Türkiye’de Aile Mahkemeleri Uygulaması ve Uygulamanın Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

Aile bir toplumun temel taşıdır. Dünyada bazı gelişmiş ülkelerde aile ile ilgili konularda yargılama bu alanda ihtisas mahkemesi haline getirilen aile mahkemelerinde gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Türkiye ise 2003 yılında aile mahkemelerini kurarak bu konuda önemli bir adım atmıştır. Kurulduğundan beri aile mahkemelerinin nasıl çalıştıkları ve uygulamanın nasıl olduğu ve yaşanılan sorunların nasıl çözüleceği bir araştırma konusu haline gelmiştir. İşte bu çalışma bu amaçla yapılan araştırmadan üretilen bir makaledir. Aile mahkemeleri Türkiye’de yeni olmasına rağmen uygulamada önemli deneyimler kazanmıştır. Ancak yine de sorunlar devam etmektedir. Özellikle yargılama sürecinde rol alan aktörler notasında ve mekânla ilgili sorunlar dikkat çekicidir. Bu çalışmada bu amaçla aile mahkemelerinin uygulaması değerlendirilecektir. Çalışmanın planı şu şekildedir. Önce dünyada aile mahkemeleri örnekleri kısaca anlatılacaktır. Daha sonra Türkiye’deki uygulamalar alan çalışmasıyla elde edilen veriler ışığında ortaya konacaktır. Ortaya çıkan bulgular ve çözüm önerileri sunularak çalışma sonlandırılacaktır.
Anahtar Kelimeler:

aile mahkemeleri, aile hukuku

Implementation and Evaluation of Research on Family Courts in Turkey, the application

Family is a pillar of society. In some developed countries in the world, family matters in trial courts in this field brought specialty in family courts are beginning to be realized. In 2003, Turkey is set up family courts as an important step in this regard. Since establishment Family courts, how they work and their implications has become a research subject. For this purpose this article has been produced on research studies. Although they are new, Family Courts in Turkey has gained significant experience in practice. However, problems still continue. Especially actors in the process of judicial role and space issues in the field of courts are still interesting sources of problems. In this study, implementation of family courts will be evaluated in order to determine sources of problems for better implementations. In this study, the plan is as follows. First, the example of family courts in the world will be explained briefly. Later applications in Turkey in light of the data obtained by field work will be put out. The resulting findings and solutions will be suggested in the end.

Kaynakça

Akıntürk, T. (2006), Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku, İkinci Cilt.

Aytaç, M. (2008), Uluslar arası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi, “Aile Ombudsmanlığı Hakkında Avrupa Konseyi NO. R (98) 1 Sayılı Tavsiye Kararı Üzerinde Bir İnceleme”, http:// www.yayin.adalet.gov.tr/6_sayi%20içerik/Mehlika%20 AYTAÇ.htm, (14.09.2008)

Balo, Y. S. (2005), Uluslararası İlişkiler Işığında Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulaması, Ankara.

Cılga, İ. (2002), “Aile Mahkemeleri Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme”, Aile ve Toplum Dergisi, sayı 5, Cilt 2, Yıl 5, Nisan-Haziran 2002

Cılga, İ. (2008), http://www.sosyalhizmet uzmani. org/ ailemahkemesi. htm (e.t 12.04.2008)

Çay, F. (2008), http://www. sosyalhizmet uzmani. org/ailemahkemesi2.htm (e.t. 12.05.2008)

Çayabatmaz, E. (2006) ”Aile Mahkemelerinin Duruşma Salonlarının Düzenlenmesi”, Ankara.

Gençcan, Ö. U. (2006), Boşanma Hukuku, Ankara.

Hacıoğlu, B. C. (1999), “4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’la İhdas Edilen “Ailenin Korunmasına Dair kanun’a Muhalefet Suçu” Üzerine Bir İnceleme”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt III, Sayı 1.

http://bianet.org/bianet/kategori/kadin/102746/ kadin-hala-siddet-gorse-de-simdi-daha-bilincli (30.10.2008)

http://courts.delaware.gov/Courts/Family%20 Court/?history.htm

http://courts.delaware.gov/Courts/Family%20 Court/?history.htm (2008)

http://ec.europa.eu, 2008

http://ec.europa.eu/civiljustice/jurisdiction_courts/ http://www.justice.gc.ca/eng/dept-min/pub/ccs-ajc/ page3.html#unified (2008) http://www.nycourts.gov/courts/nyc/family/index. shtml, http://www.nycourts.gov/courts/nyc/family/index. shtml, (2008)

Hurst, H. Jr. (1999), ‘Family Courts in the United States’ Family Court Bulletin, Volume 1Issue1,http:// www.sconet.state.oh.us/Judicial_and_Court_Services/ family_ court/vol1num1.pdf (12.10.2008)

Işıloğlu, B. (2006), “Anksiyete Ve Depresyon Tanısı İle İzlenen Evli Kadınlarda Aile İçi Şiddetin Sosyodemografik Faktörler, Çift Uyumu Ve Hastalıkla İlişkisi”, Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mahzar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 12. Psikiyatri Birimi, Dr.Uzmanlık Tezi, İstanbul.

Karınca, E. (2007a), “Aile İçi Şiddet Mağdurunun Hukuki

Özok, Ö. (2008), http://www. barobirlik.org.tr/tbb/ baskan/konusmalar/040313_aile.aspx (e.t.10.05.2008)

Öztan, B. (2004), Aile Hukuku, Ankara.

Şener, E. (2001), Hukuk Sözlüğü, Ankara.

Tercan, E. (2003), “Türk Aile Mahkemeleri”, AÜHFD, C.52, S.03.

Terril, R. J. (1999), World Criminal Justice Systems, Cincinniati: Anderson Publishing co.

Türk, H. S. (2002), “Çağdaş Türkiye için Yeni Türk Medeni Kanunu”, 24 Ağustos 2001 günü İstanbul’da Çocuk İstismarının ve İhmalinin Önlenmesi, VIII. Ulus- lar arası Konferansındaki açış konuşması, Ankara 2002,

Yüksel, N. D., Fidan, M. İ., Çavunduroğlu, D., Eğri- dağ, S. T. (2006),“Aile Mahkeleri Uzmanlarının Durum Raporu”, http://www.asud.org.tr/yazilar_files/Aile%20 Mahkemeleri%20Uzmanlarinin%20Durum%20Raporu. pdf (28.8.2008)