Kadının Çalışmasının Ailenin Yaşam Kalitesine Etkisinin İncelenmesi

Bu araştırma kadının çalışmasının ailenin yaşamkalitesine olan etkisini incelemek amacı ilegönüllü 180 kadın üzerinde yürütülmüştür. Kadınların% 56.7’sinin ailesinde ev işleri için herzaman iş bölümü yapılırken, bu iş bölümünün enfazla alışveriş yapma (% 83.7) faaliyetinde olduğu,karar vermeyi gerektiren durumlarda ise kadınların% 49,0’unun ailesinde ortak karar verildiğibelirlenmiştir. Çalışan kadınların aile harcamalarıiçinde gıda harcamaları (% 32.5) en baştagelmekte iken, bunu konut (% 19.6), giyim (%17.7) ve eğitim (% 12.4) harcamaları izlemektedir.Kadının eğitim durumunun ev işlerinde iş bölümüyapılmasını (p<0.05) ve kadının çalışmanedenlerini etkilediği saptanmıştır (p<0.01).

A Study Into The Effect of Working of Woman on The Quality of Family

This research was carried out to study the effectof working of woman on the life quality offamily over 180 volunteer women. It was determinedthat there was a division of labor of 56.7% of women at home, mostly at shopping (83.7%), but that a common decision was takenwhen necessary at 49.0 % of the families. Of thefamily expenditure, food (32.5 %) was foremostat family, and then came housing (19.6 %), clothing(17.7 %) and education (12.4 %) respectively.It was also found that division of labor athome affected the education status of woman(p<0.05) and that the reason why woman workaffected the education status of woman(p<0.01).

Kaynakça

Atalay, B., Kontaş, Y.M., Beyazıt, S., ve Madenoğlu, K. 1992. Türk Aile Yapısı Araştırması. DPT. Yayın No:2313. Ankara.

Aydıner, A. 2001. Kadının Çalıştığı ve Çalışmadığı Ailelerin Ekonomik Faaliyetlerinin İncelenmesi. (Yayınlanma- mış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ev Ekonomisi Anabilim Dalı. Ankara.

Bayraktar, M. 1989. Çalışan Kadınların Yaşam Biçimlerine İlişkin Görüşleri. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1134. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler No: 622. Ankara.

Çavdaroğlu F. 1996. Kadın Girişimciliği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilim- ler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı. Ankara.

Çopur, Z. 2003. Ailede gelirin kullanımına ilişkin karşılaşılan problemlerin incelenmesi. Aile ve Toplum Dergisi. 2(6):8-12.

Demirel, A., vd. 1999. Çalışmaya Hazır İşgücü Olarak Kentli Kadın ve Değişimi. TC Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü. Cem Ofset Matbaa. Ankara.

DİE, 1990. DİE 1987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcama- ları Anketi Sonuçları. Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası. Ankara.

Fayers, P.M., and Mchin, D. 2001. Quality of Life. Asses- ment, Analysis and Interpretation. John Wi- ley&Sons, Ltd. New York.

Goldsmith, E.B. 2000. Resource Management for Individu- als and Families. Second Edition. Wadsworth. Thomson learning. Canada.

Gönüllü, M. 1994. Sivas’ta Kamuda Çalışan Farklı Eğitim Düzeyindeki Evli Memur Kadınların Sosyo-ekono- mik Konumları Aile İçi İlişkileri ve Aile İçi İlişkilerin- deki Değişme Eğilimleri. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti- tüsü. Ankara.

Gross, I.H. and Crandall, E.W. 1963. Management for Mo- dern Families. Second Edition. Meredith Publishing Company. New York.

İlkkaracan, İ. 1998. Kentli Kadınlar ve Çalışma Yaşamı. Tür- kiye İş Bankası IMKB Tarih Vakfı. İstanbul.

Karahan, A., Bener Ö. 2005. Bolu SSK Hastanesi’nde çalı- şan evli hemşirelerin ev ortamında yaşadıkları so- runlar. Aile ve Toplum Dergisi. 2 (8): 114-120.

Kılınç, V.S. 2004. Erkeklerin Kadınların Çalışmalarının Ev ve Aile Yaşamına Etkileri Konusunda Görüşleri. (Yayın- lanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversi- tesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Programı. Ankara.

Kluwer, E.S., Heesink, J.A.M. and Vliert, E.V. 1996. Marital conflict about the division of household labor and paid work. Journal of Marriage and the Family, 58: 958 – 969.

Koray, M. 1991.Çalışma Yaşamı Penceresinden Kadın Ger- çekleri. İzmir.

McGregor, S.L.T. and Goldsmith, E.B. 1998. Expanding our understanding of quality of life, standart of living, and well-being. Journal of Family and Consumer Sciences. 90(2):2-6.

Seed, P., and Lloyd, G. 1997. Quality of Life. Jessica Kingsley Publishers Ltd. London.

Seyler, D.L., Monroe, P.A. and Garand, J.C. 1995. Balan- cing work and family. Journal of Family Issues, 16 ( 2 ). 170 – 193.

Sweetser, D.A. 1984. Love and work: ıntergenerational ho- usehold composition in the U.S. in 1900. Journal of Marriage and the Family, 46 ( 2 ): 289 – 293.

Pina, D.L. and Bengtson, V.L. 1993. The division of house- hold labor and wives’ happiness: Ideology, emp- loyment, and perceptions of support. Journal of Marriage and the Family, 55: 901 – 912.

Tekeli, İ., Güler, Ç., Vaizoğlu, S., Algan, N., ve Dündar, K. 2004. Yaşam kalitesi göstergeleri. Türkiye için bir veri sistemi önerisi. Türkiye Bilimler Akademisi Ra- porları. Sayı 6. Tübitak Matbaası. Ankara.

Terzioğlu, G. 1988. Kadınların evle ilgili günlük faaliyetleri- nin değerlendirilmesi. Ev Ekonomisi Dergisi, 4: 10 – 18.

Özbay, F. 1991. Türkiye’de Kadın ve Çocuk Emeği. Toplum ve Bilim. 151-180, Ankara.

Özmete, E. 1998. Ailede değişen değerler ve yaşam kalite- si. III. Aile Şurası Bildirileri. Ankara.

Üstünel, B. 2000. Ekonominin Temelleri. Globus Dünya Ba- sımevi. İstanbul.