Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarih ve sosyal bilgiler derslerinde uygulanan etkinliklerin yöntem ve teknikler açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
658
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma tarih ve sosyal bilgiler derslerinde uygulanan etkinliklerin, yöntem ve teknikler açısından incelenmesini amaçlamaktadır. Yöntem ve tekniklerin yanı sıra etkinliklerin öğrenme alanı ve konulara göre dağılımı ile uygulama yerlerini belirlemek de hedeflenmektedir. Nitel bir çalışma olan araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2010-2011 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan 177 öğretmenden oluşan araştırma grubunun sınıfta uygulamış olduğu etkinlik örnekleri oluşturmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Bu formda öğretmenlerden sınıflarında uyguladıkları etkinliklerden birini yazılı olarak belirtmeleri istenmiştir. Toplanan veriler içerik analizine tabi tutularak kategorilere ayrılmış, frekans ve yüzdeleri hesap edilmiştir. Sonuçta tarih dersi için hazırlanan etkinliklerin özellikle TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ile Osmanlı ve Avrupa tarihlerinde, sosyal bilgiler dersindeki etkinliklerin de "İnsanlar yerler ve çevreler, kültür ve miras ile üretim, dağıtım ve tüketim" öğrenim alanlarında yoğunlaştıkları tespit edilmiştir. Etkinliklerde özellikle proje, drama ve rol oynama, örnek olay gibi öğrenci merkezli yöntemlerin uygulandığı tespit edilmiştir. Öğretim tekniklerinden de en fazla "tarih şeritleri, harita, grafik, gazete gibi materyal hazırlama ve kullanmanın" uygulandığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerin hazırladıkları etkinliklerin büyük bir kısmının ders içinde uygulanmak amacıyla oluşturulduğu da görülmüştür. Araştırma sonunda öğretim yöntem ve tekniklerinin etkinliklerde nasıl uygulanacağıyla ilgili uygulamalı hizmet içi eğitimler yapılması önerilebilir.

Özet İngilizce :

The objective of this study is to examine the tasks applied in history and social science courses in terms of the methods and techniques. In addition to the methods and techniques, the study also aims at determining the scope of the learning, the distribution of the topics, and the areas for application that are based on the tasks. The scanning method, a qualitative research method, has been used in the study. The sample of the research consists of the task examples applied by the research group including 177 teachers within the Ministry of National Education during 2010-2011 education and teaching year. The data has been collected by a semi-structured interview form. In this form, the teachers are required to specify one of the tasks applied in their class. The data collected through this procedure have been analyzed by a content analysis and categorized, which is followed by the computation of the frequencies and percentages. According to the results, it has been identified that the tasks applied in history courses are concentrated in the learning areas of History of Turkish Revolution and Kemalism, History of Ottoman and Europe, and the tasks applied in social science courses are concentrated in the learning areas of people, places, and environment, culture and heritage, as well as the production, distribution, and consumption. It has also been identified that student oriented methods, such as project, drama, role playing, and case study, are applied in the tasks. It is also found that materials, such as history tapes, maps, graphs, and newspapers, are prepared and used mostly as the method of teaching. In addition, the teachers create most of the tasks for applying in the course of the class. In conclusion, it is possible to recommend that in-service training programs should be arranged with respect to how the teaching methods and techniques will be applied in tasks.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :