Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çağdaş türk sanatında kimlik arayışı ve kültürel diyalektik

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü1
Görüntülenme :
746
DOI :
Özet Türkçe :

Sanat üzerine yazınlarda sıkça karşılaştığımız 'çağdaş' kelimesi; aynı çağda yaşayan, içinde bulunulan çağın anlayışına koşullarına uygun olan, muasır anlamı dışında yaşadığı çağın öncüsü manasındada kullanılmaktadır. Bunun gereği olarak, çağdaş sanat, modern sanat gibi; -post eki ile öncesini-sonrasını sorgulatmış, bir anlayıştan çok uzak olarak sınırlılığı belli net bir zaman dilimi içerisine hapsedilemez ve zamana bağlı olarak değerlendirilemez. Bu nedenle, Türk sanatı ile ilgili olarak da sadece siyasal, sosyo-ekonomik ve kültürel yapıya bağlı kalınarak, belli tarihlerden sonrasını, özellikle batılı anlamda anlayışların yayıldığı zamanlarıçağdaş olarak algılamak büyük bir yanılgıdır. Tansuğ'a göre de (1997: 23) plastik sanat alanlarında çağdaş konseptler oluşturmak, yalnızca güncel hayatın pratikleri ve bunlarla bağlantılı düşünce kaynaklarını irdelemekle gerçekleşmiyor. İşte tam bu noktada, çağdaş sanat için kültür kavramından da öte kimlik kavramı karşımıza çıkmaktadır denilebilir. Sanatçı için; içinde doğduğu kültürel yapı ve bu yapı içerisinde geliştirdiği kültürel kimlik, sanat üzerinde büyük bir etkendir. Aynı zamanda sanat eseri için de ihtiva ettiği konu, teknik, akım ve üslup bağlamında kültürel kimlikten bahsetmek mümkündür. Türk sanatı ve sanatçısının günümüzde dahada yaygın şekilde girmiş olduğu kimlik arayışında, 18. yüzyıl'ın başlarından itibaren yaşanan köklü değişimler, yoğunlaşan batılılaşma hareketleri etkili olmuştur denilebilir. Kültürel anlamda binlerce yıllık anlayışları barındıran Türk Sanatı ve Sanatçısı; politik ve ekonomik, kültürel değişime ayak uydurmakta zorlanmamış, ve tüm bunların paralelinde şekillenmiş gibi görünse de, iç dinamiğinde var olan değerler doğrultusunda gelişmeden dönüştüğü noktalar bugünkü girmiş olduğu kimlik arayışı ve var olma mücadelesine sebep olarak gösterilebilir. Türk sanatçısının/sanatının girmiş olduğu arayış, özünde sanatın saf varlığı içerisinde barındırdığı kültürdür. Araştırmada günümüz Türk sanatı; süregelen akım, üslup ve teknik birliği gözetmeksizin, çağdaş olarak nitelendirilen sanat biçimleri kapsamında, sanatçı ve eserin girmiş olduğukimlik arayışı ve kültürel diyalektik bağlamında ele alınacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The word 'contemporary' frequently heard in studies on art is used in such senses as those living in the same period, something compatible with the understanding of the period, modern and also avantgarde. Just as it is required by its meaning, contemporary art cannot be limited to a certain period of time and cannot be assessed within the frame of a certain era. As a matter of fact, it is far from being bounded by being questioned itself with such prefixes as '-post' or '-pre' as it is done with modern art. Therefore, it is a huge mistake to consider time periods after certain periods especially after those when certain western understandings became prevalent as contemporary. It is equally wrong to consider then on a basis of political, socio-economic and cultural structures. To Tansuğ (1997: 23), the formation of contemporary concepts in the fields of plastic arts is not possible solely through examining daily practices in life and the sources of thought related to them. From this point of view, it can be said that the first thing to be dealt with about contemporary art is the concept of identity rather than the concept of culture. Artist is a significant factor on the culture s/he is born into and on the cultural identity and art formed within this culture. At the same time, it is possible to talk about cultural identity in the context of the subject, technique, movement and style of an artistic work. On the intensifying identity seek by Turkish art and artists today, the radical changes widely experienced since the early 18th century and the strong movements of Westernization may be said to have been influential. Although it seems that Turkish art and artists having sheltered understandings and perspectives of thousands of years in the cultural sense have not had difficulty in catching up with cultural changes and have been shaped by them, they have been transformed with change in parallel with their internal dynamics. That is another reason for identity seek and struggle of existence. The seek followed by Turkish art/artists is the culture inherent in the pure nature of art itself. The goal of this study is handle Turkish art in the context of identity seek and cultural dialectics and within the frame of art forms defined as contemporary regardless of the unity between movement, style and technique.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :