AB'DE ÇALIŞANLARIN YÖNETİME KATILMA YÖNERGESİ'NİN KOBİ'LER DÜZEYİNDE UYGULANMASI VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Öz Bu makale, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde, 11 Mart 2002 Tarih ve 2002/14/EC Sayılı Yönergenin, 23 Mart 2005 tarihinde yürürlüğe girmesi üzerine, Yönergeyi tanıtmak üzere yazılmıştır. Makalenin ana amacı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme ve İşyerlerinde (KOBİ'ler) çalışanlara bilgi verme, danışma ve yönetime katılma alanında, AB'de ortaya çıkan gelişmeleri ve bunların Türkiye'de KOBİ'lerde uygulanmasını değerlendirmektir. Makalede ilk olarak, yönetime katılma uygulamalarının türleri, düzeyi, konuları ve amaçları incelenmiştir. Daha sonra, KOBİ'leri de kapsayacak şekilde, uygulamanın yaygınlaştırılmasını ve genel bir çerçeve oluşturulmasını sağlayan Yönerge düzenlemeleri ele alınmıştır. Son olarak, bu düzenlemelerin, Türkiye'deki işletmeler ve Türk iş hukuku üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Blanpain, Roger (1976), Organizasyonlarda Davran×ü, úüçilerin úületme Karar Sürecine Etkisi, Yönetime Kat×lma Konusuna Bir Bak×ü, (Çeviren Toker Dereli), ústanbul Üniversitesi Yay×nlar×, ústanbul.

European Commission, Bulletin of the EC, Supplement 8/75 (1975), Employee Participation and Company Structure in the EC, Luxembourg, p. 9.

Carley, Mark; Baradel, Annalisa; Welz, Christian (2003), Works councils Workplace representation and participation structures, EIRO Thematic Features, www.eiro.eurofound.eu.int/thematicfeatures.html, eriüim, 25.05.2005.

Dereli, Toker (2003), “21.Yüzy×la Girerken Bat×daki Geliümeler Karü×V×nda Türk Endüstri úliükileri Sistemi:Karü×laüW×rmal× Bir deùerlendirme”, úktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferanslar× 45. kitap,ústanbul Üniversitesi Yay×n No:4401, úktisat Fakültesi yay×n No:573, Issn:1304-0103, ústanbul, ss.3-23.

Directive 2002/14/EC of the European Parliement and of the Council of 11 March 2002 establishing a general framework for informing and consulting employees in the European Community, http://europa.eu.int/eur-lex/lex/ LexUriServ / LexUriServ. do?uri=CELEX:32002L0014, eriüim:14.03.2005.

Ekin, Nusret (1996), Küreselleüme ve Gümrük Birliùi (Rekabet Gücüne Sosyal Boyutlu Bir Yaklaü×m), ústanbul Ticaret Odas× Yay×n No:1996-32, ústanbul.

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2004),

Financial participation for small and medium-sized enterpirses:Barriers and potential solutions, http://www.eiro.eurofound.eu.int/publications/files /EF04100EN. pdf, eriüim, 22.04.2005.

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2001), Social dialogue in SMEs examined, http://www.eiro.eurofound.eu.int/2001/ 02/inbrief/be0102339n.html, eriüim, 01.04.2005.

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (1999), Industrial relations in SMEs, http://www.eiro.eurofound.eu.int/2001/ 02/inbrief/be0102339n.html, eriüim 01.04.2005.

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (1997), New forms of work organization, Can Europe realise its potential, Results of direct employee participation in Europe, Prepered by the EPOC Project (Employee direct Participation in Organisational Change), Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

Eyrenci, Öner (2004), “Avrupa Birliùi ve Türk Hukukunda Sosyal Diyalog ve úüçilerin Yönetime Kat×lmas×”, AB-Türkiye & Endüstri úliükileri, Editör:Alpay Hekimler, Beta Bas×m Daù×W×m A.û., ústanbul.

Hanami, T., Monat J. (1988), “Employee Participation”, International Encyclopedia for Labour Law and Industrial Relations, Ediyed by Roger Blanpain, Kluwer Deventer, The Netherlands.

Hoffmann, Jürgen; Hoffmann, Reiner; Kirton-Darling, Judith and Rampeltshammer,

Luipold (2002), The Europeanisation of industrial relations in a global perspective: A literature reviev, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Office for Official Publications of the European Communities, Dublin, Ireland.

úktisadi Kalk×nma Vakf× (2001), Avrupa Birliùi’nin Giriüimcilik (Sanayi ve KOBú) Politikas× ve Türkiye’nin Uyumu, (Haz×rlayanlar: Maik Schmahl ve Martin Koch), úktisadi Kalk×nma Vakf× Yay×nlar×, ústanbul.

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliütirme ve Destekleme údaresi Baükanl×ù× (KOSGEB) (2005), 2002 Y×O× Genel Sanayi ve úüyerleri Say×P× úmalat Sanayi Deùerlendirmesi, (Haz×rlayan, Tahir Akgemci), Ekonomik ve Stratejik AraüW×rmalar Merkez

Müdürlüùü, 2005, Ankara, http://www.kosgeb.gov.tr/ekler/Dosyalar/Yayin/ 7/TA.pdf, 28.04.2005.

Kutal, Gülten; Büyükuslu, A.R×za (1996), Endüstri úliükileri Boyutunda Çokuluslu ûirketler ve únsan Kaynaù× Yönetimi, Der Yay×nlar×, ústanbul.

Milliyet Gazetesi, 8 May×s 2005, s. 7.

Özcüre, Gürol (2005), ‘The European Company Corporate Governance Model and Employee Participation in Decision Making Process’, Strategic Management Conference 23-25 Haziran 2005, Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi, Biga øktisadi ve ødari Bilimler Fakültesi, Çanakkale, Turkey, pp. 227-235.

Taükent, Savaü (1994), úüçilerin Yönetime Kat×lmas×, Türkiye Belediye-úü Yay×nlar×, ústanbul.

Tuncay, A. Can (2004), Türk úü Hukukunun Avrupa Birliùi úü Hukukuna Uyumu, ABTürkiye & Endüstri úliükileri, Editör:Alpay Hekimler, Beta Bas×m Daù×W×m A.û., ústanbul.