Okul Öncesi Eğitim Programlarında Uygulanan Aile Katılım Çalışmalarında Baba Katılımının Yeri ve Önemi

Okul öncesi eğitimde başarıyı arttırmak, aile ve çocuk arasında olumlu ilişkiler kurmak, eğitimin devamlılığını sağlamak için aile katılım çalışmaları eğitim programında önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmalara sadece annelerin değil babaların da katılımının çocukların gelişimi ve eğitimi üzerinde önemli bir etkisi olduğu bilinmektedir. Araştırmalara göre, babaları okuldaki etkinliklere katılan çocukların okul başarıları daha iyi olmakta ve bu çocuklar daha az davranış problemleri göstermektedirler. Okuldaki etkinlikler babalar için rahat olursa babaların okul etkinliklerine katılımında artış olabilmekte etkinliklere daha düzenli katılabilmekte ve çocuklarının yaşamları ile daha fazla ilgilenmektedirler. Çoğu babalar sportif etkinlikleri ve alan gezilerini sınıf içi etkinliklerden daha çekici bulabilmektedirler. Erkek ve kadının toplum içinde değişen rolleri nedeniyle anne ve babalık görevlerini de kesin sınırlarla ayırmak mümkün olmamaktadır. Babaların da artık çocukların bakım ve eğitimine aktif olarak katılma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle babaların okul öncesi aile katılım çalışmalarına katılımı sağlanmalıdır.

The Place and Importance of Father Involvement at Family Involvement Studies Applied at the Preschool Education Program

Family involvement works are of great importance at the program of education in order to enhance success at preschool education, constitute positive relations between family and child and obtain continuation at education. It is known most of us that not only the involvement of mother but also that of father has a great effect on child’s development and education. According to studies carried out, the children whose fathers involve in the studies at school are more successful at school and exhibit fewer problems of behavior. If the activities at school are so easy for the father to involve, there becomes an increase in the involvement of fathers and they involve these activities more often and they are interested in these activities quite more. Most fathers find sportive activities and field visits more attractive than indoor activities in the class. Due to the changing roles of both man and woman in society, it is almost impossible to limit the roles of fatherhood and motherhood with absolute lines. It is now essential for the father that they involve in the care and education of the child actively. Therefore, the involvement of fathers in family involvement works at preschool education should be supplied.

Kaynakça

Allen,S., and Daly,K. (2002).The Effects of Father Involvement:A Summary of the Reseach Eviden- ce. Newsletter of the Father Involvement Initati- ve-Ontario Network Vol:1.Fall.

Arslan, Ü. ve Durmaz Kandaz, U. (2004).Babaların 3-6 yaş Grubundaki Çocukların Eğitimine ve Bakı- mına Katılım Durumlarının Psikososyal Davra- nışlarına Etkisi. I. Uluslar arası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi. Kongre Kitabı (2006). Cilt:3. 371–379.

Bridge, H. (2001). Increasing Parent Involment In The Preschool Curriculum:What Action Research Case Study Revealed International Journal of Early Years Education. Vol.9.No.1.

Can Yaşar, M. (2001). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Ailenin Eğitime Katılımı. Gazi Üniversitesi Anao- kulu/Anasınıfı El Kitabı. Yapa Yayınları. İstanbul.

Carter, S. (2003). Educating Our Children Together: A Source Book forEffective Family –School Com- minity Partnerships. http://www.ftnys.org/Educa- ting%20our%20children.pdf (13.11.2007).

Çelenk,S.(2003). Okul Başarısının Ön Koşulu: Okul Aile Dayanışması. İlköğretim-Online 2 (2), 2003 sf. 28-34.

Dönmezer, İ. (1999). Ailede İletişim ve Etkileşim. Sistem Yayıncılık. İstanbul.

Fagan, J. ve Palm, G.(2004).Fathers and Early Childho- od Programs. Thomson, Delmar Learning.1–76.

Funkhouser, J.E. (1999). Family Involvement in Child- rens Education: Successful Local Approac- hes: An Idea Book.DIANE Publishing

Friends.(2006).Promoting Father İnvolvement in Early Childhood. National Resource Center for CB- CAP.(http:www.friend.snrc.org.(13.01.2009).

PTA. (2005). Father İnvolment-Encouraning Dads to be Involvend. http:// www.capta.org. 10.11.2007.

Riley, R.W.; Peterson, T.K.,Moreno,M.G.Goode,W.W. (2000).Strengthening Participation of Fathers in Children’s Leaerning and Development.Fathers Mather Involving Fathers in Children’s Learning. A Kit for Educators and Other Professionals. ED 442 580.

Sale,R.L.(2001).Practical Ways to İnvolve Fathers in Child Care Child Care Centers Conections.Volu- me,10.Issue:1.

Tezel Şahin ve Ünver (2005). Okul Öncesi Eğitim Prog- ramlarına Aile Katılımı. Kastamonu Eğitim Dergi- si. 23-30. Cilt:13 No:1.

Tezel Şahin v e Özbey,S. (2007).Aile Eğitim Programla- rına Baba Katılımının Önemi. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi.Cilt 18, Sayı 1, 2007.

Wasik, B.A.,Bond, M.A. and Hindman,A. (2002). Efee- ctive Early Childhood Curriculum for Children at Risk. Contemporary Perspectives on Early Child- hood Curriculum.(Ed: Olivia N. Saracho and Ber- nard Spodek). Greenwich, Conn. : Information Age Published.

tesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.