GEÇİŞ EKONOMİLERĐNİN DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ VE İSTİHDAM

Öz Dönüsüm sürecinde sosyoekonomik açıdan neoliberal yaklasıma göre yapılandırılan geçis ekonomilerinde, emek piyasası açısından sonuçların olumsuz olduğu görülmektedir. Bu süreçte isgücüne katılma oranı ve istihdam azalmıs, issizlik artmıstır. Geçis ekonomilerinde ortaya çıkan sorunlardan daha çok uzun dönemli issizler, eğitim düzeyi düsük olan isçiler ve genç isçiler etkilenmistir.Yeniden yapılanma sürecinin ilerleyen asamasının Avrupa Birliği üyelik süreci ile çakısmıs olduğu geçis ekonomilerinde, olumsuzluklar içeren istihdam ve issizliğe iliskin göstergelerin düzelmeye basladığı görülmektedir. Dolayısıyla bu ülkelerde ekonomik ve sosyal dönüsümünden dolayı emek piyasasında ortaya çıkmıs olan olumsuzlukların giderilebilmesi noktasında 2004 ve 2007 yıllarında gerçeklesen Avrupa Birliği üyeliğinin çesitli katkılarının söz konusu olduğunu belirtmek gerekmektedir.

Kaynakça

ALTAY, Asuman. “Geçiş Ekonomilerinde Devletin Ekonomik Rolleri, Görevleri ve KOBĐ’lerin Durumu”, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Maliye Araştırma Merkezi Yayın No: 86, Kırkbirinci Seri–Yıl 2002, Đstanbul, 2003. ARRATIBEL O. vd. “Determinants of Growth in The Central and Eastern European EU Member States–A Production Function Approach”, European Central Bank Occasioanal Paper Series, No. 61, April 2007.

ATALAY, S. Serpil. Yeni Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiye’de Reel Yakınsama, (Uzmanlık Yeterlilik Tezi), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dış Đlişkiler Genel Müdürlüğü, Ankara, Şubat 2007.

BALCEROWICZ, Ewa. “The Impact of EU Accession on Poland's Economy”, Beyond Transition (The Newsletter About Reforming Economies), Volume 18, No. 1, January–March 2007(b), ss.11–12.

BALCEROWICZ, Ewa. “The Impact of Poland’s EU Accession on its Economy”, Studies & Analyses CASE (Center for Social and Economic Research), No. 335, Warsaw, 2007(a).

BALKIR, Canan; Muzaffer DEMĐRCĐ. Uluslararası Ekonomik Bütünleşme ve Avrupa Birliği, Filiz Kitabevi, 2. Baskı, Đstanbul, 1989.

BARRELL, Ray vd. “EU Enlargement and Migration: Assessing the Macroeconomic Impacts”, National Institute of Economic and Social Research (NIESR) Discussion Paper, No. 292, London, March 2007.

BEGG, David vd. Makro Đktisat, Bölüm Çevirisi: Esra Hatipoğlu, Editör: Vildan Serin, Alkım Yayınları, 2001.

BLASZCZYK, Barbara vd. Evaluation of the World Bank’s Role in the Transition: Poland, Center for Social & Economic Research Foundation, Warsaw, July 3, 2002.

CANBEY–ÖZGÜLER, Verda; Betül YÜCE. “Geçiş Ekonomilerinde Đstihdam, Đşsizlik ve AB Politikaları: Polonya Örneği”, Uluslararası “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde KOBĐ’ler: Türkiye ve Benzer Ülke Deneyimleri” Sempozyumu, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma ĐĐBF, 19–22 Mayıs 2005.

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Joint Employment Report 2006/2007, Brussels, 23 February 2007.

ÇSGB (T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı). “Avrupa Birliği’nde Serbest Dolaşım Önündeki Sınırlamalar Halen Mevcut”, AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bülteni, Sayı: 1, Haziran 2005.

ÇSGB. “Avrupa Parlamentosu (AP) Üyeleri Đstihdam Güvencesini Đş Garantisinin Önünde Tutuyor”, AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bülteni, Çeviri: Murat Soğangöz, Sayı: 25, Haziran 2007.

446 Mehmet Rauf KESĐCĐ ÇSGB. Türkiye’de Đşsizliğin Önlenmesi ve Đstihdamın Artırılması, Editör: M. Cem Toker, ÇSGB Raporu, Genel Yayın No: 117, 2004.

DEĐK (Dış Ekonomik Đlişkiler Kurulu). AB 8–Baltık Ülkeleri ve Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Karşılaştırmalı Bilgi Notu, Türk–Orta Avrupa Đş Konseyleri, Şubat 2006.

DUTZ, Mark vd. “Labour Market States, Mobility and Entrepreneurship in Transition Economies”, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Working Paper, No: 65, November 2001.

EC (European Commission). Employment in Europe 2006, Directorate–General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities (This report was produced by Directorate–General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities in close collaboration with Eurostat), October 2006.

EC. Employment in Europe 2007, Prepared by Directorate–General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities; Employment Analysis Unit, Brussels, October 2007.

EBRD (European Bank for Reconstruction and Development). Transition Report 2000, EBRD Published, London, 2000.

EDERVEEN, Sjef and Laura THISSEN. “Can Labour Market Institutions Explain Unemployment Rates in New EU Member States?”, European Network of Economic Policy Research Institutes Working Paper, No. 27, June 2004.

FELDMANN, Horst. “Labour Market Institutions and Labour Market Performance in Transition Countries”, Post–Communist Economies, Vol. 17, No. 1, March 2005, ss.47–82.

GALBRAITH, John Kenneth. Đktisat Tarihi, Çeviri: Müfit Günay, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, Ağustos 2004.

ILO (International Labour Organization). “Global Employment Agenda”, ILO Discussion Paper, Geneva, March 2002.

IMF (International Monetary Fund). Transition Economies: An IMF Perspective on Progress and Prospects, (http://www.imf.org/external/np/exr/ib/ 2000/110300.htm#II, Erişim Tarihi: 18 Şubat 2007), November 3, 2000.

ĐPEK–KÖSTEKLĐ, Şeyma. Đstihdam Stratejileri ve Türkiye Đçin Bir Model Önerisi, Đstanbul Sanayi Odası (ĐSO) Yayını, Đstanbul, Temmuz 2006.

ĐTO (Đstanbul Ticaret Odası). Türkiye Ekonomisinin Dünya Pazarlarında Oryantasyonu, ĐTO yayını, Yayın No: 2003–06, Đstanbul, Ocak 2003.

KAASA, Anneli. Factors Influencing Income Inequality in Transition Economies, Tartu University Pres, Order No. 207, Tartu, 2003.

KAVALALI, Murat. Avrupa Birliği’nin Genişleme Süreci: AB’nin Merkezi Doğu Avrupa ve Batı Balkan Ülkeleri ile Đlişkileri, DPT Müsteşarlığı, AB ile Đlişkiler Genel Müdürlüğü Raporu, Ankara, Ekim 2005.

GEÇĐŞ EKONOMĐLERĐNĐN DÖNÜŞÜM SÜRECĐNDE AVRUPA BĐRLĐĞĐ ÜYELĐĞĐ VE ĐSTĐHDAM 447

KESĐCĐ, Mehmet Rauf; Ahmet SELAMOĞLU. “Genel Hatlarıyla Avrupa Đstihdam Stratejisi ve Geçirdiği Dönüşüm”, “Đş, Güç” Endüstri Đlişkileri ve Đnsan Kaynakları Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, Haziran 2005, ss.25–51.

KRĐTER DERGĐSĐ (Türkiye AB Đlişkileri Haber–Yorum Dergisi). Jerzy Plewa: AB’ye Üyelik Sürecinde Đşsizlik Azalıyor, Kriter Dergisi’nin Polonya Baş Müzakerecisi Jerzy Plewa ile Yaptığı Söyleşi, Sayı: 1, Temmuz 2006, ss.58–60.

MARANGOS, John. “A Political Economy Approach to the Neoclassical Gradualist Model of Transition”, Journal of Economic Surveys, Vol. 19, No. 2, 2005, ss.263–293.

MARANGOS, John. “A Political Economy Approach to the Neoclassical Model of Transition (New Perspectives on Transition Economics: Europe)”, American Journal of Economics and Sociology, Vol. 61, Issue 1, 2002 (b), ss.259–276.

MARANGOS, John. “The Political Economy of Shock Therapy”, Journal of Economic Surveys, Vol. 16, No. 1, 2002 (a), ss.41–76.

MERĐÇ, Metin. “Geçiş Sürecinde Türk Cumhuriyetleri’nde IMF’nin Rolü”, (http://web.deu.edu.tr/ab/MAKALE/deu% 20MAK/0001.doc Erişim Tarihi: 16 Şubat 2007), ss.1–7.

NESPOROVA, Alena. “Unemployment in the Transition Economies”, Employment Strategy Department, ILO, (http://www.unece.org/ead/sem/ sem2002/papers/Nesporova.pdf, Erişim Tarihi: 20 Ocak 2006), Genava, 2002.

PIAZOLO, Daniel. “Eastern Europe Between Transition and Accession: An Analysis of Reform Requirements”, Kiel Working Paper No. 991, July 2000. RADĐKAL GAZETESĐ. “Eski Doğu Bloku’nda Schengen Coşkusu”, Dış Haberler, 21 Aralık 2007.

RUTKOWSKI, Jan J. vd. Enhancing Job Opportunities: Eastern Europe and the Former Soviet Union, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank Published, 2005.

SIMPSON, Barry Dean and Scot A. KJAR. “A Diagrammatic Exposition of the Socialist Calculation Argument”, New Perspectives on Political Economy, Volume 2, Number 1, 2006, ss.47–59.

SVEJNAR, Jan. “Strategies for Growth: Central and Eastern Europe”, Conference Paper, University of Michigan, 2006.

SVEJNAR, Jan. “Transition Economies: Performance and Challenges”, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 16, No. 1, Winter 2002, ss.3–28.

TURAN, Güngör. “Geçiş Ekonomilerinde Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Emek Piyasaları”, Kamu–Đş (Đş Hukuku ve Đktisat Dergisi), Cilt: 9, Sayı: 1, 2007, ss.53–69.

VOSTROKNUTOVA, Ekaterina. “Polish Stabilization: What Can We Learn from the I(2) Cointegration Analysis?”, EUI (European University Institute) Working Paper, ECO No. 2003/6, March 2003.

448 Mehmet Rauf KESĐCĐ WILTHAGEN, Ton. “Balancing Flexibility and Security in European Labour Markets”,

Paper presented at the Conference on Recent Developments in European Industrial Relations, organised by the Dutch Socio–Economic Council (SER) within the framework of the Dutch EU presidency, The Hague, 7–8 October 2004.

ZIGURAS, Stephen vd. “From Risk to Opportunity: Labour Markets in Transition”, Centre for Public Policy University of Melbourne, March 2004.

ZIZEK, Slavoj. “What if China now is our past and future? / Tibet: dream and reality”, Le Monde diplomatique, (http://mondediplo.com/2008/05/09tibet, Erişim Tarihi: 12 Mayıs 2008), May 2008, ss.1–3.