İstanbul İlindeki Üniversite Öğrencilerinin Katı Atıklara İlişkin Algı & Davranışları Üzerine Ölçüm ve Analizler

Öz İnsanoğlunun paradoksal karşı karşıya kaldığı çevre sorunlarının çözümü için gereken yüksek çevre bilinci ve doğru çevre yönetimine ilişkin çabalar giderek artmaktadır. Dünyada gerek bireysel ve gerekse toplumsal açıdan tehlike ve önem arz eden çevre sorunu Türkiye için de aynı nitelikleri göstermektedir. Bireylerin bilinçlenerek bu sorunların yönetiminde etkin rol alabilmesi temel hedef olarak tanımlanabilmektedir. Bu sebeplerle mevcut çalışmada çevre kirleticilerinden biri olarak katı atıklar irdelenmekte, yenilikçi ve yönlendirici özellikleri ile üniversite gençlerinin söz konusu atıklara ilişkin tutum ve davranışları sayısal olarak ele elınmaktadır. Katı atıklardan haberdarlık ve bilgi düzeyleri, yanı sıra atık toplama girişimlerine olan katılım düzeyleri, ile okul başarıları arasındaki sebep sonuç analizleri, devlet-özel okul, eğitim görülen bilim (sosyal bilimler-fen bilimleri-güzel sanatlar) dalları ve sınıflar ( ön lisans lisans ve yüksek lisans seviyeleri) bazında karşılaştırmalı olarak ele alınmaya çalışılmıştır. Çalışma örneklem yöntemi kullanılarak İstanbul ilinde 6 üniversite, 1 meslek yüksek okulundaki farklı fakülte, bölüm ve sınıflarda  okuyan toplan 447 öğrenci ile yüz-yüze görüşmeler yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Ayrıca katı atıklardan biri olarak kağıt ve kağıt ürünlerine ilişkin yıllık tüketim miktar ve harcamaları da çalışma kapsamında tahmin edilmeye çalışılmıştır. Söz konusu inceleme ve analizlerde temel ve ileri istatistik teknik ve testlerden kullanılarak etkinliğin arttırılmasına ve sorunun çözümüne katkı sağlayabilecek sonuçlara ulaşılmaya gayret edilmiştir. Çalışma sonucunda  katı atık ve hatta atık kavramı konusunda fikri olmayan önemli oranda bir öğrenci grubuna rastlanmıştır. Ayrıca çevre ve katı atık konusunda öğrencilerin okuduğu üniversitenin devlet ya da özel olması ile eğitim görülen bilim dalları arasında farklılıklara rastlanmıştır. Yanı sıra Öğrenci başarısının okullarda uygulanan katı atık toplama uygulamalarıyla ilgilenme üzerinde negative bir etkisinin olduğu yani bireyin derslerinde başarılı olması durumunda bu uygulamalara daha az ilgilenmeye başladığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

Aaker D.A., Kumar V., Day G., “Marketing Research”, 7th Edition, John Wiley Inc,USA,2001

Alpar R., Uygulamalı Çok Değişkenli Yöntemler”, Detay Yayıncılık, Ankara, 2011 Alpar R., “Uygulamalu İstatistik ve geçerlilik-Güvenirlik” Detay Yayıncılık, Ankara, 2012Baker, M.L.,”Research for Marketing”, Macmillan publishing Ltd, London,1991

Borat M., “Katı Atık Yönetimi”,İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İstanbul,2003

Çanakçıoğlu, H., “İnsan ve Çevre”, Derin Yayınları, İstanbul,2011

Dikmen N., “Ekonometri Temel Kavramlar ve Uygulamalar”, Dora Basın yayın, Bursa, 2012

Gamgam H.,Altunkaynak B.,”Parametrik Olmayan Yöntemler SPSS Uygulamalı”, Gazi Kitapevi, Ankara, 2008,

Gürsakal N., “Çıkarımsal İstatistik -İstatistik 2”, 5.Baskı, Dora Kitapevi, Bursa, 2013

Kohler H., “Statistics for Business and Economists”, 3rd edition, Harper Collins College Publishers, Chicago,1994

Özer H., “Nitel Değişkenli Ekonometrik Modeller Teori ve Bir Uygulama”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2004

Sijtsma, K.,“On the Use, the Misuse, and the Very Limited Usefulness of Cronbach’s Alpha.” Psychometrika,74 (1), 107–20, 2009

Stock J.H.,Watson M.W., “Introduction to Econometrics”,Edition 2, Pearson Education Inc, Prentice Hall, USA,2011.Uzgören N., “Bilimsel Araştırmalarda Kullanılan Temel İstatistiksel Yöntemler ve SPSS Uygulamaları” 2.Baskı, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa, 2012

Thompson, S.,K., “Sampling”, John Wiley&Sons,Inc. New York, 1992.

TUİK, Türkiye İstatistik Kurumu, “İstatistiklerle Türkiye”, Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara, 2011.

Vega,C.,Benitez,S.O., Barreto,E.R.,” Solid Waste Characterization and Recycling Potential for a University Campus”, Waste Management V.28, 21-26,2008

YÖK, Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler, Ankara, 2011.