ÇOCUK İSTİHDAMI AÇISINDAN SOSYAL SORUMLULUK STANDARDI

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Aydemir, Muzaffer :“Sosyal Sorumluluk 8000 Standard×”, D.E.U. Sosyal Bilimler Enst. Dergisi, 2003, (Çevrimiçi) http//www.sbe.deu.edu.tr/yayinlar/dergi03/sa%208000.htm,5 $ùustos 2005.

Bak×rc×, Kadriye :“Türkiye’de Çocuk ve Genç úüçiliùi”,Görüü, ústanbul, Mart 2004, s.52-56.

Baütaymaz, Tahir :“Günümüzde Geleceùimizi Karartan Bir Problem: Çal×üan Çocuklar”, Mercek,Mess Yay., Ekim 1998.

Çakar, Y×ld×U×m :“Ülkemizde Çocuk ústihdam×, Eùitimi ve Çözüm Önerileri”, Çal×üma ve Sos.Güv.Bak.3. Uluslar aras×úü SaùO×ù× ve Güvenliùi Konferans×, 2003, (Çevrimiçi) http://www.mmo.org.tr/ muhendismakina/arsiv/2003/calisma_guvenligi.htm,7 Aùustos 2005.

Çak×r, Aytül :“Küresel Rekabet Ekseninde úhracatç× Firmalar úçin Bir Risk Faktörü: Sosyal ve Ekolojik Damping”, (Çevrimiçi) http://www.isguc.org/arc_wiew.php?ex=194, 9 $ùustos 2005.

Çal×üma Bakanl×ù× :Çal×üan Çocuklar Projesi Raporu, Ankara, Çal×üma ve Sos.Güv. Bak. Yay,2000. 'úE : “Çocuk 99”(Çevrimiçi)http//www.die.gov.tr/TURKISH/ SONIST/ISGUCU/ COCUK 99.pdf, 5 Aùustos 2005. Economist :“Sweatshop Wars”, Vol.350 Issue 8108, 27 February 1999.

Eren, Erol :Stratejik Yönetim ve úületme Politikas×, ústanbul, Beta Yay, 2003, s.108. Export Today :“Conduct of Codes”, Vol.14, Issue 9, September 1998.

Griffen, Richy W. :Management, New York, Houghton Mifflin Company Pub., 1995.

Kalitenet Iso 14000, (Çevrimiçi) http://www. /kalitenet.com / iso_14000.asp,2005,2

Kurt, Kudret :úü Kanunlar×, Ankara, Seçkin Yay, 2004.

Larson, Elizabeth R. Quality Digest, February 1998, (Çevrimiçi) http://www.qualitydigest.com/feb98/html/cover.html, 2 Aùustos 2005.

2ùlak, Sema :“SA 8000-Kuruluü Deùerlerinin Kan×tlanmas×Q×n Yeni Evrensel Çözümü”,(Çevrimiçi) http://www.smyo.deu.edu.tr /makaleler/semaoglak/8000/html.7 $ùustos 2005.

Sapancal×, Faruk :“Küreselleüme Baùlam×nda Çocuk ústihdam× ve Önlenmesine Yönelik Çabalar”Çimento úüveren Dergisi, , Say×:4, Cilt:16, ústanbu, Temmuz 2002.

Senemoùlu, Nuray :“Çocuk Haklar×, Çal×üan Çocuklar ve Eùitim Sorunlar×”, (Çevrimiçi) http://bef.sdu.edu.tr/hocalar /dekanlik/nuray_senemoglu/Makaleler/cocuk_calis.htm., 1Aùustos 2005.

Sodak Sanayi :“SosyalSorumluluk”,(Çevrimiçi)http:// www.sodakrom.com.tr/saglik_emniyet /sosyal.asp, 2 Aùustos 2005.

TURK-úû :“Çal×üan Çocuklar×n Sorunlar× ve Çözüm Yollar×”, (Çevrimiçi) http://www.turkis.org.tr/icerik/calisan cocuklar.htm, 8 Aùustos 2005.

Tütüncü, Enis :“Çocuk Çal×üW×U×lmas×Q×n Önlenmesi ve Genç úügücünün Korunmas×”, (Çevrimiçi)http://www.enistutuncu.com.tr /hedefler/hedef2/hedef25_7.asp., 4 Aùustos 2005.