Türkiye'de Aileye Yönelik Sosyal Politika ve Hizmetler

Küreselleşme kavramı son yıllarda sıklıkla kullanılmaktadır. Küreselleşmenin, sadece ekonomik bir süreç olarak değerlendirilemeyeceği, aynı zamanda sosyal ve kültürel boyutlarının olduğu kabul edilmektedir. Özellikle de son günlerde yaşanan ve neredeyse dünyadaki tüm ülkeleri etkileyen küresel ekonomik kriz, küreselleşmenin, toplumsal yapıyı nasıl etkilediğini açıkça göstermiştir. Küresel ekonomik politikaların da etkisiyle derinleşen ekonomik ve sosyal sorunlar aile kurumu üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Aile, sahip olduğu işlevler nedeniyle her toplum için önemli bir kurumdur. Ancak ailenin işlevlerini sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesi için sosyal politikaların iyi organize edilmesi gerekmektedir. Türkiye de kriz dalgasından olumsuz bir biçimde etkilenmekte, bireyler ve aileler pek çok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bu çalışmanın amacı küreselleşmenin Türkiye’deki ulusal aile politikaları üzerindeki etkilerini değerlendirmekdir.

Social Policies and Services for Family in Turkey

The concept of globalization has been used frequently in recent years. It is acknowledged that globalization cannot be considered as a “pure economical process” and it also has social and cultural dimensions. Specifically, recent global economic crisis has clearly revealed that how globalization effect social structure. Economic and social problems which are deepening by the effect of global economic policies have negative effects on family as an institution. Family is an important social institution for all societies due to its functions. However, well-organized social policies are needed in order to help to the families to function in healthy manner. Turkey has been also affected by latest economic crisis wave and individuals and communities have been facing many problems. Aim of this study is to evaluate the effects of globalization on national family policies in Turkey.

Kaynakça

ACAR, H. (2001). Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerde ve Türkiye’de Aile Politikaları. A. Mavili Aktaş,. Ç. Arıkan, V. Duyan, S. İl, Ü. Onat, E. Ünlü. (Eds.). 1. Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyumu. 2000’li Yıllarda Aile Hizmetleri içinde (157-165). Ankara:Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Baş- kanlığı Yayınları.

ARIKAN, Ç. (2005). Türkiye’de Aile Politikası Uygula- malarına İlişkin Genel Bir Değerlendirme Aile Danışmanlığı El Kitabı içinde (117-123). Ankara: SHÇEK Genel Müdürlüğü ve Hacettepe Üniver- sitesi Aile Hizmetleri Araştırma Uygulama Merke- zi (AHUM) Ortak Yayını.

BARKER, R. (1999). The Social Work Dictionary (4th ed). U.S.A.: NASW Press. CARLING, A. (2002). Analysing Families: Morality&Rationality ın Policy&Practice. Floren- ce, U.S.A: Routledge Press.

DEMİRKAN, S. (2006). Türk Ailesinin Korunması ve Güçlendirilmesinde Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliğinin Önemi. Aile ve Toplum, 3 (9), 91-95.

DUERR BERRICK, J.,& Full, B. (2005). New Family Policy: How The State Shapes Parent’s Lives. In B. Full, (Ed.). Good Parents or Good Workers?: How Policy Shapes Families’ Daily Lives (1-15). Gordonsville, U.S.A: Palgrave Macmillan Press.

DUMON, W. (1991). Avrupa Topluluğu Ülkelerinde Aile Politikaları. (M. R. Esengün, Çev.) Aile ve Toplum 1 (2), .5-15. Morality&Rationality in Policy&Practice (77-110). Florence, U.S.A: Routledge Press.

PIERSON, J., & THOMAS, M. (1999). Dictonary of Soci- al Work. London: Collins Education.

SALLAN GÜL, S., GÜL, H., ve ERGUN, C. (2004). Kent- sel Yoksulluk ve Aile. IV. Aile Şurası. “Aile ve Yok- sulluk” bildirileri içinde (627-637). Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı.

SPICKER, P. (2001). An Introduction to Social Policy: Social Policy, Social Welfare, the Welfare State and the Social Services.http://www2.rgu.ac.uk/ publicpolicy/. 4 Eylül 2007 tarihinde indirilmiştir.

T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Mü- dürlüğü. (2006). Aile Yapısı Araştırması 2006. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.

T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Kadın, Aile ve Topluma Yönelik Hizmetleri. ,http://www.shcek. gov.tr. 2 Mart 2007 tarihinde indirilmiştir

U.S.A. In A. Carling, (Ed.). Analysing Families: