ÇOCUĞUNU SOKAKTA ÇALIŞTIRAN AİLELERİN SOSYO-EKONOMİK PROFİLİ, TUTUM VE BEKLENTİLERİ

Öz Bu çalışmada, Sivas Merkez İlçe'de sokakta çalıştırılan çocukların ve ailelerinin genel bir profilini çıkarmak, ailelerinin sosyo-ekonomik yapısını ve çocuğun çalıştırılmasına ilişkin ebeveynin tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, mevcut durumun tespiti ile sınırlı tutulmuş, çocuğun sokakta çalıştırılmasındaki nedensel değişkenlerin belirlenmesi ve değişkenler arasında bağıntı incelemesine girilmemiştir. Çalışmada elde edilen bulguların başında, sorunun temelinde sanıldığının aksine sadece ekonomik yetersizlik bulunmadığı tespiti gelmektedir. Sorunun boyutunun genişlemesinde ciddi anlamda bir eğitim ve bilinç yetersizliği bulunduğu, ebeveynlerin bu yolla özellikle erkek çocuklarını eğitme amacı güttükleri, çocuklarına “girişimcilik” öğretme, “gözü açık” ve “iş bitiren” niteliği kazandırarak toplumsal yaşamda aktif ve katılımcı olmalarını sağlama istekleri olduğu görülmüştür

Kaynakça

AKER, Servet, Cihat DÜNDAR, Y×ld×z PEKûEN (2007), “Sokaktakiler, Yaz×O× Bas×n ve Damgalama”, Aile ve Toplum Dergisi, T.C. Baübakanl×k Aile ve Sosyal AraüW×rmalar Genel Müdürlüùü, Say×: 11.

AKYÜZ, Emine (2000), Ulusal ve Uluslararas× Hukukta Çocuùun Haklar×Q×n ve Güvenliùinin Korunmas×, Ankara, MEB Yay×nlar×.

ARAL, Neriman, Figen GÜRSOY (2001), “Çocuk Haklar× Çerçevesinde Çocuk úhmal ve ústismar×”, Ankara, Milli Eùitim Dergisi, Say×: 151 (Çevrimiçi): http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/151/aral_gursoy.htm, Eriüim: Kas×m 2009.

ATAUZ, Sevil (1998), “Dünya Kentlerinin Yeni Olgusu: Sokak Çocuklar×”, Birikim Dergisi, Say×: 116.

BATUR, Behçet (2009), “Sokakta Çal×üan/Çal×üW×U×lan Çocuklar×n Sosyolojik Temeller”, (Çevrimiçi): http://www.rehabilitasyon.com/index.php?ct= 3&tab=3&act2=read&p=1&aid=5098, Eriüim: Kas×m 2009.

%úLGúN, R×fat (2009), “Diyarbak×r'da Sokakta Çal×üan Çocuklar Üzerine Sosyolojik Bir AraüW×rma”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (Çevrimiçi): http://www.esosder.org, KIû–2009, Cilt: 8, Say×: 27.

BULUT, Iü×l (1990), Aile Deùerlendirme Ölçeùi El Kitab×, Ankara, Özgüzeliü Matbaas×.

BULUTAY, Tuncer (1995), Türkiye’de Çal×üan Çocuklar, Ankara: Devlet ústatistik Enstitüsü, Uluslararas× Çal×üma Örgütü.

CILGA, úbrahim (2001), “Demokrasi únsan Haklar× Kültürü ve Çocuk Haklar×”, Ankara, Milli Eùitim Dergisi, Say×: 151, (Çevrimiçi): http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/151/cilga.htm, Eriüim: Kas×m 2009.

ÇIRAK, Yüksel, Nazmiye Çú9úTCú (2009), Malatya úlinde Sokakta Çal×üan Çocuklar Üzerine Bir únceleme, (Çevrimiçi): http://web.inonu.edu.tr/ ~efdergi/dergi/Cirak_Civitci.htm, Eriüim: Kas×m 2009.

DOøAN, úsmail (2001), “Çocuk Haklar× Aç×V×ndan Türkiye'de Çocuk Olgusu”, Ankara: Milli Eùitim Dergisi, Say×: 151, (Çevrimiçi): http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/151/dogan.htm, Eriüim: Kas×m 2009

ENNEW, Judith (2003), Sokak Çocuklar× ve Çal×üan Çocuklar, Planlama úçin Bir Rehber, Geliüim El Kitab× 4, (Çev: Çiçek Öztek), UNICEF Türkiye Temsilciliùi Yay×nlar×.

R.G: 15.07.2005, S. 25876, 5395 say×O× Çocuk Koruma Kanunu.

SENEMOøLU, Nuray (2001), “Çocuk Haklar×, Çal×üan Çocuklar ve Eùitim Sorunlar×”, Ankara, Milli Eùitim Dergisi, Say×: 151 (Çevrimiçi): http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/151/senemoglu.htm, Eriüim: Kas×m 2009

TBMM (2005), “Çocuklar× Sokaùa Düüüren Nedenlerle Sokak Çocuklar×Q×n Sorunlar×Q×n AraüW×U×larak Al×nmas× Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amac×yla Kurulan Meclis AraüW×rmas× Komisyonu”, 09.11.2004 Tarihli Komisyon Çal×üma Tutanaklar×, (Çevrimiçi): http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/sokak_cocuklari_com.

UNICEF (1998), Çocuk Haklar×na Dair Sözleüme: Uygulama El Kitab×, Ankara, UNICEF Yay×nlar×.

UNICEF (2006), Dünya Çocuklar×Q×n Durumu, Ankara, UNICEF Yay×nlar×.

YÖRÜKOøLU, Atalay (1983), DeùLüen Toplumda Aile ve Çocuk, Ankara, Ayd×n Kitabevi. ZEYTúNOøLU, Sezen (1989), “Çal×üan Çocuklar ve Sokak Çocuklar×”, Türkiye’de Çocuùun Durumu, 1990'lar×n Çocuk Politikas× Kongresi, Ankara, DPT–UNICEF Yay×nlar×.