INFORMAL EMPLOYMENT IN TURKEY

Bu makale Türkiye’de enformel emek piyasas×Q× incelemektedir. Makalede kay×t d×ü× ekonomi ve kay×t d×ü× istihdam×n nedenlerinin tahlilinden sonra, bu çal×üma türünün iüçiler, iüverenler ve genel olarak ekonomi için doùurduùu olumsuz sonuçlar üzerinde durulmakta, kay×t d×ü× istihdamla mücadele için gerekli önlemler ve kamusal politikalar belirtilmektedir. Enformel sektörün doùXüunun temel nedenleri aç×klanmaya çal×ü×lmakta, bu arada kay×t d×ü× istihdam lehinde öne sürülen baz× iddialara da deùinilmektedir. Kay×t d×ü× istihdamla mücadelede karü×laü×lan güçlüklere iüaret edilirken, bu istihdam türünün olumsuz etkilerinin olas× yararlar×Q× fazlas×yla aüW×ù×, bu nedenle de Türkiye’de bu sorunla baüedebilmek için ciddi çabalara ihtiyaç olduùu belirtilmektedir
Anahtar Kelimeler:

xx

INFORMAL EMPLOYMENT IN TURKEY

This article examines the informal labour market in Turkey. Following an analysis of the major causes of the informal economy and informal (unregistered) employment, it endeavors to investigate the adverse effects of informal employment on workers, employers and the economy in general, together with the measures to combat its expansion as well as public policies which should be implemented to eradicate it. In trying to shed light on the basic reasons for the emergence of informal employment, arguments raised in favor of its existence are also dealt with. While referring to the difficulties encountered in the fight against informal employment, the article aims to emphasize that its adverse consequences outweigh the possible benefits, construed to mean that serious efforts are needed to combat unregistered employment in Turkey. 

Kaynakça

Akgeyik, Tekin, Arif Yavuz, Halis Yunus Ersöz, Süleyman Özdemir ve Hasan ûenocak, ústanbul’da Enformel Sektör: úüportac×lar (Eminönü úlçesinde Bir

Alan AraüW×rmas×), ústanbul, Erguvan Yay×nevi, 2004.

Çal×üma ve Sosyal Güvenlik Bakanl×ù×, Kay×t D×ü× ústihdam ve Yabanc× Kaçak úüçi ústihdam×, Ankara, ÇSGB, Yay×n No. 116, 2004.

Çal×üma ve Sosyal Güvenlik Bakanl×ù×, Türkiye’de úüsizliùin Önlenmesi ve ústihdam×n Artt×U×lmas×, Ankara , ÇSGB, Yay×n No. 117, 2004.

Toker Dereli; et.al., Flexibilisation and Modernisation of the Turkish Labour

Market, ed. by R. Blanpain, Kluwer Law International, 2006, pp. 13-28. ústanbul Sanayi Odas×, ústihdam Stratejileri ve Türkiye úçin Bir Model Önerisi, ústanbul, 2006.

úhsan Tunal×, Background Study on the Labour Market and Employment in Turkey, 27 June 2003, (unpublished paper)