AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARI VE MESLEKİ YETİŞTİRME: “İŞGÜCÜ YETİŞTİRME KURSLARI”NIN ETKİNLİĞİNİN BURSA İLİ ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ

Öz Türkiye'de son yıllarda, Avrupa Birliği'nin de desteğiyle özellikle isgücü piyasasında yer alan düsük beceri düzeyine sahip gençler, kadınlar, uzun süreli issizler gibi dezavantajlı gruplara yönelik olarak Türkiye İs Kurumu'nun uygulayıcısı olduğu aktif isgücü piyasası politikaları içerisinde yer alan isgücü yetistirme programlarının giderek önem kazandığı görülmektedir. Bu çalısma, isgücü yetistirme programları dahilinde yürütülen kurslardan biri olan istihdam garantili isgücü yetistirme kurslarına odaklanarak, söz konusu kursların etkinliğiniBursa ili örneğinde incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçtan hareketle, ilk olarak, Türkiye İs Kurumu'nun Bursa'daki isgücü mesleki yetistirme faaliyetlerinin 2007 yılı itibariyle genel görünümü sunulmustur. İkinci olarak, kurumun dört firma ile isbirliği çerçevesinde gerçeklestirdiği istihdam garantili isgücü yetistirme kurslarının etkinliği çesitli değiskenler bağlamında incelenmistir. Arastırmanın temel bulgularına göre, istihdam garantili isgücü yetistirme kurslarına katılan issizlerin iseyerlesme oranları çok yüksek olmakla birlikte, kuruma kayıtlı issizlerin söz konusu kurslar aracılığıyla ise yerlesme oranları çok düsüktür. Ayrıca, kadınların kurslara katılma oranları önemli ölçüde erkeklerin gerisinde kalmaktadır. Bu sonuçlar, gerek kurslara katılım oranlarının artırılması gerekse katılımda cinsiyete yönelik farklılasmanın önüne geçilebilmesi için farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar ile isbirliğinin gelistirilmesi ve mevcut programların dısında belirli dezavantajlı gruplara yönelik etkin yetistirme programlarının gelistirilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Kaynakça

Biçerli, M. K. (2005) “Aktif Đstihdam Politikaları Đşsizliği Azaltır mı?”, Çimento Đşveren, Sayı 6, Cilt 19, s. 4–15.

Descy, P. ve Tessaring, M. (2002) Training and Learning for Competence, Second report on vocational training research in Europe: executive summary. Revised edition. Cedefop Reference series: Luxembourg.

Ercan, H. (2007) Türkiye’de Gençlerin Đstihdamı, Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara.

European Commission (2007a) Employment in Europe, European Communities, Belgium.

European Commission (2007b) Ten Years of The European Employment Strategy (http: //ec.europa.eu/employment_social/publications/2007/ke7807329_en.pdf) [Erişim Tarihi: 10.10.2008].

ILO (2007), Key Indicators of Labour Market, Fifth Edition, CD–ROM Version.

Đstanbul Sanayi Odası (2008) Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2007, Đstanbul Sanayi Odası Yayınları, Đstanbul.

ĐŞKUR (2007) Đstatistik Yıllığı 2007 (http: //statik.iskur.gov.tr/tr/ark/ark/e/ 2006tr_dosyalar/2006_istatistik_yilligi.pdf) [Erişim Tarihi: 29.09.2008].

ĐŞKUR (2008a) 2007 Yılı Faaliyet Raporu (http: //statik.iskur.gov.tr/tr/rapor_bulten/ 2007_yili_faaliyet_raporu.pdf) [Erişim Tarihi: 29.09.2008].

ĐŞKUR (2008b) Đstatistik Yıllığı 2007 (http: //statik.iskur.gov.tr/tr/rapor_bulten/ 2007_yili_faaliyet_raporu.pdf) [Erişim Tarihi: 29.09.2008].

Kapar, R. (2005) “Aktif Đşgücü Piyasası Politikaları”, Toker Dereli’ye Armağan, Đstanbul Üniversitesi Yayınları, Đstanbul, s.341–371.

Kluve, J. (2005) Study on the Effectiveness of ALMPs, Research Project for the European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Final Report (http: //ec.europa.eu/employment_social/incentive_measures/ studies/effect_imp_almp_fin_rep_en.pdf) [Erişim Tarihi: 19.09.2008].

Kluve, J. (2006) “The Effectiveness of European Active Labor Market Policy”, Institute for the Study of Labor (IZA) IZA Discussion Papers: 2018.

Korkmaz, A. ve Mahiroğulları, A. (2007) Đşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları: Türkiye ve AB Ülkeleri, Genişletilmiş 2. baskı, Ekin Kitabevi, Bursa.

Lipinska, P., Schmid, E. ve Tessaring, M. (2007) Zooming in 2010: Reassessing vocational education and training, CEDEFOP Publishing, Greece.

MEDA–ETE (2005) Contribution From Turkey: Transition from school to work in Turkey, (http: //www.meda–ete.net/meda–ete) [Erişim Tarihi: 23.08.2008].

Moodie, G. (2002) “Identifying Vocational Education and Training”, Journal of Vocational Education and Training, Vol. 54, No. 2, ss. 249–259.

OECD, Education At a Glance 2007: OECD Indicators, (http: //www.sourceoecd.org/upload/9607051e.pdf) [Erişim Tarihi: 11.10.2007].

Tessaring, M. (1998) Training For A Changing Society: A Report On Current Vocational Education and Training Research in Europe, CEDEFOP Publishing, Thessaloniki.

The 3rd Continuing Vocational Training Survey, http: //www.trainingvillage.gr/etv/projects_networks/Statistics/key_documents.asp [Erişim Tarihi: 11.09.2008].

Tissot, P. (2004) Terminology of vocational training policy: A multilingual glossary for an enlarged Europe, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Tuy, P., Hansen E. ve Price D. (2001) Değişen Đşgücü Piyasasında Kamu Đstihdam Hizmeti, Uluslararası Çalışma Ofisi: Cenevre. TÜĐK (2007) Đstatistik Yıllığı 2007, TÜĐK Yayın No: 3144, TÜĐK Matbaası, Ankara.

Uşen, Ş. (2007) “Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Aktif Emek Piyasası Politikaları”, Çalışma ve Toplum Dergisi, Cilt 13 Sayı 2, s.65–94.

Vos, A. (2008) Human Resource Development Country Analysis for Turkey, ETF Working Paper.

Winch, C. ve Gingell, J. (1999) Key Concepts in the Philosophy of Education, Routledge, London.

Wollschläger, N. ve Guggenheim, E. F. (2004) “A History of Vocational Education and Training in Europe–from divergence to convergance”, European Journal of Vocational Training, No.32, s.6–17.

World Bank (2006) Turkey Labour Market Study, Document of the World Bank, report no. 33254.