Aile İçi Şiddet

Aile içi şiddet her yaşta, toplumda, eğitim düzeyinde ve sosyo-ekonomik grupta meydana gelen yaygın bir problemdir. Bu problem birbirine bağımlı ya da bağımsız şekilde aynı ev içerinde varolur.Şiddet ve şiddetin yarattığı korku normal aile fonksiyonları üzerinde yıkıcı etki yapar. Ev içerinde yaşanan şiddet özellikle kadını ve çocuğu etkiler. Ev içi şiddetle birlikte yaşama; tüm aile üyelerinde fiziksel ve emosyonel hasara neden olur. Bu makale, aile içinde ve toplumsal alandaki şiddete bir bakış açısı sağlar.Aileye yönelik şiddeti, şiddetin fiziksel,kognitif etkilerini ve aile dinamiklerini kapsayan çalışmalardan örnekler verilmiştir ve aile üyelerine yönelik şiddet kavramının tanımlanması ve toplumdaki yeri değerlendirilmiştir Klinik ve halk sağlığı servislerini içeren sağlık sektörü kötüye kullanılan kadın ve çocuğun tanılanması ve destek olunması açısından önemli bir rol oynaması beklenilmektedir.Bu bağlamda; aileye ve topluma rehberlik etme ve destek olmada, şiddeti önleme ve gençlere adaptif ve şiddet içermeyen problem çözme yöntemlerini öğretmeyi içeren girişimlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Domestic Violance

Family violence is a widespread problem thatoccurs among all ages, society, educationalbackgrounds and socioeconomic groups. Theseproblems can exist independently or incombination in the same household.Violence and the threat of violence at homecreates fear and can destroy normal familyfunctioning. Violence in the home alsoaffects specially vvomen and child. Living withdomestic violence can cause physical andemotional harm to all family members.This article provides an overview of the subjectof intimate violence in family and social area.Publication about violence aganist familymember and emotional, cognitive-physicaleffects and family dynamics of violence arereviewed and the concept of the violence aganistfamily member and social trend to this conceptare evaluated.The health sector, including clinical and publichealth services, is expected to play importantroles in identifying and supporting abusedwomen and child in Turkey. In this respect; withthe support and guidance of families andcommunities interventions are needed to preventviolence and teach youth to approcach conflictusing adaptive and nonviolent problem-solvingskills.

Kaynakça

....... Aile İçinde Şiddetin Sebep Ve Sonuç-ları 1994, Erişim adresi:Http://Aile.Gov.Tr/Arastirma12.Html. Erişim tarihi:15.7.2004

........ Aile İçinde Ve Toplumsal Alanda Şiddet. 1997-1998

Erişim adresi:Http://www.Aile.Gov.Tr/Arastirma18.Htm . Erişim tarihi:15.7.2004

Aksoy E., Çetin G, İnanıcı M A. Aile İçi Şiddet. Erişim Adresi: Erişim tarihi:15.7.2004

Arat N.Türkiye de Kadın Olmak .Say Yayınları .İstanbul 1995

Avcı A. Aile İçi Şiddetin Sebep Ve Sonuçları,Eğitim Materyalleri. Erişim Adresi:. Erişim Tarihi:15.7.2004

Ayrancı Ü, Günay Y, Ünlüoğlu İ. Hamilelikte Aile İçi Şiddet: Birinci Basamak Sağlık Kurumuna Başvuran Kadınlar Arasında Bir Araştırma..Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002; 3: 75-87

Aziz A. Toplumda Kadın-Kadın Şiddet Ve İletişim. I.Ulusal Sosyoloji Bildirileri Kongresi.Kasım1993

Başaran B. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Sağlıklı Toplum Yaratma Mücadelesidir. Hekimden Hekime Dergisi Sonbahar. 2002

Brady K. The Treatment And Prevention Of Violence American Psychiatric Association 153rd Annual Meeting .2- May 15.2000

Chase KA., O' Leary K. D, Heyman R E. Categorizing Partner-Violent Men Within The Reactive-Proactive Typology Model 2001:69(3);567-572

Değirmenci B. Kadın Hakları Danışma Ve Uygulama Merkezi. Erişim Adresi: . Erişim Tarihi:14.7.2004

Dekeseredy W. Four Variations Of Family Violence: A Review Of Sociological Research , Report Prepared For The Family Violence Prevention Division, Health Canada,October Erişim Adresi: Tarihi:14.7.2004

Dixon L. Browne K. The Heterogeneity Of Spouse Abuse: A Review, Aggression And Violent Behavior.2003:8(1);107-130

Edleson J.L. Children's witnessing of adult domestic violence. J Interpers Violence, 1999:14(8)839-870. Erişim

Günay Y, Çınar T, Keskin R. Ölümle Sonuçlanmayan Etkili Eylem Olgularının Sosyal Yönden Değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni 1999; 4(1): 5-11

İçli G.Öğün TA.,Özcan N. Ailede Kadına Karşı Şiddet Ve Kadın Suçluluğu, KSS Gen Müd.,Bizim Büro Basım Evi. 1995. Ankara.

Karaduman T.A, Uyanık D.Karakaya Z. Şiddeti İçselleştiren Kadın Profili: Türkiye İçin Nicel Yaklaşım, 1993. Erişim Adresi:

Www.Die.Gov.Tr/Tkba/English_TKBA/Makaleler.Htm-12k. Erişim Tarihi:14.7.2004

Lee Ann Hoff. Violence Issues: An Interdıscıplınary Currıculum Guıde For Health Professıonals Published By Health Promotion And Programs Branch, 1995 .Health Canada Revised

Levesque J. R. Culture And Family Violence : Fostering Change Through Human Rights Law Phd, Jd November 2000

Erişim Adresi Www.Apa.Org/Books/431639a.Html - 7k - Erişim Tarihi:14.7.2004

O'Campo P, Mcdonnell K, Gielen A. Surviving Physical And Sexual Abuse: What Helps Low-İncome Women? . :46(3);205-212

Rapp-Paglicci L. A., Roberts A. R., VVodarski J S, Handbook Of Violence ISBN: 0-471 -41467- April 2002

... Sağlık Bakanlığınca Dünya Sağlık Günü İçin Hazırlanan Basın Bildirisi.10 Ekim 2002,Ankara. Erişim Adresi: Erişim Tarihi:14.7.2004

......Sivil Toplum Dergisi. 2004:4(1):36-40. Erişim Adresi www.insanhaklari.net/siviltoplum.htm - 36k Erişim tarihi:14.7.2004

Ridley C.A.,Feldman C.Journal Of Family Violence., :18(3)171-180

Ristock J. L. Discussion Papers On Health Family Violence Issues The Impact Of Violence On Mental Health: A Guıde To The Literatüre Manitoba Research Centre On Family Violence And Violence Against Women And The Mental Health Division Health Promotion And Programs Branch Health Canada February Erişim Adresi: Erişim Tarihi:14.7.2004

Rıttersberger-Tılıç H Aile İçi Şiddet: Bir Sosyolojik Yaklaşım20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar Ve Gelecek Konferansı :19-21

Kasım 27. Roberts G. Erişim Adresi: Www.Aic.Gov.Au/Publications/Proceedings/27/Roberts.Pdf- Erişim Tarihi:14.7.2004

Serin Sakar G,Bilir N. Kadının Yasal Hakları. Erişim Adresi Sayı_4_5_6/11php,2000. Erişim tarihi:9.7.2004

Şahin F .Beyazova U .Çocuğun Şiddetten Korunma Hakkı.Milli Eğitim Dergisi 2001 :Sayı 151 .Temmuz, Ağustos, Eylül Dönemi.

Tajima. A. E. The Relative İmportance Of Wife Abuse As A Risk Factor For Violence Against Children .2000:24(11 );1388

Ticoll M. Family Violence And People With A Mental Handicap, Erişim adresi: Www.Hc- Sc.Gc.Ca/Hppb/Familyviolence/ Html/Fvmentaleng.Html - 24k .Erişim tarihi: 15.7.2004

Türkbay T, Söhmen G, Söhmen T. Çocuk Ve Ergenlerde Cinsel Kötüye Kullanım: Klinik Bulguları, Olası Sonuçları Ve Önleme Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 1998:6(1); 54.

Türkbay T, Akın R, Söhmen G, Söhmen T. Çocuk Ve Ergenlerde Cinsel Kötüye Kullanımına Klinik Yaklaşım. Sevgi Zihinsel Yetersizlik Araştırma Eğitim Ve Haber Dergisi. 1999. (1-2):15-20,

Ulutaşdemir N.Kadına Yönelik Şiddet.Sağlık Ve Toplum Dergisi, 20024.(12).15-21

Wolbert A.B.Dnscalbert R. Violence And Families. Erişim adresi:Nsweb.Nursingspectrum.Com/Ce/M24a.Htm - 36k - 26 Tem 2003 .Erişim tarihi: 15.7.2004

Vahip I :Evdeki Şiddet Ve Gelişimsel Boyutu: Farklı Bir Açıdan Bakış.Türk Psikiyatri Dergisi. 2002; 13(4): 312-319

Yanıkkerem E.Arıkan A.. Aile İçi Şiddetin Çocuk Sağlığı Üzerindeki Etkileri. 1.Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyumu,,T.C.Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları .Ankara.2001 :Ss:286-291