1994 Uluslararası Aile Yılı ve Türkiye

Birleşmiş Milletler Genel Konseyinin 8Aralık 1989 tarih ve 44/82 sayılı kararlarıyla,1994 yılı "Uluslararası Aile Yılı" olarak ilanedilmiş ve yılın teması "Aile: Değişen birdünyada kaynaklar ve sorumluluklar"şeklinde belirlenmiştir. Sözkonusu karardayılın amacıyla ilgili olarak "Aile bilincininartırılmasının yanısıra ciddi problemlereçözüm getirecek genel politikalarınyürütülmesini sağlamak üzere ulusalkurumlaşma kapasitesi de artırılmalıdır. "denilmekte, Aile Yılının hedefi ise " Aileyapısı bilincini özel sektörle birliktehükümetlerde de artırmak, ailenin önemineışık tutmak, fonksiyon ve sorunlarının dahaiyi anlaşılmasını sağlamak, aile ve ailebireylerinin hak ve sorumluluklarınadikkat çekmek olmalıdır" şeklindetanımlanmaktadır.

1994 International Family Year and Turkey

1994 International Family Year and Turkey