Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Spor yapan ve yapmayan üniversite öğrencilerinin benlik saygısı ve atılganlık düzeylerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi1, Muğla Özel Yönelt Koleji2
Görüntülenme :
331
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde öğrenim gören spor yapan ve yapmayan üniversite öğrencilerinin benlik saygısı ve atılganlık düzeylerinin incelenmesi amac ıyla yapılmıştır. Bu araştırmanın evrenini Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim gören spor yapan ve yapmayan öğrenciler oluştururken, örneklemini ise Muğla Üniversitesinin (Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) çeşitli böl ümlerinde öğrenim gören 330 kadın ve 339 erkek olmak üzere toplam 669 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Rathus Atılganlık Ölçeği ve Sosyo - Demografik özellikleri içeren bir bilgi formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler SP SS paket programında değerlendirilmiştir. Frekans ve yüzde analizi, t testi, anova ve korelasyon testleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda spor yapan ve yapmayan üniversite öğrencilerinin benlik saygısı ve atılganlık düzeyleri arasında farklılık ve ilişki bulunmamıştır. Ancak benlik saygısı ve atılganlık düzeyi arasında pozitif (anlamlı) bir ilişki görülmektedir (p<0,05). Bireylerin benlik saygısı düzeyleri artış gösterdikçe atılganlık davranış düzeyleri de doğrusal bir artış göstermektedir. Bireylerin geli r düzeyi miktarı benlik saygısı ve atılganlık düzeylerinde anlamlı olarak değişim göstermektedir. Harcanan para miktarı arttıkça benlik saygısı ve atılganlık düzeylerinin de artışında anlamlı farklılık bulunmuştur(p<0,05).

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Th is research was conducted at Mug la Sıtkı Koçman University on the students who are both doing exercises and who d o not in order to explor e their self - esteem and assertiveness levels. This study’s population consists of students who are studying at universities in Turkey where its sample consists of 669 students (330 women and 339 men) in total who are studying in var ious departments (Faculty of Science, Faculty of Letters, and Physical Education and Sports School) of Mug la University. In the research context , the Rosenberg Self - Esteem Scale, the Rathus Assertiveness Scale, and an information form containing the socio - demographic characteristics were applied in order obtain data were evaluated using SPSS 18 package program. In order to assess socio - demographic data, the percentage and frequency analysis were used. In addition to that, for the reliability study of the sc ale, Cronbach Alfa coefficient was calculated. Content validity and construct validity were examined for the validity study of the survey. Frequency analysis, t - test, Anova test and correlation tests were used. As a result of the research no relationship a nd difference were found between self - esteem and assertiveness levels of the university students who are involved in sports and who are not. However, a positive correlation between the level of self - esteem and assertiveness (significant) relationship is ob served (p <0.05). Increase with individuals' levels of self - esteem, assertiveness behavior shows a linear increase in levels. The level of income by individuals in self - esteem and assertiveness levels vary significantl y. As the amount of money spent increa sed , a significant difference was observed in the levels of self - esteem and assertiveness (p <0.05).

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :