Ailenin ve Toplumun Akıl Hastalıkları ile İlgili Tutumları

Bu makalede, toplum içinde hizmet (community-based mental health çare) anlayışı çerçevesinde aile ve toplumun akıl hastalıktan ile ilgili tutumlarının önemi üzerinde durulmuştur. Kişiye "akıl hastası" etiketini ilk koyanın yakın çeyre ve kişinin kendisi olduğu görüşüne yer verilmiş ve hangi tip davranış örüntülerinin toplumda daha çok akıl hastalığı etiketi aldığı, tedaviye karar verme ve toplumun hastayı kabulü İle ilgili araştırmalar gözden geçirilmiştir. Toplumun genelde olumsuz olan tutumlarının değiştirilmesi konusu işlenmiş, bulguların tutarsız olduğu ve bir sonuca varmak İçin erken olduğu ifade edilmiştir. Akıl hastalıkları ile ilgili tutumların değiştirilmesi konusunda daha çok araştırma gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

aile, toplum, akıl hastalığı, tutum

Attitudes toward Mental Illness

In this arîicle the importance of the attitudes of the community toward mental illnes for community-hased mental health care is discussed. The viewpoint that the tabel of mentat illness î$ first apptied by significant others or the person himself is pointed out and the studies on perception of mental itiness in various behaviorat patterns preferred treatment modalities, and acceptance o the mentalty ili are reviewed. The generally negative attitudes of the public and the attempts to modify them are examined and it is indicated that it is too early to reach a clear conclusion on attitude change due to inconsistent results. It is suggested that more research is needed on the subject of attitude change.