Endüstri 4.0 ve Dijital Emek Platformlarının İnsana Yakışır İş Bağlamında Değerlendirilmesi

Çalışma hayatı, son yıllarda büyük bir değişim sürecine girmiştir. Endüstri 4.0 ile birlikte dijital teknolojilerin çalışma hayatına etkisi giderek daha fazla hissedilmektedir. Bu kapsamda, ILO’nun Ekim 2017’de çalışmalarına başlattığı “işin geleceği” girişimi, iş ve çalışma yaşamındaki değişimi ve ihtiyaç duyulan çözümleri ortaya koymayı hedefleyen önemli çalışmalardan biridir. En son Kasım 2018’de gerçekleşen toplantıyla dört kez bir araya gelen İşin Geleceği Küresel Komisyonu, 2019’daki 108. Uluslararası Çalışma Konferansında işin geleceğine ilişkin raporun içeriğini açıklamıştır. Bu kapsamda iş dünyasında gerçekleşen dönüşümlerden biri dijital emek platformlarının ya da gig ekonomisinin giderek büyümesi olmuştur. 2015’ten bu yana dijital platformlar üzerine çalışmalar yapan ILO’nun Ekim 2018’de yayımladığı “Dijital Emek Platformları ve İşin Geleceği” adlı rapor, İşin Geleceği Küresel Komisyonu’nun girişimlerini desteklemek için hazırlanmış önemli çalışmalardan biridir. Bu çalışma, ILO’nun işin geleceğine ilişkin gerçekleştirdiği tematik tartışmalardan değişen iş organizasyonları temelinde, dijital emek platformları ve yeni kendi hesabına çalışma biçimlerinin yükselişini konu edinmektedir. Aynı zamanda insana yakışır iş kavramının bileşenleri olan istihdam, çalışma yaşamına ilişkin temel haklar, sosyal koruma ve sosyal diyalog çerçevesinde dijital emek platformlarının analizi yapılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonunda insana yakışır iş açısından en sorunlu alanlardan birinin gig çalışanlar olduğu görülmüştür. Gig ekonomisinde son yıllarda belirgin bir büyüme görülmesine rağmen emek hakları üzerindeki etkisi büyük ölçüde göz ardı edilmektedir.

Industry 4.0 and an Evaluation of Digital Labor Platforms in the Context of Decent Work

Working life has undergone a major change in recent years. With Industry 4.0, the impact of digital technologies on work is increasingly felt. In this context, ILO’s “Future of Work ” initiative, begun in October 2017, is an important study aimed at revealing these changes in work and working lives and the solutions needed. The Global Commission for the Future of Work, which met four times at the meeting held last November 2018, announced the content of the report on the future of work at the 108th International Labor Conference in 2019. In this context, one of the transformations in the business world has been the growth of digital labor platforms or the gig economy. The ILO has been working on work platforms since 2015, and the report Digital Labor Platforms and the Future of Work, published in October 2018, is one of the most important publications prepared to support the initiatives of the Global Commission for the Future of Work. This study focuses on the rise of digital labor platforms and new forms of self-employment with a view to changing business organizations following the thematic discussions ILO has held on the future of work. At the same time, digital labor platforms were analyzed within the framework of employment, fundamental rights of working life, social protection and social dialogue which are the components of the decent work concept. At the end of the study, gig employees were found to work within one of the most problematic areas in terms of decent work. Although the Gig economy has seen significant growth in recent years, its impact on labor rights is largely underestimated.

Kaynakça

Aleksynska, M., Berg, J., Foden, D., Johnston, H., Parent-Thirion, A., & Vanderleyden, J. (2019). Working Conditions in a Global Perspective. ILO–Eurofound. Doi: 10.2806/870542

Anker, R., Chernyshev, I., Egger, P., Mehran, F., & Ritter, J. (2002). Measuring Decent Work with Statistical Indicators (No. 2). Geneva.

Arkan, Ç. (2016). Thoughts on Global Workforce Transformation in the Industry 4.0 Era. https://news.microsoft.com/uploads/2017/02/Thoughts-on-global-workforcetransformation-in-the-Industry-4.0-era.pdf

Athanasou, J. A. (2010). Decent work and its ımplications for careers. Australian Journal of Career Development, 19(1), 36–44. Doi: 10.1177/103841621001900108

Bauer, C, & Wee, D. (2015). Manufacturing’s Next Act. McKinsey & Company, https:// www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/manufacturings-nextact. Erişim Tarihi:25/08/2019

Berg, J. (2016). Income Security in the On-Demand Economy: Findings and Policy Lessons from a Survey of Crowdworkers. Conditions of work and employment series no. 74 .International Labour Office.Geneva.

Berg, J. M., Furrer, M., Harmon, E., Rani, U. & Silberman, M. S. (2018). Digital Labour Platforms and The Future of Work: Towards Decent Work in the Online World. International Labour Office. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/---publ/documents/publication/wcms_645337.pdf

Bergvall‐Kåreborn, B. & Howcroft D. (2014). Amazon mechanical Turk and the commodification of labour. New Technology, Work and Employment, 29(3), 213–223.

Boulin, J. Y., Lallement, M., Messenger, J. C., & Michon, F. (2006). Decent Working Time : New Trends, New İssues. Geneva.

Bowles, P., & MacPhail, F. (2008). Introduction to the special issue on pathways from casual work to economic security: Canadian and international perspectives. Social Indicators Research, 88, 1–13

Brancati, C. U., & Fernández-Macías, E. (2019). Digital Labour Platforms in Europe : Numbers , Profiles and Employment Status of Platform Workers. Luxembourg.

Burtch, G., Carnahan, S., & Greenwood, B. N. (2016). Can You Gig It? An Empirical Examination of the Gig-Economy and Entrepreneurial Activity. Papers.ssrn.com, 44.

Buschoff, K. S., & Schmidt, C. (2009). Adapting labour law and social security to the needs of the “New self-employed”– comparing the UK , Germany and the Netherlands. Journal of European Social Policy, 19(2), 147–159. Doi: 10.1177/0958928708101867

Byrne, A., & Waters, R. (2015). New world of work: Digital marketplace reshapes casual labour. Financial Times, August 5. https://www.ft.com/content/6a23a27c-3500-11e5b05b-b01debd57852. Erişim Tarihi:08/11/2019.

Cappelli, P., & Keller, J. R. (2013). Classifying Work in the New Economy. Academy of Management Review, 38(4), 575–596.