Beyin Göçü ve Diaspora Ağları

Öz Bu çalışmanın amacı beyin göçü ve diaspora ağlarının kalkınma perspektifinde incelenmesidir. Çalışmada ABD’de yaşamakta olan doktora derecesine sahip ve diaspora ağı üyesi Türk bilim adamlarının Türkiye’nin kalkınmasına olan katkıları araştırılmıştır. Aynı zamanda Türk devlet politikaları beyin göçünden kalkınma sağlayabilme çabaları yönüyle irdelenmiştir. Kalkınmaya olan katkının ölçülmesinde iki farklı ölçek kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, Türk bilim adamlarının ve diaspora ağlarının Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlamadığını ve devlet politikalarının beyin göçünü kalkınmaya çeviremediğini göstermektedir. Ayrıca, Türk devlet politikaları ağlar üzerinde belirleyici olmaktadır.

Kaynakça

Agunias, Dovelyn Rannveig ve Newland, Kathleen (2012): DevelopingA Road Map for Engaging Diasporas in Development: A HandbookFor Policy Makers and Practitioners in Home and Host Countries,Geneva, International Organization for Migration (IOM).Brown, Mercy (2000): “Using The Intellectual Diaspora to Reversethe Brain Drain: Some Useful Examples”, Regional Conferenceon Brain Drain and Capacity Building in Africa, IDRC, 22-24February, s. 13.Can, Abdullah (2014): SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel VeriAnalizi, 3. bs., Ankara, Pegem.Cañibano, Carolina (2010): “Beyond The Economics Of The BrainDrain”, Globelics 2010 8th International Conference MakingInnovation Work For Society: Linking, Leveraging and Learning,Malaysia, 1-36.Çokluk, Ömay, Şekercioğlu, Güçlü ve Büyüköztürk, Şener (2014):Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISRELUygulamaları, 3. bs., Ankara, Pegem.Davenport, Sally (2004): “Panic and Panacea: Brain Drain and Scienceand Technology Human Capital Policy”, Research Policy, 33, 617-630.