Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Genel Görünümü ve Türkiye’deki Gelişim Süreci

Öz Sağlık hizmeti sunumunda ülkeler açısından ortak ve olması gereken hedef, kişilere en uygun şartlarda, kaliteli, etkin, eşit, kolay erişilebilir ve teknolojinin getirdiği yeniliklere uygun koşulların sağlanmasıdır. Ancak söz konusu durumda, sağlık harcamaları önlenemez şekilde artmaktadır. Gönüllü özel sağlık sigortası türlerinden birisi olan tamamlayıcı sağlık sigortası, dünya genelinde birçok ülkenin risk ve maliyet paylaşımı yoluyla sağlık alanında kamu üzerinde oluşan mali baskıyı dengeleyerek sosyal güvenlik sistemlerini rahatlatma ve finansal sürdürebilirliği sağlamak amacıyla kullanıldığı bir araç ve alternatif bir model niteliği taşımaktadır. Bu çalışmada öncelikle Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının tanım, kapsam, başlıca uygulanma nedenleri ve faydaları açısından genel görünümü ortaya konmuştur. Daha sonra bu görünümü destelemek amacıyla Fransa, Almanya ve Hollanda örneklerinden bahsedilmiş, Türkiye’de tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasının gelişim süreci ve gelinen son durum değerlendirilmiştir.

Kaynakça

HAİN HOLOMEE. Yvaltc ve Hani MAARSE. "Health lmurnncc Reform in the Netherland—“.Eumheıht. ('ılt: |Z Say-1:2. Londra: 2006. ;. 7-l0. anım BAŞARA. Bavul: ve İsmet satılı—ı. “Tinkiyc'dc cum Yapılan

Sağlık Hanımlarını Etkileyen Euıııınifıı'". H.Ü. iktisadi ve Mari Bilimler Fakülteyi "ergül. ('ilı: 26 Sayı: 2. I”. s. J lil—340. Bl.-'('HMlJl-.'I.LER. Thomas C. we Agnes COUFFINHAL. “Prime llatlth Insurance ın l-‘mnoc" OECD Hdth Working Papers. Nazlı 20M. COUFFINIM L. Agnes vc Valeria PARIS. “Cost Sharing in France“. IRDES Working Paper. Paris: 2003..

CELIK. linea-in ve (||cher “Tm: Sushi: Sistum". Tunuunhıywı Saglık Sıgnnası mun Çalışma (imiş hııılıtl. 20m. eman. Stefanie. ‘Wny". mosSIMDS. mm 11lWSON.Snmh, “Privııtc health insurance in the Em Union“. Euupcm Commission. Brunch. Belgium. 2000. ıı. WS.

(lRlGNON. Michel vc Bidcnıım K. CHOPIN. “Income md the Dcmuml for (‘muplcmcnmry llcıltlı lmunncqb thmıx" mous. Document tic rrnvııil Working l'ııpıa. Pam. Him ZM. LİU. Yuan“. Yusuf CELİK. Bayım SAHİN. Türkün—'dı- Suğhl w: Iluc I—Iarwmaları. Sağlıkla Umut Vakfı. jakar-. 2005. mosswns. mm ve sm moman. “Voluntary Ilcallh mmm— in the Gunman Union". WHO. ICIM.”

Mt mum ıs. Elm ve sm momŞ'pN. “Private Health lnııumwc ımı Access to Health Cm: in the BM Wm". Fun ( Mer. Bdw. 20m. Cilt: 6. says: 1.2004, g. ı—ıı.

MOSSIALOS. Elin vc Sanlı THOMSON. Primu— ”will: [murmur m chı- Euıvıpı-wı Union (“mi mm W ibr :İn- FJımpmn (“wma-sum. {hm-«mm (IR-mufŞn“ Snmhgı—mımı. Sın-iu Ilium mull-211ml ()ppıırmmm-ı. l.:ıııim School of hmmm“ ami Pulitltıl Science. lll”. ; lb—lB. OECD. 0151 'D Haul Data 20/ 0. httpv'/xunj.0cc¢urgllndcx mm'şhm

Sctt'odc’SIIA. iOS. li).20l I ) Una Vadclı Pmşmtm con-20m. Isnmml tarihli ve 28083 Milim—nn sayılı Resmi Gurt: KAYNAKÇA

ÖCEK. Zellhl. “Mummy: Sıklık salami". Toplum ve "ekim. Ocak- Suan-Mm-Nmn. 2007. Ankara. cm: 22. Sayın-2.

SAMBA. Duzagac ve Bruno VEN'I'ELOU. “Complcmcmıry Health Insurance in France Who Pays? Why? Who Will Sam:: from Public lhmgmmt'r’. llculıh Policy. Sıyı: 8 l. 2007. as. [66482.

STOLK. A. Elly. F. Frans RUTTEN. ”The Health BeneŞt Baskı.-l m the Nethalıınds“. lime-n Joumıl ol'llcıldı Ecmics.€ilı: 22. Say: :2. Arılık 2005.

I 0 ıuyılı Salım Sigmlulur ve Genel Sağlık Sıgumm Kınanın hup— :n’mcvzwıı.baslııkanlikşovulkınnnlırmspx 116.1 1.20 SOK. 20l2-25 “yılı Misc. http:şwww.sgk.gm'.tr. (Zlı'l ZQOIZ) SGK.hup:Nwww”1:qu.a/wupommmcurumsalimctkcucsklluu m * bianet _ birimlerilgm __ genel _mudnı'luswhılık'ımiıdı." Sigma-cl (imlesi. hıtpzf.'www.sigmuclgıızlesi.com.wluzimn-Zol0: - ll3.l2.20l2l WHO. WHO ”adm Dam .‘(III . mmummmuwwmwmwm. _W115201 lfull.pdş05.10.20| l)