ILO’nun Çalışma Yaşamının Geleceği Öngörüsünde Niteliği Değişen Dış Kaynak Kullanımının Rolü: İstihdam ve Ücret İlişkileri Açısından Bir Değerlendirme

Tarihsel gelişim sürecinde olduğu gibi günümüzde de dış kaynak kullanımı, çalışma hayatını şekillendiren faktörlerin başında gelmektedir. Buna göre çalışmanın amacını; ILO’nun çalışma yaşamının geleceği öngörüsünde niteliği değişen dış kaynak kullanımının rolünü istihdam ve ücret ilişkileri açısından incelemek oluşturmaktadır. Bu kapsamda yöntem olarak ILO’nun çalışma yaşamının geleceği öngörüsü ile ilgili raporları incelenmiş ve ILO’nun belirlediği çalışma yaşamının geçeğini şekillendiren temel faktörler çerçevesinde dış kaynak kullanımının değişen niteliği değerlendirilmiştir. Sonuç olarak ILO’nun çalışma yaşamının geleceğini şekillendireceğini öngördüğü temel faktörler, aynı zamanda dış kaynak kullanımının niteliğini de değiştirmektedir. Bu faktörler; teknoloji ve bilgi tabanlı ekonomi, küreselleşme ve sanayisizleşme, eşitsizlik ve sosyal koruma, demografi ve çevre faktörleridir. Dış kaynak kullanımının niteliğini değiştiren en önemli faktör ise teknoloji ve bilgi tabanlı ekonomide yaşanılan gelişmelerdir. Öngörülen bu faktörler istihdam ilişkilerini; dinamik ve esnek istihdam çerçevesinde vasıflı işgücü talebinin hızla arttırması, işgücü piyasalarının küreselleştirmesi, dışa yatırım ve hizmet sektörünün ağırlık kazanması, kutuplaşma sorunu, sosyal koruma ihtiyacının artması, yaşlı ve çocuk bakımında göçmen istihdamı, iklim değişikliğine bağlı olarak yeşillenmeye bırakılan sektörlerin önem kazanması çerçevesinde etkilemektedir. Ücret ilişkilerinde ise en önemli etki, ücret eşitsizliklerinin yaygınlaşması noktasında görülmektedir. Buna göre ILO’nun dış kaynak kullanımının değişen niteliğine ayrıca önem vermesi, küresel işgücü piyasalarının geleceğinin anlaşılması açısından büyük önem taşımaktadır.

The Changing Role of Outsourcing In ILO’s Future of Work Initiative: An Evalution In Terms of Employment and Wage Relations

As in the process of historical development, outsourcing is one of the main factors shaping working life today. Accordingly, the purpose of this study is to examine the role of ILO’s changing outsourcing in predicting the future of working life in terms of employment and wage relations. In this context, the reports of ILO on the prediction of the future of working life were examined and the changing nature of outsourcing was evaluated within the framework of the basic factors shaping the reality of working life determined by ILO. As a result, the main factors that ILO predicts will shape the future of working life also change the quality of outsourcing. These factors are technology and knowledge-based economy, globalization and deindustrialization, inequality and social protection, demography and environmental factors. The most important factor that changes the quality of outsourcing is developments in technology and knowledge based economy.These predicted factors include employment relations, rapidly increasing the demand for skilled labor within the framework of dynamic and flexible employment, globalization of labor markets, gaining weight in foreign investment and service sector, polarization of problems, increasing the need for social protection, migrant employment in the elderly and child care, and the importance of sectors involved in environmental issues due to climate change. In wage relations, the most important effect is seen in the spread of wage inequalities. Accordingly, ILO’s emphasis on the changing nature of outsourcing is crucial for understanding the future of global labor markets.

Kaynakça

Ritzer, G. (2011). Küresel Dünya. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Schiederjans, M. J., Schiederjans, A. M., Schiederjans, D. G. (2005). Outsourcing and insourcing in an international context. London: M.E.

Sharpe. Schwab, K. (2018). Dördüncü sanayi devrimi. Çeviren: Zülfü Dicleli. İstanbul: Optimist Yayınevi.

Stephaine F. (2014). How technology has changed outsourcing, Erişim Tarihi: 05 Haziran 2019, https://impacthub.org/resources/blog/how-technology-has-changedoutsourcing-3/

Vollmer, S., (2016). How Technology is Changing Outsourcing, Erişim Tarihi: 10 Haziran 2019, https://www.fm-magazine.com/news/2016/jan/how-technology-is-changingoutsourcing-201613775.html .

Wood, D. (2018). What is Deindustrialization? Defination-Examples, Erişim tarihi: 05 Temmuz 2019, https://study.com/academy/lesson/what-is-deindustrializationdefinition-examples.html

Yong, Y. (2008). Technology Innovation and risks in Outsourcing,

The 2008 International Conference on Risk Management&Engineering Management, Erişim tarihi: 05 Temmuz 2019,

https://ieeexplore.ieee.org/document/4673265 Erişim Tarihi: 04 Nisan 2019,

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/documents/correspondence/wcms_446487.pdf Erişim Tarihi: 05 Haziran 2019,

https://www.ilo.org/global/topics/economic-and-socialdevelopment/globalization/lang--en/index.htm Erişim Tarihi: 16 Haziran 2019,

https://en.wikipedia.org/wiki/ISS_A/S Erişim Tarihi: 25 Haziran 2019,

https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/ WCMS_446487/lang--en/index.htm Erişim Tarihi: 10 Temmuz 2019,

https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/ WCMS_569528/lang--en/index.htm Erişim Tarihi: 10 Temmuz 2019,

https://en.wikipedia.org/wiki/A.T._Kearney Erişim Tarihi: 19 Temmuz 2019,

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--dgreports/---dcomm/documents/correspondence/wcms_44648

ILO. (2015). The Future of Work Centenary Initiative, Erişim Tarihi: 24 Mart 2019,

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/ meetingdocument/wcms_369026.pdf.

ILO. (2018a). Decent Work and the Sustainable Development Goals: A Guidebook on SDG Labor Market Indicators, Erişim Tarihi 24 Nisan 2019,

https://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_647109.pdf.

ILO. (2018b). The Future of Work. Erişim Tarihi: 12 Haziran 2019,

http://www.cicopa. coop/wp-content/uploads/2018/03/The-Future-of-Work.pdf.

ILO. (2016). Non-Standard Forms of Employment, A Feature of the Contemporary World of Work, Erişim Tarihi: 05 Haziran 2019,

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/ newsroom/news/WCMS_534122/lang--en/index.htm

ILO. (2019). Work for A Brighter Future, Erişim tarihi: 25 Haziran 2019, https:// www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/ wcms_662410.pdf

ISS. (2016). 2020 Vision: Future of Outsourcing and Perspectives for Facility Management, Erişim Tarihi: 05 Haziran 2019, file:///C:/Users/hp/Downloads/2016_ISS%202020%20 Future%20of%20Outsourcing%20and%20Perspectives..._Case%20Study.pdf

Kakabadse, N., & Kakabadse, A. (2000). Outsourcing: A paradigm shift. Journal of Management Development, 19(8), 670–728.

Keilani, H. Z. (2013). Outsourcing Impact on Labor market, MSc International Business Economics, School of Arts and Social Sciences Department of Economics, City University, London.

Leavitt, N. (2007). The Changing World of Outsourcing, Erişim Tarihi: 05 Haziran 2019, https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4404801

Lepeak, S. (2018). The Future of Outsourcing-From Traditional to Next Generation, Erişim Tarihi: 03 Mayıs 2019, https://www.nearshoreamericas.com/the-future-ofoutsourcing-from-traditional-to-next-generation/.

Leshchenko, D. (2018). How is Globalization Related to Outsourcing, Erişim Tarihi, 08 Temmuz 2019, https://www.quora.com/How-is-globalization-related-to-outsourcing

Manzin, M., Kodrič, B. (2009). The Influence of Outsourcing and Information and Communication Technology on Virtualization of the Company, Managing Global Transitions, Vol: 7, No: 1, ss.45-60.

Marco, I. (2019). The Future of Tech Outsourcing Partnerships, Erişim Tarihi, 08 Temmuz 2019, https://www.business.com/articles/future-of-tech-outsourcing/

Paul, J.M.C., & Siegel, S. D., (2001). The ımpacts of technology, trade and outsourcing on employment and labor composition. The Scandinavian Journal of Economics, 103(2), 241–264.

Ray, K. (2017). The Future of Outsourcing: The Largest Economic Transformation Ever, Erişim Tarihi, 10 Mayıs 2019, https://fee.org/articles/the-future-of-outsourcing-thelargest-economic-transformation-ever/.

Babu, S. (2018). What is Global Outsorcing, Erişim Tarihi, 08 Temmuz 2019, https:// www.quora.com/What-is-global-outsourcing.

Bartel, A., Lach, S., Sicherman, N. (2008). Outsourcing and Technological Innovations: A Firm-Level Analysis, IZA Discussion Paper No:3334, Erişim Tarihi: 03 Haziran 2019, https://www.econstor.eu/bitstream/10419/34920/1/560201141.pdf.

Buckley P., Majumder R., Stiller J., Thorns M. (2018). Ten Years on: The G20 Employment Process- Successes, Challenges and Impacts, Deloitte Publication, B20, Arjentina 2018.

Bulajic, A., & Domazet D. (2012). Globalization and outsourcing and off-shoring. Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, 3(9), 1321–1328.

CICOPA. (2018). Strategic Paper: The Future of Work, Where do Industrial and Service Cooperatives Stand, Erişim Tarihi: 05 Haziran 2019, http://www.cicopa.coop/wpcontent/uploads/2018/03/The-Future-of-Work.pdf

CSIS. (2018). Forging the Future of Jobs: A Conversation with Guy Ryder, Director General of the ILO, Erişim Tarihi: 15 Haziran 2019, https://www.csis.org/events/ forging-future-jobs-conversation-guy-ryder-director-general-ilo

Dereli, T. (2001). Teknolojik Değişmeler-Çalışma İlişkileri ve Yeni İstihdam Türleri, Erişim Tarihi: 08 Ağustos 2019, https://www.isguc. org/?p=article&id=62&cilt=3&sayi=2&yil=2001.

Devabit. (2018), The Future of IT outsourcing: 6 Trends for 2019, Erişim Tarihi: 05 Haziran 2019, https://devabit.com/blog/it-outsourcing-trends-2019/

Erdut, T. (1998). Yeni teknolojilerin iş ilişkileri üzerindeki etkisi. İzmir: Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası Yayınları.

Ford, M. (2018). Robotların yükselişi. Çeviren: Cem Duran. İstanbul: Kronik Kitap.

GSA. (2018). Outsourcing Works: The Public Perception of Outsourcing, Erişim Tarihi: 05 Haziran 2019, http://test.gsa-uk.com/uploads/attachments/ cjx3a5m3o0308njh7q80zg1tm-the-public-perception-of-outsourcing.pdf

Hijzen, A. (2007). International outsourcing, technological change and wage ınequality. Review of International Economics, 15(1), 188–205. Erişim Tarihi: 05 Temmuz 2019, https://www.business.com/articles/future-of-tech-outsourcing/

ILO. (2008). ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, Erişim Tarihi: 03 Ağustos 2019, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/ documents/genericdocument/wcms_371208.pdf

ILO, (2010). A Skilled Workforce for Strong, Sustainable and Balanced Growth, A G20 Training Strategy, ILO Published, Geneva.

ILO. (2013). World of Work, Erişim Tarihi: 15 Nisan 2019, https://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_216068.pdf.