Finansal Refah: Finansal Yönetim Sürecinden Duyulan Tatmin, Finansal Davranışlar ile Öz-saygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bu araştırma bireylerin finansal yönetim ve finansaldurumlarından duydukları tatmin, finansaldavranışlar, kredi ve risk yönetimi süreçleriile öz-saygı düzeylerini belirlemek; finansal yönetimsürecinden duyulan tatmin, finansal davranışlarile öz-saygı arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmekamacı ile planlanmış ve yürütülmüştür.Araştırma sonucunda bireylerin yaşam düzeyi,tasarruf edebilme, borçları ödeyebilme, varlıkdüzeyi gibi finansal yönetim sürecine ilişkin birçok konudan duydukları tatminin çok yüksekolmadığı belirlenmiştir. Ayrıca öz-saygı düzeyi ilefinansal yönetim süreci ve finansal durumdanduyulan tatmin, finansal davranışlar arasındaanlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.

Financial Prosperity: Satisfaction of Financial Management Process, the Examination of the Relationship between Financial Behaviours and Self Esteem

This study has been planned and carried outin order to determine satisfaction of financialmanagement and financial situation, financialbehaviours, credit and risk management, selfesteem and, relationship between satisfactionof financial management and financial situation,financial behaviours and self-esteem.In theresult of research; ıt has been determined thatthe satisfied of some topics related to financialmanagement such as,living level, saving, debtpayment, wealth level are not high.It is find tothere are positive relationship betweensatisfaction of financial management andfinancial situation, financial behaviours and self esteem.

Kaynakça

Beek,R.W. 1988.Processing and extended self.Journal of Consumer Research.15:139-162.

Çopur,Z., Şafak, Ş. 2003. Ailede gelirin kullanımına iliş- kin karşılaşılan problemlerin İncelenmesi.Aile ve Toplum.5(2):7-13.

Davis,E.P.,Schumm, W.R. 1987.Savings behaviour and satisfaction with savings:Acomparision of low-and high income groups.Home Economics Research Journal.15(4):247-387.

Godwin, D.D., Carroll,D.D.1986.Financial management and behaviour of husband and wives. Journal of

Consumer Studies and Home Economics.10(1):77- Gönen E.,Özgen Ö.2001.Aile Ekonomisi.Ankara Üniver- sitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1517.Ankara.

Hira,K.T.1987 Satisfaction with Money manage- ment:Practices among dual-earner households.Jo- urnal of Home Economics.Summer.

Hira, K.T. 1997.Financial attitudes, beliefs and behivi- ours:differences by age.Journal of Consumer Stu- dies and Home Economics.21:271-290.

Hira, K.T.,Mugenda O.M. 1999.The relationship between self-worth and financial beliefs, behaviour, and sa- tisfaction.Journal of Family and Consumer Scien- ces.91(4):76-82. finansal davranışlar Öz-saygı 285** 322** P 000 000 N ** P <0.001

20465 6413

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Finansal Refah: Finansal Yönetim Sürecinden Duyulan Tatmin, Finansal Davranışlar ile Öz-saygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Prof. Dr. Emine GÖNEN, Doç. Dr. Emine ÖZMETE

Boşanmanın Çocuklar Üzerine Olumsuz Etkileri ve Bunlarla Başetme Yolları

Dr. Nesrin TÜRKARSLAN

İçindekiler

Editörden

Kapak&İlke&Künye

Editörden

Sokaktakiler, Yazılı Basın ve Damgalama

Dr. Servet AKER, Prof. Dr. Cihad DÜNDAR, Prof. Dr. Yıldız PEKŞEN

Bir Aile İçi Şiddet Olgusu; Sır Tutma İlkesi ile Şiddeti İhbar Etme Yükümlülüğü Arasındaki Etik İkilem

Yrd. Doç. Dr. Yeter KİTİŞ, Öğr. Gör. Sema ŞANLIOĞLU BİLGİCİ

Kırım Kongo Kanamalı Ateşinden Korunma

Arş. Gör. Şükran ÖZKAHRAMAN

15-49 Yaş Grubu Evli Kadınlarda Yaşam Kalitesi

Öğr. Gör. Saliha ALTIPARMAK, Prof. Dr. Erhan ESER

Medya ve Toplumsal Cinsiyet Algısı İçin Eleştirel Bir Perspektif

Arş. Gör. Murat ALTUN

Gazetelerde Meme Sağlığı ile İlgili Haberlerin İncelenmesi

Arş. Gör. Esma ÖZŞAKER, Arş. Gör. Arzu Özcan İLÇE, Arş. Gör. Yelda Candan DÖNMEZ, Prof. Dr. Alev DIRAMALI