Ailede Demokratik Sosyalleşme

Çağımızın yükselen değeri ve etkili bir toplumsaldeğişme faktörü olarak demokrasi, bireysel boyuttantoplumsal örgütlenme ve siyasal sistemin işleyişinekadar hayatın birçok alanını derinden etkilemektedir.Bununla birlikte, ancak bireysel düzeydebenimsenmesiyle güçlü ve kalıcı olabilen demokrasininyaşaması, onun gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerinçocukların sosyalleştirilmeleri sürecinde esasalınmasına bağlıdır. Sosyalleşme, hayatın bütünalanlarında yaşanan bir süreç olsa da önemli ölçüdeaile ortamında ve aile bireyleriyle yaşanan etkileşimsonucunda gerçekleşir. Çağın geçerli paradigmasıolarak demokrasinin de gerektirdiği yeterliliklerçocuğun sosyalleşmesinde giderek artan bir ihtiyaçhâline gelmektedir. Bu durum, toplumun temelinioluşturan bir kurum olarak ailenin de yapı ve işlevboyutunda kendini demokrasiye uyarlamasınıgerektirmektedir. Bunun özellikle, çocuğun kimliğinininşasında, aile içi iletişiminde ve karar verme sürecinekatılmasında dikkate alınması önem taşımaktadır.Literatür taraması tekniğinin kullanıldığı bu çalışmada,ailedeki sosyalleşme sürecinde demokratik beceri vedeğerlerin esas alınmasının önemi ile bunun nasılgerçekleştirilebileceği açıklanmaya çalışılmıştır.

Democratic Socialization in Family

Democracy as a rising value of our age and an important factor of social change, deeply effects many fields of life from individual to social organizations, even the course of political system. Nonetheless, survival of democracy which can be potent and permanent only if experienced at the individual level requires its envisaged knowledge, skills and values to be the base in the socialization process of children. Although socialization is a process realizing in all fields of life, it significantly occurs in the family and in the interaction between the family members. The qualifications required for democracy as a valid paradigm of the age become more necessary for the socialization of children. This issue requires the structural and functional adaptation of family as an institution forming the base of the society. It is critically important to consider this issue especially in terms of the development of identity, family intercommunication and decision-making skill of the child. In this study, which is based on screening technique, it is aimed to discuss the significance of taking the democratic skills and values as a basis in the socialization process of the family and the realization of this.

Kaynakça

BİLGİSEVEN K. Amiran, Eğitim Sosyolojisi Kavramlar, Teoriler, Eğitim Yoluyla Kalkınmanın Temelleri, Genişletilmiş 5. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1992.

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı “2001 Yılı Aile Raporu, (hzl. İrfan Çayboylu), Ankara, 2002.

ÇAĞDAŞ, A. ve Z. SEÇER, Mutlu ve Sağlıklı Yarınlar İçin Anne-Baba Eğitimi, Eğitim Kitabevi, Konya, 2004.

DOĞAN İsmail, Sosyoloji (Kavramlar ve Sorunlar), 9. Baskı, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2009.

ÖZCAN A. Osman, Çocuk Nasıl Eğitilir, ss., 135-168, Ailede Çocuk Eğitimi, (hzl. İrfan Çayboylu) T.C. Başbakanlık, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayını, 2004.

ÖZPOLAT Abdulvahap, Toplumsallaşma Hedefleri Açı- sından 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı, Millî Eğitim Dergisi, Millî Eğitim Bakanlığı Yayını, Yıl: 38, Sayı: 182, Bahar 2009, Ankara.

ÖZPOLAT Abdulvahap, Demokratik Vatandaşlık-Birlik- te Yaşama Kültürü, Hegem Yayınları, Ankara, 2009.

UYSAL Birkan, Siyasal Katılma ve Katılma Davranışına Ailenin Etkisi, TODAİE Yayınları, Ankara, 1984.

TURAN Mustafa, Tarih Boyunca Babaların Çocuklarına Öğütleri, Timaş Yayınları, İstanbul, 2003.

YILDIRIM Ergün, Bir Modernite Rüyası: Ailenin Sonu mu? -Kütahya Yetiştirme Yurdu Örneği- Aile ve Toplum, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayını, Yıl: 7, Cilt: 2, Sayı: 8, Ocak- Mart 2005 Ankara.

(99): 45-48, Ankara, 1996.