ILO Sözleşmelerinin Onaylanmasını Etkileyen Faktörler (Afrika ve Ortadoğu Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma)

I. Dünya Savaşı’nın sonunda Versay Sözleşmesi ile 1919 yılında kurulan Uluslararası Çalışma Teşkilatı (International Labor Organization-ILO) son 100 yıllık dönemde üye ülkeler için çalışma hayatının kalitesini geliştirmeye dönük standartlar oluşturmuştur. Birleşmiş Milletler’in uzmanlaşmış bir kuruluşu olan ILO’nun günümüzde 193 üyesi bulunmaktadır. ILO misyonunu kabul ettiği sözleşme ve tavsiye kararları ile gerçekleştirmektedir. Uluslararası Çalışma Konferansı’nda bugüne kadar kabul edilen sözleşmelerin sayısı 190’dır. ILO sözleşmeleri sadece üye ülkeler tarafından onaylanması durumunda uygulamaya geçebilmektedir. Bu nedenle sözleşmelerin üye ülkeler arasında kabul edilme sayısı büyük farklılıklar göstermektedir. Onaylanan sözleşme sayısı 2 (Brunei ve Tuvalu) ile 133 (İspanya) arasında değişmektedir. İspanya’yı Fransa (127 sözleşme) ve Belçika (113 sözleşme) izlemektedir. Bu makalenin amacı, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri örneklemi kapsamında üye ülkelerin ILO sözleşmelerini onaylamasını etkileyen değişkenleri analiz etmektir. Örneklem grubu 62 ülkeden oluşmaktadır. Araştırmanın bağımlı değişkeni üye ülkeler tarafından onaylanan sözleşme sayısıdır. Bağımsız değişkenler ise; çeşitli politik, demografik, ekonomik ve işgücü değişkenlerinden oluşmaktadır. Ülkelerin onaylama sayısını etkileyen değişkenleri tanımlamada hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır. Regresyon analizi bulgularına göre, ekonomik değişkenler ülkelerin ILO sözleşmelerini onaylama sayısındaki değişimi en yüksek oranda açıklayan değişken grubudur. Yoksulluk oranı, satın alma gücü paritesine göre hesaplanmış kişi başına düşen milli gelir ve tarımın milli gelirdeki payı değişkenleri varyasyondaki değişimi %13 oranında açıklayabilmektedir. Varyasyona katkısı güçlü olan bir diğer değişken grubu işgücü ile ilgilidir. Bu değişkenlerin onaylama sayısındaki değişime katkısı %10,1 düzeyindedir. Demografik faktörler kapsamında nüfus artış oranının ILO sözleşmelerinin kabul edilmesindeki değişimi açıklamaya katkısı %8,9 oranıdır. Nihayet siyasal özgürlük puanının onaylama sayısındaki değişime katkısı %6,3 düzeyinde kalmaktadır. Tüm değişkenler bir arada onaylama sayısındaki değişimi %38,3 oranında açıklayabilmektedir.

Factors Affecting The Ratification of ILO Conventions (An Empirical Study on African and Middle Eastern Countries)

The International Labor Organization (ILO) is an intergovernmental organization with 193 members, which was established in 1919 by the Versailles Treaty. As a specialized agency of the United Nations, the ILO is responsible for improving labor conditions in the member states. The ILO realizes its mission by setting international labor standards (i.e. conventions and recommendations). Since its founding, the ILO has adopted 190 conventions dealing with a wide range of employment standards. The number of ratifications dramatically varies across the member states ranging from the lowest, 2 conventions for Brunei, Palau, and Tuvalu, to the highest, 133 conventions for Spain, followed by France (127) and Belgium (113). This paper investigates the impact of political, economic and labor variables on the ratification of ILO conventions in a sample of African and Middle Eastern countries. The data set for this study covers 62 countries. The dependent variable was the number of conventions ratified. The independent variables included several political, demographic, economic and labor variables. The study investigated the predictors of the number of conventions ratified using hierarchical regression analysis. The results of the analysis revealed that economic variables were significant predictors of the number of conventions ratified. This predictor accounted for 13% percent of the variance in the number of conventions ratified. Moreover, the average annual population growth rate and political freedom score were observed to predict the number of conventions ratified. All predictors together explained 38.3% percent of the variance in the number of conventions ratified.

Kaynakça

Wilson, D. J., Takahashi, K., Sakuragi, S., Yoshino, M., Hoshuyama, T., Imai, T., Takala, J., & Doherty, D. (2006). Recent trends in ILO conventions related to occupational safety and health. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 12(3), 255–266.

World Bank. (2019). World Development Indicators”, databank.worldbank.org.

Zeytinoğlu, F. I. (1985). The Impact of International Labor Regulation on Labor Legislation in Developing Countries: The Case of International Labor Organization’s Conventions and, Recommendations, Doctoral Thesis, University of Pennsylvania, Pennsylvania.

Boockmann, B. (2006). Partisan politics and treaty ratification: the acceptance of international labour organisation conventions by industrialised democracies, 1960– 1996. European Journal of Political Research, 45(1), 153–180.

Chau, N. H., & Kanbur, R. (2001). The Adoption of International Labor Standards Conventions: Who, What, and Why? Working Papers (n. 127654), Cornell University, New York.

Dereli, T. (2008). Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) normları açısından Türkiye’de sendika özgürlükleri ve yeni yasa taslağınının değerlendirilmesi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 54, 2008, 215–235.

Freedom House. (2019). Aggregate Category and Subcategory Scores. freedomhouse.org.

ILO (International Labour Organization). (2019). Labour Standards”, ilo.org. Kağnıcıoğlu, D. (2004). Endüstri İlişkiler Sisteminin Geçirdiği Aşamalar ve Devlet. Banu Uçkan ve Deniz Kağnıcıoğlu (Ed.), Endüstri İlişiklileri, (s. 67-90). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Koliev, F., & and Lebovic, J. H. (2018). Selecting for shame: The monitoring of workers’ rights by the International Labour Organization, 1989 to 2011. International Studies Quarterly, 62(2), 437–452.

Milman-Sivan, F. (2006). Labor Rights and Globalization: An Institutional Analysis of the International Labor Organization (ILO), Ph.D. Thesis, Columbia University, New York.

Pahle, S. (2014). What difference does the International Labour Organisation make? Freedom of association norms, supervision and promotion Vis-A`-Vis Brazil. Labor History, 55(4), 465–485.

Porter, M. (2015). Combating gender inequality at home and at work: Why the International Labour Organization should provide for mandatory paid paternity leave. The George Washington International Law Review, 48(1), 203–232.

Sayın, A. K. (2013). ILO normlarının ve örgütün denetim mekanizmasının Türk iş hukukuna etkisi. Çalışma Dünyası, 1(1), 11–34.

Siroën, J. M., & Andrade, D. (2016). Regional Trade Agreements and the Spread of International Labours Standards. Working Paper (n. 16). University of Paris, France.

Walchuk, B. (2011-2012). Is the International Labour Organization useful to unions? An analysis of the Canadian labour movement’s international judicial strategy. Journal of Workplace Rights, 16(3), 475–496.

Wilson, D. J., Takahashi, K., Sakuragi, S., Yoshino, M., Hoshuyama, T., Imai, T., & Takala, J. (2007). The ratification status of ILO conventions related to occupational safety and health and its relationship with reported occupational fatality rates. Journal of Occupational Health, 49(1), 72-79.