ÇALIŞMA HAYATINDA ÖZÜRLÜLERE KARŞI AYRIMCILIK

Öz Türkiye'de, toplam nüfusun %12.29'unu özürlüler oluşturmaktadır. Bu kişilerin toplumdan dışlanmak yerine topluma kazandırılması, çağdaş sosyal politikaların konusunu oluşturmaktadır. Özürlülerin toplumsal hayata katılma yollarından biri de, istihdam edilerek çalışma hayatında yer almalarının sağlanmasıdır. Bu şekilde, başkalarına bağımlı olmak yerine kendilerine bakabilecek geliri elde edebileceklerdir. Ayrıca, kendilerini üretken, verimli, topluma ve ekonomiye katkısı olan kişiler olarak değerlendireceklerdir.Özürlülerin istihdam edilmelerinde, bazen yeterli vasıflara sahip olmamalarının yanı sıra, toplumda, işverenlerde, işyerlerinin özürlü olmayan çalışanlarında bulunan önyargılar etkili olmaktadır. Özürlülerin yeterli vasıflara sahip olmadıkları, üretken olmadıkları, işyerine uyum gösteremeyecekleri gibi gerçek olmayan inançlar, özürlülerin istihdamını güçleştirmektedir. Ayrıca, bu önyargılar özürlülere karşı ayrımcı davranışların oluşmasına da neden olmaktadır. Özürlülerin istihdamında çeşitli yöntemlerden yararlanılması mümkün olmakla birlikte, Türkiye'de esas itibarıyla kota uygulamasından yararlanılmaktadır. Türkiye'de özürlülerin istihdamlarını arttırmak için mutlaka diğer yöntemlerden de etkin olarak yararlanılmalıdır. Ayrımcı davranışlara karşı hukuki düzenlemeler ve yaptırımlar düzenlenmelidir.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

ALPAGUT Gülsevil (Ekim 2005), “Özürlüler Hakk×nda Kanun ve Özürlü Çal×üW×rma Zorunluluùu Konusunda Mevzuattaki Son DeùLüiklikler”, Mercek, Y.10, S.40, s.152-160.

ALTAN Ömer Zühtü (2004), Sosyal Politika Dersleri, T.C. Anadolu Ü. Ya. No.1592, úúBF. Ya. No.185, Eskiüehir.

ALTAN Ömer Zühtü (Nisan 1998), “Kota Tekniùi ve Kota Oranlar×Q×n Yükseltilmesi, Ülkemizde Daha Çok Sakat×n ústihdam Edilebilmesine Yard×mc× Olabilir mi?”, Mercek, Y.3, S.10, s.25-34.

ALTAN Ö. Zühtü (1976), Sakatlar ve Türkiye’de Çal×üma Sorunlar×, Eskiüehir úktisadi ve Ticari úlimler Akademisi Ya. No. 146/90, Eskiüehir.

“Ayr×mc×O×ùa Karü× Etkili, Sürekli ve Ortak Mücadele” (Çev. Mustafa Kemal COûKUN) ûubat 2005), Sendikal Notlar, S.25, Petrol-úü Dergisi Eki, s.104-111.

BARNES Colin (1994), Disabled People in Britain and Discrimination, Second Printing With Updated Preface, Hurst& Company, London.

BEAM Burton T. Jr.-TACCHINO Kenn B. (Kas×m 1992), “Employee Benefit Planning”, Journal Of The American Society of CLU&ChFC, Vol.46 [http://www.proquest.umi.com/pqdweb?did=284153& sid=5&Fmt=3&clientld=41947 &RQT=309&VName=PQD (04.10.2005)].

BROWN Adrienne (Temmuz 1997), “Hiring The Disabled”, Colorado Business Magazine, Vol.24 [http://www.proquest.umi.com/pqdweb?did=13094822&sid=5&Fmt=4&clientld =41947&RQT=309& VName=PQD (04.10.2005)].

CLARKE Linda (1995), Discrimination, Second Edition, Institiute of Personel and Development (IPD House), London.

CUNNANE Patric (4 Kas×m 2004), “Equal Access”, Commercial Motor, Vol.200 [http://proquest. umi.com/pqdweb?did=739089071&sid=2&Fmt=4&clientld=41947&RQT=309&V Name=PQD (08.09.2005)].

ÇELúK Nuri (2004), úü Hukuku Dersleri, Yenilenmiü B.17, Beta, ústanbul.

“DISABILITY: Breaking Down The Barriers” (21 Ekim 2004), Printing World [http://proquest. umi.com/pqdweb?did=723526121&sid=2&Fmt=3&clientld=41947&RQT=309&V Name=PQD (08.09.2005)].

EKMEKÇú Ömer (Eylül 2005), “Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Maùduru ústihdam×nda Yaüanan Sorunlar ve útiraz Usulündeki DeùLüiklikler”, Çimento úüveren Dergisi, C.XVIII, S.5, s.42-54. II. Özürlüler ûuras× Yerel Yönetimler ve Özürlüler, ûura Kararlar× (26-28 Eylül 2005) (2005), T.C. Baübakanl×k Özürlüler údaresi Baükanl×ù×, Ankara.

JACKSON Chris J-FURNHAM Adrian-WILLEN Kate (Mart 2000), “Employer Willingness to Comply The Disability Discrimination Act Regarding Staff Selection in The UK”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, Vol.73, Part I [http://www.proquest.umi.com/pqdweb? did=51976639&sid=5&Fmt=4&clientld=41947&RQT=309&VName=PQD (08.09.2005)].

HUNT Albert R. (11 Mart 1999), “The Disabilities Act is Creating a Beter Society”, Wall Street Journal (Eastern Edition) [http://www.proquest.umi.com/pqdweb?did=39625619&sid=5&Fmt=3& clientld=41947&RQT=309&VName=PQD (08.09.2005)].

KUTAL Gülten (1993), “Sakatlar×n Ekonomik Hayata Kat×lmas×”, úü Hukukunun Ulusal ve Uluslararas× Temel ve Güncel Konular×, Kamu-úü, Ankara, s.383-398.

LEWIS Gregory B.-ALLEE Cherly Lynn (Temmuz/Aùustos 1992), “The Impact of Disabilities on Federal Career Success”, Public Administration Review, Vol.52 [http://www.proquest.umi.com/ pqdweb?did=708909&sid=5&Fmt=3&clientld=41947&RQT=309&VName=PQD (04.10.2005)].

OYEZ Oyez-KOENIG Heidi (Kas×m/Aral×k 1998), “The Americans with Disabilities Act: Who isn’t Covered”, Public Administration Review, Vol.58 [http://proquest.umi.com/pqdweb?did= 36339479&sid=5&Fmt=3&clientld=41947&RQT=309&VName=PQD (08.09.2005)].

SEYYAR Ali, “Uluslararas× Boyutuyla Kota Sistemi” [http://www.sosyalsiyaset.com/documents/ ozurlu_kota_sistemi.htm (10.11.2005)].

SÜZEK Sarper (2005), úü Hukuku, B.2, Beta, ústanbul. Türkiye Özürlüler AraüW×rmas× 2002 (2004), T.C. Baübakanl×k Devlet ústatistik Enstitüsü Baükanl×ù×&T.C. Baübakanl×k Özürlüler údaresi Baükanl×ù×, Ankara.

Türkiye’nin Avrupa Birliùine Kat×O×m Sürecine úliükin 2001 úlerleme Raporu (13.11.2001), Avrupa Topluluklar× Komisyonu, Brüksel [http://ekutup.dpt.gov.tr/2001.html (20.10.2005)].

Türkiye’nin Kat×O×m Yönünde úlerlemesi Hakk×nda 2004 Y×O× Düzenli Raporu (06.10.2004), Avrupa Topluluklar× Komisyonu, Brüksel [http://www.aggs.gov.tr/uploads/files/ilerleme_raporu_ 2004_tr.pdf (07.10.2005)].

8ûAN M. Fatih (1999), úü Hukuku’nda Sakat ústihdam×, Türkiye SaùO×k úüçileri Sendikas×, Ankara.