Çocuk Yuvasında ve Ailesinin Yanında Kalan 9-10-11 Yaş Çocuklarının Öz-Saygı Gelişimini Etkileyen Bazı Faktörler

Bu araştırma, çocuk yuvalarının kendine özgü koşulları ile ana baba ve ana baba yerine geçen bireylerin tutumlarının çocuğun öz-saygı gelişimi üzerindeki etkisini incelemek am acıyla yapılmıştır. Örneklem 9-10-11 yaşlarında olup yuvalarda kalan 242, ailelerin yanında kalan 341 çocuktan oluşturuldu. Ö z-Saygı düzeyini belirlemek için "Coopersmith Envanteri ve yetişkin tutumlarını algılama biçimi" konusunda veri toplamak için "ana baba ve personel tutum ölçeği" kullanıldı.Bulgular yuvada kalmanın çocuğun öz-saygısını olumsuz yönde Etkilediğini gösterdi. Cinsiyet, yaş, kardeş sayısı ve doğum sırası değişkenlerinin öz-saygı üzerinde önemli ayırtedici etkileri olmadığı görüldü. Ayrıca yetişkinlerin "demokratik" tutumları öz-saygıyı olumlu yönde etkilerken, "otoriter" ve "ilgisiz" tutumlarının olumsuz yönde etkilediği gözlendi. Yuva çocuklarının personel tutumlarını diğerlerine göre daha "otoriter" ve "ilgisiz" olarak algıladıkları saptandı.

Some Factors that Impacts the Development of Self-Esteem in 9-10-11 Year Old Children that Resides in Orphanages and their Family House

Some Factors that Impacts the Development of Self-Esteem in 9-10-11 Year Old Children that Resides in Orphanages and their Family House