Inglehart’ın Değer Dönüşüm Teorisi: Akademisyenler Üzerine Bir İnceleme

Günümüzün bilgi çağında ülkeler birbirleri ile sıkı bir etkileşim içerisindedir. Her ülkenin/toplumun kendine özgü değer yargıları ve tutumları bulunmakta ve toplumların zaman içerisinde değerlerinde değişimler yaşanabilmektedir. Çalışma hayatında da değişen koşullar ve şartlarla birlikte, her kuşağın çalışanlarının çalışma değerlerinde de farklılıklar görülmekte, özellikle de genç kuşakların değerlerini koruma konusunda yaşlı kuşaklara göre farklılık göstermeye başladığı söylenebilmektedir. Son yıllarda, çalışma değerlerindeki dönüşümleri, Inglehart’ın değer dönüşüm modeli ile ele alan yaygın bir eğilim mevcuttur. Söz konusu bu eğilimde, çalışma değerlerinde ücret ve iş güvenliği gibi dışsal/materyalist değerlerin önemini kaybettiği; kendini ifade etme ve otonomi gibi içsel/post materyalist değerlerin önem kazandığı savunulmakta ve bu dönüşümün yaşlılardan gençlere doğru evirildiği iddia edilmektedir. Bu çalışmada Inglehart’ın iddia ettiği gibi çalışma değerlerinde bir dönüşüm olup olmadığı, tespit edilmeye çalışılmış, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi akademik personeli üzerine ampirik bir çalışma yapılmıştır. Toplamda 352 kişiden oluşan akademik personele anket yolu ile ulaşılmıştır. Inglehart’ın yaşlı kuşakların materyalist eğilimlerinin, genç kuşakların ise post materyalist eğilimlerinin daha yüksek olduğu iddiasından hareketle, bu araştırmanın sonuçlarına göre; Türkiye’de genç ve yaşlı kuşağın materyalist ve post materyalist değerleri arasında önemli bir farklılık bulunmamakla birlikte, bireylerin yaşları ilerledikçe post materyalist görüşe sahip oldukları ve içsel çalışma değerlerine daha fazla önem verdikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Inglehart’s Theory of Value Transformation: An Application on Academics

In today’s information age, countries interact closely with each other. Each country or society has its own values. However, there may be changes in the values of societies in time. In integrated societies with the changing conditions in working life and information communication technologies, there are differences in working values of the employees of each generation, in particular, it can be said that young generations differ in terms of protecting the values of older generations. In recent years, there is a widespread tendency to handle the transformations in the study values with the value conversion model of Inglehart. As a result external /materialist values such as “wages and occupational safety” have lost their importance in their work values; self-expression and autonomy, such as “internal / post-materialist” values gain importance and it is claimed that this transformation evolved from the elderly to the youth. In this study, as alleged by the Inglehart, value the work of young and older generations in Turkey has tried to determine whether a conversion. With these values, an empirical study was carried out on the academic staff of Muğla Sıtkı Koçman University based on the value transformation model of Inglehart. Through a questionnaire were reached total of 352 academic staff members. Based on Inglehart’s claim, according to the results of this research; significant differences couldn’t find between the younger and older generations values in Turkey. It has been concluded that individuals have post- materialist views as their age progresses and they give more importance to internal study values.

Kaynakça

Abramson, P., & Inglehart R. (1995). Value change in global perspective. University of Michigan Press, Ann Arbor.

Baştürk, Ş. (2013). Değer dönüşümünün paradoksları: Post-materyalist çalışma yönelimlerinin eleştirisi. İş Ahlakı Dergisi, 6(2).

Bauman, Z. (1999). Çalışma tüketicilik ve yeni yoksullar (Çev: Ümit Öktem). İstanbul: Sarmal yayınevi.

Bı̇lge, F., Akman, Y. ve Kelecı̇oğlu, H. (2007). Öğretim elemanlarının ı̇ş doyumlarının ı̇ncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 32–41.

Burton, K. (2012). A study of motivation how to get your employees moving. SPEA Honors Thesis, Indiana University.

Büken, Ö. N. (2006). Akademik dünya ve akademik etik. Hacettepe Tıp Dergisi, 37, 164–170.

Carter, N. (2007). The politics of the environment (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Durkheim E. (1965). Suicide (Translated by John A. SpauldingGeorge Simpson). USA: The Free Press.

Fichter, J. (2009). Sosyoloji nedir? (Çev. N. Çelebi). Ankara: Anı Yayınları.

Filimonov, D. (2017). Extrinsic motivation and incentives, Thesis Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management, University of Applied Sciences.

Ellickson, M. C., & Logsdon, K. (2001). Determinants of job satisfaction of municipal government employees. State & Local Government Review, 33(3), 173–184.

Hofstede, G. (1980). Culture’s consequence’s ınternational differences in work-related values. London: Sage Publications.

Inglehart, R. (2008). Changing values among western publics from 1970 to 2006. West European Politics, 31(1–2), 130–146.

Inglehart, R., & Welzel, C. (2005). Modernization, cultural change, and democracy: The human development sequence. New York and Camvridge: Cambridge University Press.

Inglehart, R. (1990). Cultural shift in post-industrial society. New Jersey: Princeton University Press.

Inglehart, R. (1997). Modernization and postmodernization: cultural, economic, and political change in 43 societies. New Jersey: Princeton University Press.

Inglehart, R. (1977). The silent revolution: Changing values and political styles among western publics. New Jersey: Princeton University Press.

Keser, A. ve Kümbül Güler, B. (2016). Çalışma psikolojisi. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

Koivula, N. (2008). Basic Human Values in Workplace, Social Psychological Studies, University of Helsinki.

Korkmaz, A. (2013). Değerler sosyolojisi. Toplum Bilimleri Dergisi, 7(14), 55–56.

Maya, İ. (2013). Akademisyenlerin meslek ahlakına aykırı olan davranışlara ilişkin algıları (çomu eğitim fakültesi örneği)/Turkish studies-ınternational periodical for the languages. Literature and History of Turkish or Turkic, 8(6), 491–509.

Morsümbül, Ş. (2014). Kültürel değerlerin üç kuşak arasındaki değişimi üzerine bir inceleme. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 21.

Özkul, M. (1997). Çalışma Sosyolojisi, Isparta.

Öztürk, M. ve Şahbudak, E. (2015). Akademisyenlikte iş doyumu. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(40), 494–501.

Robbins, A. (1999). Sınırsız güç (Çev: Mehmet Değirmenci). İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: The Free Press.

Serı̇nkan, C. ve Bardakçı, A. (2007). Pamukkale Üniversitesi’nde çalışan öğretim elemanlarının ı̇ş tatminlerine ı̇lişkin bir araştırma. Karaman Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12, 152–163.

Singh, R., The Impact of Intrinsic and Extrinsic Motivatorson Employee Engagement in Information Organizations, J. Of Educationfor Library and Information Science, Vol. 57(2), 2016, 197-206.

Silah, M. (2005). Endüstride çalışma psikolojisi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Turgut, T. (2017). Çalışma Değerleri” Değerli İnsana ‘Değer’li Çalışmalar: Yaşam ve Çalışma Değerleri Üzerine Araştırmalar, (Ed. T. Turgut ve M. Çinko). İstanbul: Beta Yayınları.

Vansteenkiste, M. & Neyrinck, B., & P Niemiec, C. (2007). Soenens, Bart, De Witte, Hans, Van den Broeck, A. “On the Relations Among Work Value Orientations, Psychological Need Satisfaction and Job Outcomes: A Selfdetermination Theory Approach”. The British Psychological Society, 80, 251-277.