EĞİTİM DÜZEYİ-ÜCRET İLİŞKİSİ VE TÜRKİYE'DE ADALET VE EĞİTİM SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Öz Eğitim düzeyi ile gelir arasındaki ilişki üzerine özellikle 1990’lardan sonra yapılan çalışmaların sayısında bir artış meydana gelmiştir. Bu duruma beşeri sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini açıklamaya çalışan teorilerin gündeme gelmesinin büyük rolü olmuştur. Bu çerçevede beşeri sermaye yatırımı olarak görülen eğitimin gelir üzerindeki etkisi araştırmalara konu olmaktadır. Bu çalışmalara göre, bireyin iktisat biliminin en temel varsayımı olarak kabul edilen rasyonellik varsayımına uygun hareket ettiği varsayıldığında beşeri sermaye yatırımının maliyeti ile beşeri sermayenin getirisini göz önünde bulundurması gerekmektedir. Çalışma, beşeri sermaye yatırımı kapsamında eğitim konusunu ele almakta ve eğitimin gelir üzerindeki etkisini Türkiye örneğinde incelemektedir. Bunun için bir dizi tablo analizi yapılarak sürekli eğitim gerektiren akademik kariyer ile diğer bazı meslekler arasındaki gelir düzeyleri analiz edilmektedir. Türkiye’de 1991– 2006 yılları arasında akademisyen ve hakimlerin reel ücret düzeyleri dikkate alınarak iki grubun ömür boyu gelirleri karşılaştırılmaktadır. Çalışmanın bulgusu, Türkiye’de uygulanan kamu ücret politikası gereğince akademisyenliği seçmenin rasyonel bir tercih olmadığıdır.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Başoğlu, Ufuk, Ölmezoğulları, Nalan, Parasız, Đlker, Gelir Bölüşümü Teori ve Politika, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa 1999.

Biçerli, Kemal, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları, Istanbul 2000.

Bülent, Güloğlu ve Mine, Yılmazer, “Ekonomik Büyüme ve Insani Kalkınma: Panel Veriler Ekonometrisi Neler Getiriyor?” I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Bildiriler Kitabı, Hereke–Kocaeli, 2002,

Dura, Cihan, Atik, Hayriye, Türker, Oğuzhan, “Beşeri Sermaye Açısından Türkiye’nin Avrupa Birliği Karşısındaki Kalkınma Seviyesi”, Osmangazi Üniversitesi, 3. Ulusal Bilgi veYönetim Kongresi, 25–26 Kasım 2004, Eskişehir.

George, Psacharopoulos, “Returns to Education; A Further International Update and Implications,” The Journal of Human Resources, Cilt: 20, Sayı: 4, Yıl:1985.

George, Psacharopoulos, ve Patrinos, H. Antony, “Returns to Investment in Education:A Further Update,” World Bank Policy Research Working Paper, No: 2881, September 2002.

http://www.harb–is.org.tr ( 12. 10 2006).

Karagül, Mehmet, “Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyümeyle Ilişkisi Ve Etkin Kullanımı”, Akdeniz I.I.B.F. Dergisi (5) 2003.

Kozlu, Cem, Türkiye Mucizesi Için Vizyon Arayışları ve Asya Modelleri, 4. B., Türkiye Işbankası Kültür Yayınları, Yayın No: 335, Ankara, 1996.

Krueger, Alan B. ve Lındahl, Mıkael, “Education for Growth: Why and For Whom?”, Journal of Economic Literature Vol. XXXIX (December 2001).

Ramirez, Alejandro, Ranis, Gustav, ve Stewart, Frances, “Economıc Growth And Human Development”, Economıc Growth Center, Yale Unıversıty, December, 1997.

Sarı, Ramazan, “Kazançlar ve Eğitim Ilişkisi: Il Bazında Yeni Veritabanı ile Kanıt”, ODTÜ Gelişme Dergisi, 29 (3–4), 2002.

Tansel, Aysıt, “Return to Investment in Education in Middle Eastern and North African Countries,” Economic Researh Forum, Cilt:2, Sayı:2, Yıl: 1995, s. 20–23’e dayanan “Türkiye’de Eğitimin Getirisi,” başlıklı yayınlanmamış makale.

TÜIK, “Yoksulluk Çalışması Sonuçları, 2004” Sayı:27, Şubat 2006.

Türk Eğitim–Sen, “Toplu Görüşmeye Giderken 2006”, Türkiye Kamu–Sen’e Sunulan Toplu Görüşme Teklif Raporu, 06 Temmuz 2006.

Yumuşak, Ibrahim Güran, “Kadın Eğitiminin Ekonomik Analizi”, II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (Derbent:17–18 Mayıs 2003) Bildiriler Kitabı, Kocaeli Üniversitesi I.I.B.F. Yayını, Beta Yayıncılık, 2003.

Yumuşak, Ibrahim Güran, Bilen, Mahmut, “Gelir Dağılımı–Beşeri Sermaye Ilişkisi ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1, Sayı:1, 2000.

50226 18514

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

KÜRESEL İŞSİZLİK VE İSTİHDAMDA YENİ PERSPEKTİFLER

Mehmet DURUEL, Mehmet KARA

SOSYAL SORUMLULUK RAPORLARINDA ÇALIŞMA VE İSTİHDAM GÖSTERGELERİ

Deniz KAĞNICIOĞLU

ÜLKEMİZDE KOBİ’LERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİYLE KARŞILAŞTIRILMALI BİR İNCELEME

Öğ. Gör. Dr. Fatih YILMAZ

SOSYAL EŞİTSİZLİKLERİN GİDERİLMESİNDE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: CİNSİYET ESASLI BÜTÇELEME (TEORİ, GELİŞİM VE UYGULAMA)

Abdülkadir IŞIK, Hayriye IŞIK

AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARI VE MESLEKİ YETİŞTİRME: “İŞGÜCÜ YETİŞTİRME KURSLARI”NIN ETKİNLİĞİNİN BURSA İLİ ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ

Özlem IŞIĞIÇOK, Burak EMİRGİL

FİNANSAL PİYASALARDA SPIN SATIŞ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YAKLAŞIMI : ULUSLARARASI HUTHWAITE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ŞİRKETİ’NİN BAŞARISI

Hüseyin KURTULDU, Gürol ÖZCÜRE, Nimet ERYİĞİT, Gönül YÜCE

ÜLKEMİZDE EV HİZMETLERİNDE İSTİHDAM EDİLEN YABANCI UYRUKLU İŞGÜCÜNÜN ÇALIŞMA KOŞULLARI : İSTANBUL İLİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Ziya ERDEM, Levent ŞAHİN

EĞİTİM DÜZEYİ-ÜCRET İLİŞKİSİ VE TÜRKİYE'DE ADALET VE EĞİTİM SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

İbrahim YUMUŞAK, Mahmut BİLEN, Yüksel BAYRAKTAR, Armağan TÜRK

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE GLOBAL SERMAYE HAREKETLERİ: YÖNÜ VE YANSIMALARI

Tekin AKGEYİK, Arif YAVUZ

“UYUM”DAN “DIŞLANMA”YA: YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILDA GÖÇMENLER VE SOSYAL POLİTİKA

Şenol BAŞTÜRK