Federal Almanya’da Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yasal Düzenlemelerin Genel Çerçevesi

Öz Kısa çalışma modelive bu model kapsamında işçilerin hak ettikleri kısa çalışma ödeneği, fazlabilinmemesine karşı, Almanya’da ortaya çıkıp gelişmiş ve birçok ülke için örnekoluşturmuştur. Günümüzde kazanılmış olan tecrübeler, kriz dönemlerindeistihdamın teşvik edilmesi amacıyla, bu modelin gerek işverenler gerekseişçiler yanında, genel olarak ekonomik ve sosyal dengeler üzerinde de çok olumlukatkılar sağladığı kabul edilmektedir.  Ülkemizde ilk defa4857 sayılı İş Kanunu ile mevzuatımıza kazandırılmış olan kısa çalışma modeli,daha sonradan isabetli bir biçimde kısaca İşsizlik Sigortası Kanunu olaraktanımlanan 4447 sayılı kanun hükümleri kapsamında düzenleme bulmuştur. Buçalışmada, günümüzde Federal Almanya’da kısa çalışma modeli kapsamında işçileresağlanan edinimler ve hak kazanma koşulları ile ilgili genel çerçeve ortayakonmaya ve analiz edilmeye çalışılmaktadır.  

Kaynakça

Becker Ulrich/ Kingreen Thorsten, SGB V – Geseztliche Krankenversicherung, 5. Auflage, Beck, München, 2016.

Bieback Karl Jürgen,, in Sozialrechtshandbuch (Hrsg. Maydell/Ruhland/Becker), 4.Auflage, Nomos, Baden Baden, 2008.

Bieback Karl Jürgen, in: SGB III – Arbeitsförderung (Hrsg. Alexander Gagel), Band 1, Beck München, 2008.

Brand Jürgen/ Btandts Ricahrda, SGB III Kommentar, 6.Auflage, Beck, München, 2012.

Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktberichterstattung (Hrsg.), Der Arbeitsmarkt in Deutschland: Konjunkturelle Kurzarbeit, Nürnber, Mai 2013.

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.), Übersicht über das Sozialrecht, 13.Auflage, Bonn, 2016.

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung , Bilder und Dokumente zur Sozialgeschiche, 2 Auflage, Bonn, 1997.

Bundeszentrale für politische Bildung, Weimarer Republik, Informationen zur politischen Bildung, Nr.261, 1998.

Dauner-Lieb Barbara/ Heidel Thomas/ Ring Gerhard, BGB Kommentar, Nomos, Baden Baden, 2016.

Däubler Wolfgang, Gewerkschaftsrechte im Betrieb, 12.Auflage, Nomos, Baden Baden, 2017.

Däubler Wolfgang/ Kittner Michael, Betriebsverfassungsgesetz – Kommentar für die Praxis, 15. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt a.Main, 2016.

EichenhoferEberhard, Sozialrecht, 8. Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen, 2012.

Eichenhofer Eberhard, Sozialrecht, 6.Auflage, Mohr Siebek, Tübingen, 2008.

Eichenfhofer Eberhard, Sozialrecht, 3.Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen, 2000.

Flore Johanna, Weiterbildung und Mitarbeiterbindung Eine Untersuchung im Kontext Kurzarbeit, Rainner Hamp Verlag, Berlin, 2014.

Fitting Karl/ Auffarth Fritz, Betriebsverfassungsgesetz, 28. Auflage, Franz Vahlen Verlag, 2016.

Görtemaker Manfred, Kleine Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, 2002.

Hanau Peter / Veit Annekartien, Recht und Praxis der Arbeitszeitkonten, 2.Auflage, Beck, München, 2015.

Hänlein Andreas/ Tennstedt Florian, Geschichte des Sozialrechts, in Sozialrechthandbuch (Hrsg.Maydell/Ruhland/Becker, Nomos, Baden Baden, 4.Auflage, 2008.

Hekimler Alpay/ Akpınar Teoman, Son Değişiklikler ile Sosyal Güvenlik Kanunları, Ekin, Bursa, 2016.

Hekimler Alpay, Global Finans Krizi Ekseninde Kısa Çalışma Uygulamasının Ülkemizde Etkinliği Üzerine Gözlemler, TİSK İşveren, Mart 2009, s.28-35.

Hekimler Alpay, 2001 Yılı Reformu Işığında Federal Almanya’da İşyeri Seviyesinde Yönetime Katılım Sisteminin Temel Esasları, Çalışma ve Toplum Dergisi, 4/2004, s.89-142.

Hekimler Alpay, Federal Almanya’da Esnek Çalışma Sürelerinin Yasal Çerçevesi ve Çalışma Sürelerin Düzenlenmesinde Çalışma Konseylerinin Katılım Hakları, TÜHİS, Mart 2003, s.109-123.

Hekimler Alpay, “Esnek İstihdam’da Yeni Bir Model: Çalışma Süreleri Hesabı,” Nusret Ekin‘e Armağan, TÜHİS, Ankara, 2000, s.767-780.

Kokemoor Axel, Sozialrecht, Vahlen, München, 2016,

Mutschler Bernd/Schmidt Reimud, SGB III Arbeitsförderung, 6.Auflage, Nomos, Baden Baden, 2016.

Olten August, Heimarbeitsrecht, Kölner Universitaetsverlag, Köln, 2008.

Plandt Otto (Hrsg.), Bürgerliches Gesetzbuch - Kommentar, 76. Auflage, Beck, München, 2017.

Schaub Günther/ Schiendele Friedrich, Kurzarbeit-Massenentlassung – Sozialplan, 3.Auflage, Beck, München, 2011.

Schmid Klaust/ Koberski Wolfgang, Becks Kommentare zum Arbeitsrecht – Heimarbeitsgesetz, Beck, München, 1998.

Starke Peter, Krisen und Krisenbewältigung im deutschen Sozialstaat von der Ölkrise zur Finanzkrise von 2008. Bremen,: Reihe / Serie: ZeS-Arbeitspapier Nr. 2015/02.

Sözer Ali Nazım Sözer, Sosyal Sigortalar Hukuku, 2.baskı, Beta, İstanbul, 2015.

Tuncay Can/ Ekmekçi Ömer, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 18. Bası, Beta, İstanbul, 2016.

von Hauffen Michael (Hrsg.), Die Zukunftsfähigkeit der Sozialenmarktwirtschft, Metropolis, Marburg, 2007.

von Maydell Bernd/ Ruhland Franz/ BeckerUlrich (Hrsg.) Sozialrechtshandbuch, 4.Auflage, Nomos, 2008;

Wehler Hans Ulrich, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Vierter Band, Beck, München, 2003.

Winkler Heinrich August, Der lange Weg nach Westen, 4. Auflage, Beck, München, 2002.

Zacher Hans Franz, Grundtypen des Sozialrechts, in Abhandlungen zum Sozialrecht (Hrsg. Hans Franz Zacher), München, 1993.