MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN BARINMA KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: YENİCE, TARSUS, SİLİFKE ÖRNEKLERİ

Bu çalışmada Mersin il sınırları içerisinde çalışan mevsimlik tarım işçilerinin barınmakoşulları değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı, siyasi karar alma mekanizmalarınınve sivil toplum kuruluşlarının, mevsimlik tarım işçilerinin barınma koşullarına ilişkinolarak yapacakları hukuki düzenlemeler ve eylem planları için bir rehber oluşturmaktır.Çalışmada niteliksel araştırma yöntemi olarak; derinlemesine görüşme, katılımlıgözlem ve fotoğraf analizi kullanılmıştır. Alan araştırması kapsamında, Mart/2017-Eylül/2017 döneminde, 120 kişi ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiş;çekilen resimlerle, barınakların fiziksel ve çevresel özellikleri hakkında okuyucularınfikir edinebilmeleri sağlanmıştır. Sonuç olarak mevsimlik tarım işçilerinin barınmaşartlarının elverişsiz ve sağlıksız olduğu; barınakların insan onuruna yakışır düzeydeolmadığı tespit edilmiş; mevsimlik tarım işçilerinin barınma şartlarının iyileştirilmesiiçin önerilerde bulunulmuştur.

ASSESSMENT OF SEASONAL AGRICULTURAL WORKERS’ HOUSING CONDITIONS : SAMPLE OF YENICE, TARSUS, SILIFKE

In this study, the seasonal agricultural workers working conditions were evaluated inmersin region. Expectation in this study is serve as guidelines for legal arrangementsand action plans to be made by political decision-making bodies and nongovernmentalorganizations. İnterview, participant observation and photo analysiswere used this study as qualitative research method. Interviews were conductedwith 120 participants during the March/2017-September/2017 period. Photographsof the region were taken. Shelters physical and environmental characteristics werepresented to the readers. As a result, it was determined that the conditions of seasonalagricultural workers housing contitions is unfavorable and unhealthy. And it hasbeen found that the shelters are not suitable for human dignity. Finally, proposalshave been made for improve the conditions of seasonal agricultural workers housingconditions.

Kaynakça

Erdoğan, O. (2015). Türkiye Ve Avrupa Birliğinde Tarım Politikaları Ve TarımdaEmeklilik Sistemi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi,Denizli.

Friedrich Ebert Stiftung Derneği (2012). Tarımda Mevsimlik İşçi Göçü Türkiye DurumÖzeti. Mevsimlik İş Göçü İletişim Ağı (MİGA).

Görücü İ. ve Demirbaş M. (2013). Türkiye’de Tarım Aracılığı: Uygulama, Sorunlarve Çözüm Önerileri. Hikmet Yurdu Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler AraştırmaDergisi, 6(12), 133.

Gürler, A. Z. (2008). Tarım Ekonomisi. Ankara, Nobel Yayın ve Dağıtım.

Hurst, P.; Termine, P.; Karl, M. (2007). Agricultural Workers and Their ContributionTo Sustainable Agriculture And Rural Development / FAO-ILO-IUF. - Geneva: ILO.

Kapluhan, E ; (2013). Türkiye’de Kuraklık Ve Kuraklığın Tarıma Etkisi. MarmaraCoğrafya Dergisi, (27), 487-510.

Karaman, Y; , Karaman, K.; Yılmaz A. S. (2011). Mevsimlik Tarım İşçileri ve Enformelİlişkiler Ağı: Giresun’da Çalışan Mevsimlik Tarım İşçileri Üzerine Bir Araştırma,3(1), 211-226.

TBMM (2015). Mevsimlik Tarım İşçileri. Ankara: TBMM Araştırma HizmetleriBaşkanlığı.

Şimşek, Z. (2012). Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının BelirlenmesiAraştırması. UNFPA, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.

Selek ÖZ, C. ve Bulut, E. (2013). Mevsimlik Tarım İşçilerinin Türk Hukuk Sistemiİçerisindeki Yeri. ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi, 1(1), 2013.

TÜİK İşgücü İstatistikleri Haber Bülteni. (2017). http://www.tuik.gov.tr/PreHaber-Bultenleri.do?id=24631 adresinden ulaşılmıştır.

Yıldırım, U. D. (2014). 1980 Sonrası Türkiye Tarımında Yapısal Dönüşüm ve MevsimlikTarım İşçileri: Sakarya Örneği. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.