AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE'NİN KARŞILAŞTIRMALI DEMOGRAFİK YAPISI

Öz Avrupa Birliği ülkeleri, özellikle 70'li yıllardan sonra, demografik açıdan önemli problemlerle karşı karşıyadır. Bu doğrultuda, Birlik'te çok düşük oranlarda nüfus artış hızı yaşanmakta, evlilikler ve bununla beraber doğum oranları düşmekte, bu da nüfusun giderek daha yaşlı bir nitelik kazanmasına neden olmaktadır. Boşanmaların, tek başına yaşama biçimlerinin ve evlilik dışı ilişkilerden doğan çocuk sayısının her geçen yıl artması da sosyal yapıyı tehdit eden diğer önemli demografik problemlerdir. Türkiye açısından ise, nüfus genç bir nitelik taşımakta ve demografik açıdan Avrupa Birliği'ne göre daha olumlu bir tablo ortaya çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

AKGÜN , Seval; Coşkun Bakar; İrem Budakoğlu; "Dünya'da ve Türkiye'de Yaşlı Nüfus Eğilimi, Sorunları ve İyileştirme Önerileri" , Tür k Geriatri Dergisi , Cilt: 7, Sayı: 2, 2004.

, Gııiseppe; Declan Costello, Nuri a Diez Guardi a vd. ; "The Impact of Ageing Populations in the E U 25 Membe r States", European Economy-Economi c Papers, European Commission, No:236, 2005.

DİE, (Çevrimiçi) www.die.gov.tr, 27.12.2006. European Commission; Population Statistics 2006, Luxembourg, 2006.

EUROSTAT;(Çevrİmiçi)http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid- 1996,39140985&_dad=portal&_schema^PORTAL&screen=detaiIref&Eanguage=en&prod uct=Yearlies_new_popuIation&root-YearIies_new_popu]ation/C/Cl/Cll/caal0000 , 24.06.2006.

FOTAKIS , Constantinos; "Demographi c Ageing, Employment Growth and Pensions Sustainability in the EU : The Option of Migration" , Population Division , UN/POP/PRA/2000/21,Unite d Nations, Ne w York, 2000.

JOUHETTE , Sylvain; Fabrice Romans ; "E U Labour Force Survey Principal Results 2005", Statistics in Focus- Population and Socia l Conditions , EUROSTAT , 13/2006.

LANZIERI , Giampaolo; "Long-term Population Projections at National Level" , Statistics in Focus-Population and Socia l Conditions , EUROSTAT , 3/2006, 2006.

LANZIERI , Giampaolo; "Population in Europe 2005: First Results" , Statistics in Focus - Population and Social Conditions , EUROSTAT , 16/2006.

MURAT , Sedat; "Avrup a Birliği Ülkeleri ve Türkiye'nin Karşılaştırmalı Nüfus Yapısı" , Tü m Yönleriyle Türkiy e A B İlişkileri, Editör: Mustafa Aykaç , Zeki Parlak, Elif Kitabevi, İstanbul, 2002.

MURAT , Sedat; Bütünleşme Sürecinde Türkiye ve Avrup a Birligi'nin Karşılaştırmalı Sosya l Yapısı, Filiz Kitapevi, İstanbul, 2000.

ÖZDEMİR, Süleyman; Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, İstanbul Ticaret Odas ı Yayını, Yayın No:2004-69, İstanbul, 2004.

PUJOL , Maria Carme n Fans ; " Change s in the Fertility Rate and Age Structure of the Population of Europe" , Europe' s Population: Toward s the Next Century, Ed . by Ray Hall and Paul White, London, 1995.

TÜİK, "Ail e Yapısı Araştırması 2006", (Çevrimiçi) www.mik.gov.tr, 27.12.2006

TÜİK; "Hanehalkı İşgücü Araştırmas ı 2006 Eylül Dönemi Sonuçlan" , Habe r Bülteni, Sayı: 201, Ankara , 2006.

United Nations; World Population Prospects,The 2004 Revision, Ne w York, 2006.

{Çevrimiçi)http:// www.census.gov/cgi-bin/ipc/idbsprd, 15.02.2005.