Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının mükemmeliyetçilikleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Bülent Ecevit Üniversitesi1
Görüntülenme :
347
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim Bilimleri günümüzde birçok öğrenme teorileri, öğretim yöntem ve teknikleri ile karşımıza çıkmaktadır. Ancak bunları uygulayacak bireylerin ideal özellikte olup olmamaları da önemli alandır. Öğretmen eğitiminde, öğretmenin bir takım yeterlilikleri ve becerilerinin geliştirilmesi günümüzde üzerinde durulan konular arasındadır. Her biri çok yüksek sesle önemli olduğu savunan bu yetenek alanlarının birbirleri ile ilişkili olup olmadığının araştırılması, bu çok sesliliğin yerine birlikte verilebilecek eğitim paketlerinin de oluşmasını sağlayabilir. Bu araştırmada öğretmen adaylarının, mükemmeliyetçilik düzeyleri ile eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada, ulaşılabilir evren olarak Türkiye’deki bir üniversitedeki eğitim fakültesi belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemi olarak fen ve teknoloji, sınıf, okul öncesi, zihinsel engelliler, sosyal bilgiler ve matematik öğretmenliği bölümlerinin 2. ve 3. sınıflarında 2011-2012 öğretim yılında okuyan 194 öğretmen adayı basit tesadüfî örneklem metoduna göre belirlenmiştir. Veri toplama araçları olarak, Öğrenmede Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği (ÇBMÖ) ve Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği (KEDEÖ) kullanılmıştır. Ölçeklerin güvenirlik katsayıları sırasıyla 0.79 ve 0.78 olarak bulunmuştur. Verilerin analizi, SPSS programında, Pearson Momentler Çarpımı, Regresyon Analizi istatistik hesaplamaları kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının mükemmeliyetçilik düzeyleri ile eleştirel düşünme becerileri arasında orta düzeyde ilişki bulunmuştur (r=0.328, p<.00). Ayrıca ölçeklerin alt boyutları ile ilişki düzeyleri de incelenmiştir. Öğretmen adaylarının yetiştirilmelerinde onları etkili bir öğretmen yapacak becerilerinin geliştirilmesi öğretmen eğitimin oldukça önemlidir. Birbiriyle ilişkili olan bazı becerilerin ayrı ayrı verilmesi yerine birlikte verilmesi etkili olabilir.

Özet İngilizce :

Educational Sciences confronts us with several learning theories, teaching methods and techniques today. However, that individuals that will apply them have ideal properties is important. In teacher education, main subjects that are emphasized today is developing their several proficiencies and skills. Researching if these skill fields that are emphasized with loudly interact, can provide educational packages to be formed instead of this polyphony. In this research, it was aimed to examine the relation between perfectionism levels and critical thinking skills of teacher candidates. In the research, an education faculty of a university in Turkey was determined as a reachable universe. As the sample of the research, 194 teacher candidates, who attend 2nd and 3rd grades of science and technology, classroom, pre-school, mentally retarded, social studies, and mathematics education departments, were included with simple random sampling method. As data gathering tool, Multidimensional Perfectionism Scale In Learning (MPSIL) and California Critical Thinking Tendencies Scale (CCTTS) were used. The reliability coefficients of the scales were found to be 0.79 and 0.78 respectively. Analysis of data was made with Pearson Product-Moment statistical calculation in SPSS software. As a result of the research, an intermediate relation was found between perfectionism levels and critical thinking skills of teacher candidates (r=0.328, p<.00). Moreover, subdimensions of scales and their relation levels were examined. Developing skills that will help teacher candidates to be effective teachers in teaching is very important for teacher education. Giving some interrelated skills together instead of separately can be effective.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :