Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul yöneticilerinin mentorluk rollerinin okulun akademik başarısı ve bazı değişkenler açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Konya Karatay Zeliha Seymen İlkokulu Müdür Yardımcısı1, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacını, okul yöneticilerinin mentorluk rolleri ile okulun akademik başarısı arasındaki ilişkinin ve bazı değişkenler açısından mentorluk rollerinin incelenmesi oluşturmaktadır. İlişkisel tarama niteliğindeki bu araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 eğitim öğretim yılında Konya İli’nde Mili Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan 372 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ve Sezgin (2002) tarafından hazırlanan “Yetiştiricilik Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Toplanan veriler üzerinde aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, Pearson korelâsyonu, tek yönlü varyans analizi ve ANOVA gibi farklı çıkarımsal analizler yapılmıştır (p<0.05). Elde edilen sonuçlara göre okul yöneticilerinin mentorluk rolleri ile görev yaptıkları okulun akademik başarıları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca okul yöneticilerinin mesleki sevgilerine ve görev yaptıkları okuldaki öğrenci sayısına göre mentorluk rollerinin anlamlı düzeyde farklılaştığı; mezun oldukları fakülteye göre ise anlamlı düzeyde farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to investigate the relationships between school administrators’ mentorship roles and academic achievement of schools and explore mentorship roles in terms of some variables. The research group of this study, which is of the relational screening model, consists of 372 school administrators who were employed in schools affiliated to the Ministry of National Education in the province of Konya in the 2011-2012 academic year. The research data were collected from the “Personal Information Form”, which was prepared by the researcher and the “Training Scale”, which was prepared by Sezgin (2002). Various inferential analyzes were conducted on the data such as arithmetic mean, standard deviation, t test, Pearson correlation, one way variance analysis and ANOVA (p<0.05). According to the results that were obtained, a positive and significant correlation was observed between the school administrators’ mentorship roles and the academic achievement of the schools where they worked. Moreover, it was concluded that their mentorship roles differed significantly according to the school administrators’ love for their profession and the number of students where they worked whereas there was no significant difference according the faculty from which they graduated.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :