ÇİFT S MODELİ BOYUTUYLA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN MOTİVASYON DÜZEYİNE ETKİSİ, BANKACILIK VE ÖZEL FİNANS KURUMLARINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

Öz Günümüz işletmeleri rekabet açısından maksimum verimliliğe ulaşmak istemekte ve bunu gerçekleştirmek için de motivasyon düzeyi yüksek işgörenlere ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla, işletmelerde işgören motivasyonunu belirleyen birçok faktör vardır. Bunlardan biri de örgüt kültürüdür. İlgili çalışmada bu iki kavram birlikte ele alınmış, örgüt kültürünün motivasyonu belirleme boyutu üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede, anket yöntemi kullanılarak özel finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteren üç farklı kuruluş irdelenmiştir. Sonuç olarak her üç kurum için de örgüt kültürü tipinin motivasyon düzeyi üzerinde etkili olduğu kanaatine ulaşılmıştır. Ancak, örgüt kültürü ve motivasyon düzeyleri açısından kurumlar arasında belirgin bir farka rastlanılmamıştır.

Kaynakça

A d a i r John, Etkili Motivasyon, Çev. Salih Uyan, İstanbul, Babiali Kültür Yay., 2003.

A k t a n Can , insan Mühendisliği, İstanbul,Tugiad Yay., 1999.

Batlaş Acar , Ekip Çalışması ve Liderlik, İstanbul, Remzi Kitabevi, Eren Erol , Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul ,Beta Yay,2003.

Erez M i r i a m , Work Motivation, Oxford, O x f o r d Universitiy Press, Goffee Rob, Gareth Jones , Kurum Kültürü, Çev.Kıvanç K u t m a n d u , Ankara, Medicat Yay.,2002.

RöbbiriS Stephen , Örgütsel Davranışın Temelleri, Çev. Ayşe Öztürk, İstanbul,Etarn Yay.,1994

Schneider Benjamin, "Creating A Climate and Culture for Sustainable Organizational Change", Organizational Dynamics, 24,4,1996.

Torrington Derek, Jane Weightman , The Business of Management, London, Prentice H a l l Pub.,1985.

Özkalp Enver, Hüsnü Arıcı , Davranış Bilimlerine Giriş, Eskişehir, A.Ö.F. Yay,2002.

Werner Isabel , Liderlik ve Yönetim, Çev.Vedat Üner, İstanbul, Reprosel Yay., 1993. -10