İnternet ve Aile

Bu projenin amacı, Türkiye’de ailelerin İnternet kullanımıyla kolaylaşan ve yaygınlaşan konularla ilgili sorunlar ve alınabilecek önlemler açısından profillerini bütün yönleri ile değerlendirmektir. Bu çerçevede, iletişim, sağlık, güvenlik-etik, mekân alt boyutlarında İnternet’in Türkiye’de İnternet kullanan aile ve aile bireylerinin sosyal yaşantısındaki yeri aile bireylerinin görüşlerine başvurularak değerlendirilmiştir. Ayrıca Türkiye’de son yıllarda gençler arasında çok popüler olan İnternet kafelere yönelik değerlendirmelere de yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler:

aile, internet

Internet and Family

This project aims to evaluate the Internet use profile of Turkish families with a reference to issues which have become easier or widespread through Internet use. Such an approach will also include problems experienced in Internet use and potential solutions to those problems. The current situation of Internet in Turkish families’ lives is evaluated through investigating family members’ perspectives within four subtitles namely, communication, health, safety and ethics, and location. In addition, a section regarding Internet cafés is provided since these locations have been quite popular for children recently.
Keywords:

family, internet

Kaynakça

Arnas, A. Y. (2005). 3-18 Yaş Grubu Çocuk ve Gençlerin İnteraktif İletişim Araçlarını Kullanma Alışkan- lıklarının Değerlendirilmesi. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, Volume 4, Issue 4, 59-66 URL: http://www.tojet.net/volumes/v4i4.pdf, Eri- şim Tarihi: 28.02.2007.

Baran, A.G.& Kuloğlu, C.(2001). İnternet Kafelerde- ki İnternet Kullanımı ve Sanal-Sosyal İlişkiler: Ankara Örneği. Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji, Sosyoloji ve Hukukta Etkiler Sempozyumu, Ankara.

BBC News, (2006). British Broadcasting Corpo- ration. Erişim Adresi: http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/ tech/329688.stm, Erişim Tarihi: 21.02.2006.

Bölükbaş, K. (2005). İnternet kafeler. Ahmet Tarcan (Edt).İnternet ve toplum Ankara: Anı Yayıncılık

Dainoff, M., (2000). Safety and health effects of the video display terminal, in Patty's Industrial Hygiene, R. Harris, L., (Edt). John Wiley and Sons, Inc.

Deryakulu, D.& Eşgi, N. (2001). İnternet kafelerin ortam ve kullanıcı profili. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5, 52-60.

Grandjean, E., (1987). Ergonomics in computerized offices. London: Taylor & Francis.

Güler, A.D. & Eroğlu, E (2003). İnternet Kafe Müş- teri Profili: Eskişehir Örneği. I.Uluslararası Çocuk ve