Onyedi Yaş Grubu Gençlerin Kendini Kabul Düzeyini Etkileyen Bazı Faktörler

Araştırmanın amacı, gençlerin kendini kabul düzeylerini ve bu düzeyin sosyo ekonomikdüzey, cinsiyet, kardeş sayısı, doğum sırası, aile yapısı, annenin öğrenim düzeyi ve babanın öğrenim düzeyinden etkilenip etkilenmediğini incelemektir.Araştı rma, Ankara ilinin alt, orta ve üst sosyo­ekonom ik düzeylerindeki altı lisenin üçüncü sınıfına devam eden onyedi yaş grubundaki gençler üzerinde yapılmıştır. Araştırmaya dahil e d ile n o ku llard an her üç sosyo-ekonom ik düzeyden ve farklı cinsiyetlerden eşit sayılarda olm ak üzere toplam yüzyirmi denek araştırma kapsam ına alınmıştır.Araştırmasonucunda; sosyo ekonomikdüzey ile gencin kendini kabul düzeyi arasındaki farkın önemli olduğu, cinsiyet, kardeş sayısı , doğum sırası, aile yapısı ile annenin ve babanın öğrenim d ü zeyin in gencin kendini kabulü üzerinde istatistiksel olarak önemli bir etki yaratmadığı saptınmıştır. Gençlerin kendini kabul düzeylerini geliştirebilmek için anne-baba ve eğitimcilerin işbirliği içinde çalışm aları, gençlerin fiziksel aktiviteye yönelmeleri ve rehberlik saatlerine önem verilmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler:

17 yaş, kendini kabul

Some Factors that Impacts Self-Acceptence Level in 17 Year Old Youngsters

Some Factors that Impacts Self-Acceptence Level in 17 Year Old Youngsters