursa Gidecek, 100 Çalışandan 35’i Kadın Olacak”, 09. 06. 2010.

İŞKUR, (2011), 2010 Yılı Faaliyet Raporu.

İŞKUR, (2011), Yalova İl Müdürlüğü Verileri.

EUROSTAT, “Unemployment Rate”, (Çevrimiçi) http://eurostat.ec.europa.eu, 22 Şubat 2012.

ILO, (2011), Global Employment Trends 2011, Geneva: ILO Publication, 2012.

Kenar, Necdet, (2002), “Türkiye’de İstihdam Politikaları” Uluslararası Mesleki Eğitim ve İstihdam Semineri, Milli Eğitim Vakfı Yayını, Ankara.

TÜİK, (2011), Hane Halkı İşgücü Araştırmaları Şubat Verileri,

Taş, H. Yunus, (2010), Avrupa Birliği ve Türkiye’de KOBİ’lerin İstihdam Artırıcı Etkileri, İstanbul, İTO Yayınları.

Güloğlu, Tuncay vd., (2011), Yalova İli İşgücü Piyasası Araştırması ve Analiz Çalışması, AREDA Yayınları, İzmit.

Türkel, S., (1999), Küçük ve Çok Küçük İşletmeler ile Tarım İşletmelerinde Çalışma Şartları ve Çalışanların Nitelikleri, TOBB Raporu, Ankara.

Zaman Gazetesi, (2011), Ekonomi Sayfası, 26.04. 2011.