Göç ve İşsizlik Arasındaki İlişki: Ampirik Bir Uygulama

İnsanların coğrafi olarak yer değiştirmesi olarak tanımlanabilen göç; ekonomik, sosyal, siyasal ve doğal yönleriyle karmaşık bir olgu olup; işsizlik üzerinde farklı etkiler meydana getirdiği bilinmektedir. Bu etkilerin yönü ve derecesi, her ülkenin içinde bulunduğu sosyal, ekonomik ve diğer koşullara bağlı olarak farklılık göstermektedir. Literatür incelendiğinde de, iki değişken arasındaki ilişkinin yönü ve derecesi hakkında görüş birliği olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla bu çalışmada göç ve işsizlik arasındaki ilişki Türkiye için 2014-2016 döneminde yıllık veriler kullanılarak araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye İstatistik Kurumu’nun veritabanından elde edilen istatistikler kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, öncelikle veri kümesi tanımlayıcı istatistikler yardımıyla analiz edilmiş ve normallik dağılımına uygunluk sınaması sonrası korelasyon analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde; alınan göç ve verilen göç ile genel işsizlik ve genç işsizlik arasında istatistiki anlamda güçlü ve pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

The Relationship between Migration and Unemployment: An Empirical Investigation

Migration is defined as people moving from one geographic region to another, and it is a complicated social event in terms of environmental, economic, sociological, political, and cultural aspects. Migration is known to have various effects on unemployment. The direction and level of these effects depend on the individual conditions of each country in terms of sociological, environmental, and other aspects. In the existing literature, we observed that an agreed-upon opinion does not exist about the direction and level of the relationship between these two variables. Thus, we investigated the relationship between migration and unemployment using the annual data from 2014–2016 for Turkey. For this purpose, we performed our analysis using the data collected from the TSI database. We analyzed the data using descriptive statistics and we performed a correlation analysis after completing the normality distribution test as a precondition of the correlation analysis. The results indicate that there is a strong and positive relationship between received and given migration and general and youth unemployment. 

Kaynakça

Bahar, O. ve Korkmaz, B. F. (2010). Türkiye’de iç göç hareketlerinin istihdam ve işgücü piyasalarına etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 15(2), 43‒61.

Başel, H. (2011). Türkiye’de nüfus hareketlerinin ve iç göçün nedenleri. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 53, 515‒542.

Boubtane, E., Coulibaliy D., & Rault, C. (2013). Immigration, unemployment and GDP in the host country: Bootstrap panel granger causality analysis on oecd countries. Economic Modelling, 33, 261‒269.

Broussard, N. H. (2017). Immigration and the labour market outcomes of natives in developing countries: A case study of South Africa. Economic Development and Cultural Change, 65(3), 389‒424.

Camarota, S. A. (1997). The effect of immigration on low-skilled native workers: Evidence from the june 1991 current population survey. Social Science Quarterly, 78(2), 417‒431.

Card, D. (1990). The impact of the Mariel Boatlift on the Miami labor market. Industrial and Labor Relations Review, 43(2), 245–257.

Dustman, C., Fabbri, F., Preston, I., & Wadsworth, J. (2003). The local labour market effect of ımmigration in the UK. Home Office Online Report 06/03. Retrieved from http://www.ucl. ac.uk/~uctpb21/reports/HomeOffice06_03.pdf

Finnie, R. (2000). The who moves? A panel logit model analysis of inter-provincial migration in Canada. Analytical Studies Branch – Research Paper Series, 142, 1‒24.

Fromentin, V. (2013). The relationship between immigration and unemployment: The case of France. Economic Analysis & Policy, 43(1), 51‒66.

İslamoğlu, A. H. ve Alnıaçık, Ü. (2009). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (5. basım). İstanbul: Beta Yayınları. Jean, S., & Jimenez, M. (2007). The unemployment impact of immigration in OECD countries. European Journal of Political Economy, 27(2), 241-256.

Kinfu, Y. (2005). Spatial mobility among indigenous Australians: Patterns and determinants. The Australian National University Working Paper in Demography, 97, 321‒341.

Latif, E. (2015). The relationship between immigration and unemployment: Panel data evidence from Canada. Economic Modelling, 50, 162‒167. Lee, E. S. (1966). A theory of migration. Demography, 3(1), 47‒57.

Longhi, S., Nijkamp, P., & Poot J. (2006). The impact of immigration on the employment of natives in regional labour markets: A meta-analysis. Institute for the Study of Labour, 2044, 1‒21. Retrieved from http://repec.iza.org/dp2044.pdf

Marjit, S., Kar, S., & Hazari, B. R. (2013). Emigration, unemployment and welfare–The role of non-traded sector. The North American Journal of Economics and Finance, 24, 298‒305.

Millington J. (1994). Migration, wages, unemployment and the housing market: A literature review. International Journal of Manpower, 15(9), 89‒133 Munro, J. M. (1974). Migration in Turkey. Economic Development and Cultural Change, 22(4), 634‒653.

Özdemir, M. (2008). Türkiye’de iç göç olgusu, nedenleri ve Çorlu örneği (Yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.

Pischke, J., & Velling, J. (1997). Employment effects of immigration to germany: An analysis based on local labor markets. The Review of Economics and Statistics, 79(4), 594‒604.

Ravenstein, E. G. (1885). The lows of migration. Journal of Statistical Society of London, 48(2), 167‒235.

Şahin A. ve Yiğit M. (2016). Göç ve işsizlik arasındaki ilişki: Türkiye örneği (1980-2015).

P. Yazgan ve F. Tilbe (Ed.), Türk göçü 2016 seçilmiş bildirileri içinde (s. 67–78). London: Transnational Press London.

Şen, M. (2014). Trabzon’dan İstanbul’a göç edenlerin sosyo-ekonomik analizi. ÇSGB Çalışma Dünya Dergisi, 2(3), 46‒61.

Tokol, A. (2000). Sosyal politika. Bursa: Vipaş A.Ş.

Yakar, M. (2012). Türkiye iç göçlerin ilçelere göre mekansal analizi: 1995-2000 dönemi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1), 741‒768.