İÇ GÖÇÜN SONUÇLARI VE İŞGÜCÜNE ETKİLERİ

Öz Göç olgusunu bütün toplumlar farklı sebeplerle, farklı şekillerde ve farklı sonuçlarla veya benzer sebep ve sonuçlarla yaşamaktadırlar. Göçler sosyo-ekonomik, siyasi sebeplerle ortaya çıkarken, kaynağına göre farklılaşmaktadır. Kırsal ve kentsel kaynaklı göçlerin sebep ve sonuçları farklıdır. Kırdan kente göç sürecini yaşayan insanlar, zaman içerisinde kentsel davranış kalıplarını benimsemeye başlamıştır. Göç, ilk kuşaklardan son kuşağa kadar değişimi bünyesinde barındırmaktadır.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

AKAL, Seval Kutlu – Elmac , Ay e – Payan, Fatma (1999). “Kentle menin Ekolojik Sisteme ve Çevreye Etkileri ile Çözüm Önerileri”, Kent ve nsan, Ed. zzet Öztürk, Mustafa Aykaç, Ahmet Ekerim, C.1, Kent Yönetimi ve Çevre Sorunlar Sempozyumu’99, 17–19 ubat 1999, stanbul: BB STAÇ Yay No:6/1, ss.106– 116.

AKSOY, Asu (1996). Küreselle me ve stanbul’da stihdam, Çev. Emrehan Zeybeko lu,

stanbul: Friedrich Ebert Vakf Yay .

ARI, O uz (1982). “Türkiye’de Nüfus Hareketleri ve Gecekondular”, Cavit Orhan Tütengil’in An na Arma an, . Ü. ktisat Fakültesi Mecmuas , Özel Say I, C.38, S.1–2, ss.3–24.

AYATA, Ay e (1994). “Geleneksel ve Modern Dayan ma”, Dünya’da ve Türkiye’de Güncel Sosyolojik Geli meler, C.I, I. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 3–5 Kas m 1993, Ankara: Sosyoloji Derne i Yay No:III, ss.325–340.

AYATA, Ay e Güne (1997). “Türkiye’de Etnik Kimlik ve Etnik Gruplar”, II. Sosyoloji Kongresi: Toplum ve Göç, 21–22 Kas m 1996, Ankara: D E Yay No:2046, s.221–230.

AYDEM R, inasi (1995): Türkiye’de Kay td Ekonomi, stanbul: Maliye Hesap Uzmanlar Derne i Yay .

BAYHAN, Vehbi(1997). “Türkiye’de ç Göçler ve Anomik Kentle me”, II. Sosyoloji Kongresi: Toplum ve Göç, 21–22 Kas m 1996, Ankara: D E Yay No:2046, ss.178–193.

BROMLEY, Ray (2000). “Street Vending and Public Policy: A Global Review”, International Journal of Sociology and Social Policy, v.20, n.1\2, pp.1–29.

COOKE, Thomas J. – Bailey, Adrian J.(1996). “Family Migration and the Employment of Married Women and Men” Economic Geography, v.72, n.1, pp.38–49.

CROSS, John C. (2000). “Street Vendors, Modernity and Postmodernity: Conflict and Compromise in the Global Economy”, International Journal of Sociology and Social Policy, v.20, n.1/2, pp.30–52.

DEÜ (2001). “ zmir’de Göç Olgusu ve Bar nma Sorunu”, (Çevrimiçi), http://www.deu.edu.tr/gundem21/a6.htm, 15.03.2001.

NÇER, Bülent – Özarslan, Metin – Sat lm , Erdo an (1996). llerin Sosyo–Ekonomik

Geli mi lik S ralamas Ara rmas, DPT Yay No:2466, Ankara.

DÖNMEZER, Sulhi (1990). Sosyoloji, stanbul: Beta Yay nlar .

DPT, (2001) VIII. Be Y ll k Kalk nma Plan Kay td Ekonomi Özel htisas Komisyonu Raporu, Ankara: DPT Yay No:2603.

ERG L, Do u (1998) TBMM Tutanak Dergisi, 96. Birle im, 2.6.1998, Dönem 20, C.53, Yasama Y 3.

ERKAL, Mustafa – Balo lu, Burhan – Balo lu, Filiz (1997). Ansiklopedik Sosyoloji Sözlü ü, stanbul: Der Yay nlar , 1997.

CHTER, Joseph (1994). Sosyoloji Nedir?, Çev. Nilgün Çelebi, 2.bs., Ankara: Atilla Kitabevi.

FREYER, Hans (1954). ndustri Ça , stanbul: .Ü. Edebiyat Fakültesi Yay .

FREYER, Hans (1963). Sosyolojiye Giri , Çev. Nermin Abadan, Ankara: SBF Yay No:165–167.

GERAY, Cevat v.d. (1992). “ ehircilik”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C.9, stanbul: leti im Yay nlar , s.2357–2374.

GEZG N, M. Fikret (1994). gücü Göçü ve Avusturya’daki Türk çileri, stanbul: Ü.

ktisat Fakültesi Yay No:546.

GÖKÇE, Birsen (1996). Türkiye’nin Toplumsal Yap ve Toplumsal Kurumlar, Ankara: Sava Yay nevi.

GÖKÇE, Birsen v.d. (1993). Gecekondularda Aileleraras Geleneksel Dayan man n Ça da Organizasyonlara Dönü ümü, Ba bakanl k Kad n ve Sosyal Hizmetler Müste arl , Ankara.

GÜVEN, Sami (1977). No:168.

ÇDUYGU, Ahmet – Sirkeci, brahim – Ayd ngün, smail (1998). “Türkiye’de çgöç ve çgöçün çi Hareketlerine Etkisi”, Türkiye’de çgöç, stanbul: Tarih Vakf Yay , s.207–244.

LKKARACAN, P nar – lkkaracan, pek (2002). “1990’lar Türkiye’sinde Kad n ve Göç”, (Çevrimiçi), http://www.wwhr.org/yayin/makale1/m1.php, 22.03.2002.

JACOBSEN, Joyce P. – Levin, Laurence M. (2000). “The Effects of Internal Migration on the Relative Economic Status of Women and Men”, Journal of Socio–Economics, 29, pp.291–304.

KALÇA, Adem (1999). “Sanayile me Temeline Dayanmayan ehirle me ve Kay td

stihdam” Kent Yönetimi ve Çevre Politikalar , Ed. zzet Öztürk, Mustafa

Aykaç, Ahmet Ekerim, C.2, Kent Yönetimi ve Çevre Sorunlar Sempozyumu’99,

–19 ubat 1999, stanbul: BB STAÇ Genel Müdürlü ü Yay No:6/2, ss.124– 133.

KARTAL, Kemal (1983). “Kentlile menin Ekonomik ve Sosyal Maliyeti”, Amme daresi Dergisi, C.16, S.4, Aral k, ss.92–110.

KELE , Ru en (1983). Türkiye'de ehirle me, Konut ve Gecekondu, Ankara: Gerçek Yay nlar .

KELE , Ru en (1993). Kentle me Politikas , Ankara: mge Yay nlar .

KELE , Ru en (1998). Kentbilim Terimleri Sözlü ü, 2.bs., Ankara: mge Yay nlar .

KIRAY,Mübeccel (1998). Kentle me Yaz lar , stanbul: Ba lam Yay nlar .

KOÇ, Y ld m (2003). Sendikac k Tarihi, Ankara: 1998, (Çevrimiçi), http://www.turkis.org.tr/sen.tarihi.htm, 24.01.2003.

KÖN G, Rene (1994). Günümüz Sosyolojisi, Çev. Battal nand , zmir: Akademi Kitabevi.

KÖYMEN, Oya (1998). “Baz çgöç Verileri”, 75 Y lda Köylerden ehirlere, Ed. Oya Baydar, stanbul: Tarih Vakf Yay , s.260–263.

LOGAN, John R. – Alba, Richard D. – McNulty, Thomas L. (1994). “Ethnic Economies in Metropolitan Regions: Miami and Beyond”, Social Forces, v.72, n.3, Marc, pp.691–725.

LUNDBERG, George A., Clarance C. Schrag, Otto N. Larsen (1970). Sosyoloji, Çev. Özer Ozankaya, Ülker Gürkan, C.II, Ankara: Türk Siyasi limler Derne i Yay No:20.

MARLAR ODASI (1971) Türkiye’de Kentle me, Ankara: Mimarlar Odas Ankara ubesi Yay .

MURAT, Sedat (1995). “Gençlerin sizli ine Genel Bir Bak ”, Sosyal Siyaset Konferanslar, 40. Kitap, stanbul: .Ü. ktisat Fakültesi Yay No:549, ss.175–194.

MURAT, Sedat (1996). “Geli mekte Olan Ülkelerde Gençlerin Sosyo–Demografik,

stihdam ve E itim Özellikleri”, .Ü. ktisat Fakültesi Mecmuas , C.46, S.38, s.317–340.

O’HARA,Sabine U. (1999). “Community Based Urban Development: A Strategy for Improving Social Sustainability”, International Journal of Social Economics, v.26, n.10/11, pp.1327–1343.

ÖZEN, Sevinç (1991). Sanayi Kasabas nda Ya am Biçimi ve Aile Yap nda Meydana Gelen De

meler: Soma Örne i, zmir: E. Ü. Edebiyat Fakültesi Yay No:64.

ÖZER, nan (1994). “Bir Alan Ara rmas : Kentlile me ve Kent Ya am ”, Dünya’da ve Türkiye’de Güncel Sosyolojik Geli meler, C.I, I. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 3–5 Kas m 1993, Ankara: Sosyoloji Derne i Yay No:III, ss.303–312.

ÖZKAPLAN, Nurcan (1993). Çal ma Ekonomisi, stanbul: Kavram Yay nlar .

RAMAKR SHNAN, P.S. (1998). “Ecology, Economics and Ethics: Some Key Issues Relevant to Natural Resource Management in Developing Countries”, International Journal of Social Economics, v.25, n.2/3/4, pp.207–225.

SELF, Peter: “Planlama Mekanizmas , Sanayiin Kurulu Yeri ve Yeni ehirler”, Yedinci

skan ve ehircilik Haftas Konferanslar, 11–13 Kas m 1964, Ankara: skan ve

ehircilik Derne i Yay No:2, 1964, s.47–52.

SERTER, Nur (1994). Türkiye’nin Sosyal Yap , stanbul: Filiz Kitabevi.

SEZAL, hsan (1992). ehirle me, stanbul: A aç Yay nc k.

ENYAPILI, Tans (1978). Bütünle memi Kentli Nüfus Sorunu, Ankara: ODTÜ Yay .

TEKEL , lhan (1982). Türkiye’de Kentle me Yaz lar , Ankara: Turhan Kitabevi.

TEKEL , lhan (1998). “Türkiye’de çgöç Sorunsal Yeniden Tan mlanma A amas na Geldi”, Türkiye’de çgöç, stanbul: Tarih Vakf Yay , s.7–21.

TOLAN, Barlas (1996). Toplum Bilimlerine Giri , 4.bs., Ankara: Murat ve Ad m Yay nlar .w

TÜMERTEK N, Erol (1977). “Türkiye’de ç Göçler Üzerine”, .Ü. Co rafya Enstitüsü Dergisi, S.22, s.29–42.

TÜRK– (2003). “Türkiye’de çi S

n Yap ”, (Çevrimiçi),

http://www.turkis.org.tr/iscisinifi1.htm, 24.01.2003.

TÜS AD (1999). Türkiye’nin F rsat Penceresi: Demografik Dönü üm ve zdü ümleri,

stanbul: TÜS AD Yay No:T/99–1–251.

ÜNER, Sunday (1974). “K rsal Yap da De me ve K rdan Kente Göçler”, Türkiye’de Nüfus Sorunu Semineri, Antalya, Nisan 1974.

WEBSTER, Andrew (1990). ntroduction to the Sociology of Developmet, 2.bs., Hong Kong: Macmillan Education ltd.

YAVUZ, Fehmi (1978). “Köyden ehre Göç ve ehirle me: Çevre Sorunlar Özellikle Toprak Aç ndan”, A.Ü. SBF Dergisi, C.XXXIII, No:3–4, Eylül–Aral k 1978, s.1– 10.

YAZAN, Ümit Meriç (1991). “Avrupa’da Aile Sosyolojisi Ara rmalar ve Ülkemiz çin Baz Teklifler”, Sosyo–Ekonomik Yönleriyle Aile Sempozyumu, stanbul: M.Ü. Ortado u ve slam Ülkeleri Ekonomik Ara rma Merkezi Yay No:6, s.55–63.

YAZAN, Ümit Meriç (1997). “ stanbul’un Nüfus Yap ”, Habitat II Kent Zirvesi: Uluslararas Bilimsel Toplant lar, C.II, stanbul: stanbul Büyük ehir Belediyesi Kültür leri Daire Ba kanl Yay No:44, ss.208–213.

YILDIRAK, Nurettin, Emine Olhan (ty). “K rsal Kesimde Genç Nüfusun Tar msal Faaliyetlere Kat Sempozyumu, 6–8 Nisan 1993, Ankara: DPT Yay , t.y., s.57–71. rsal Sanayi

YÖRÜKAN, Ayda (1968). ehir Sosyolojisinin Teorik Temelleri: Temel Kavramlar, Teoriler ve Problemler, Ankara: mar ve skan Bakanl Mesken Genel Müdürlü ü Sosyal Ara rmalar Dairesi Yay No:9. Sabahattin (1992). Çal ma Ekonomisi, 9. bs., stanbul: Filiz Kitabevi. ZA M,