Çoban Çalışanların Çalışma Şartlarının İş Hukuku Açısından Değerlendirilmesi: Atyolu Köyü Örneği

Hayvancılıklauğraşıp aynı zamanda bölgenin çoban ihtiyacını büyük ölçüde gideren Erzurum İliŞenkaya İlçesi Atyolu Köyü’nün çoban çalışanları araştırmanın konusudur.  Mevsimsel olarak göç edip çoban olarakçalışan bu köylülerin çalışma hayatı ile ilgili veriler elde edilmeyeçalışılmıştır. Araştırmada katılımcı gözlem yöntemi kullanılarak veriler eldeedilmiştir. İş hukuku açısından önem arz eden çalışma saatleri, izinler, çalışanlarınişverene karşı sorumlulukları ve hakları ele alınmaktadır. Diğer yandan temelyaşam gereksinimleri açısından önem arz eden beslenme, giyinme ve barınmalarınayönelik te araştırma yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre iş kanununauygun olmayan çalışma saatleri, izinler, kayıt dışı çalışılması, sosyalgüvenlik kaydının bulunmaması en önemli sorunlarını teşkil etmektedir. Aynızamanda, temel yaşam gereksinimlerinde de birçok eksiklikler olduğu tespitedilmiştir. 

Evaluation of the Working Conditions of Herd Employees in Terms of Labor Law: The Example of Atyolu Village

The topic of the research is animal husbandry invillage of Atyolu in the district of Senkaya Erzurum regarding connection withthe need of shepherds working in the region. The working life conditions ofvillagers who are seasonal immigrants have been observed. In the study data wascollected through observation methods. Working hours, compensatory leave,responsibilities and rights of employers which are very important in labor lawwere all considered in the study. Furthermore the research was carried out onnutrition, clothing and shelter all of which are significant in terms of basiclife necessities. According to the results of the survey, long hours, irregularcompensatory leaves, unregistered employment, and lack of social securityconstitute the most important problems for the shepherd. Moreover, it has beendetermined that there are many deficiencies in basic life requirements.

Kaynakça

Ak, M. (2012). 19. Yüzyılda Teke Yöresi Yörüklerinin Sosyo-Ekonomik Durumu. Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Arslan, D. A. (2003). Bir Köy Sosyolojisi Çalışması: Kavaközü Köyü’nün Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Sorunları, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 1–26.

Arslan, D. A. (1992). Kalkınma Dönemecinde Kavaközü, Konya, Selçuk Üniversitesi Lisans Tezi.

Azizova, E. (2007). Hz Peygamber Döneminde Çalışma Hayatı ve Meslekler. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çağlar, S. (1969), Toplum Kalkınmasında Başarı Yolları, Ankara: Güven Matbaası.

Çetinkaya, E. ve Diğerleri. (2010), Genç İşsizliğinin Teorik Açıklamaları, Sosyal Siyaset Konferasnları Dergisi, 58, 45–57.

Çoban, V. (2015). Türk Halk Kültüründe Çobanlık. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Fidan, F. ve Fidecioğlu, A. (2010), Kutsallık ile tutsaklık arasında bir meslek öğretmenlik: Sorunlar, yaklaşımlar ve beklentiler. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(5).

Geniş, Ş. (2009). Gaziantep kırsalında sanayileşme ve toplumsal değişim: Dülük Köyü örneği. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 21–48.

İleri, C. (2011). Eskişehir’de Çobanlık, Çoban Kitabı, İstanbul.

Kıray, M. (1964). Ereğli: Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası. İstanbul: DPT Yayınları.

Koruk, İ. (2010). İhmal edilen bir grup: göçebe mevsimlik tarım işçileri. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 10(38), 18–22.

Lordoğlu, K. ve Nilay, E. (2014). Batı Karadeniz bölgesinde mevsimlik gezici tarım işçiliğinde çalışan çocuklar üzerine sınırlı bir araştırma. Çalışma ve Toplum Dergisi, 2, 115–134.

Naskali, E, G. (2011), Çoban Kitabı, İstanbul: Bayrak Matbaası.

Ögel, B. (1985). Türk Kültür Tarihine Giriş I, Ankara: Kültür Turizm Bakanlığı Yayınları.

Özbekmezci, Ş. ve Sahil, S. (2004). Sahil mevsimlik tarım işçilerinin sosyal, ekonomik ve barınma sorunlarının analizi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19(3), 261–274.

Şakar, M. (2018). İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 11. Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım.