Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çağdaş türk resminde örgütlü sanat hareketlerinin türk toplumunda sanat alt kültürünün oluşmasına etkisi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü1
Görüntülenme :
584
DOI :
Özet Türkçe :

Kavram olarak kültürden söz edilmeye başlandığında hemen hemen tüm yazılı kaynaklarda karşımıza çıkan en temel vurgu, kavram ile ilgili pek çok tanım ve yaklaşımın var olduğu yönündedir. Tarihsel olarak kültür kavramını ve buna bağlı gelişen, değişen süreçleri açıklayabilmek dahası özetleyebilmek ise oldukça zordur. Bununla beraber en geri kalmış toplumdan en gelişmiş topluma kadar, tüm insan toplulukları, kültür olarak tanımlanan ortak bir olguya sahiptir. Kültür aynı zamanda üst bir sistem olarak birçok alt kültür ve ya alt sistemin birleşiminden oluşur. Alt kültürler ise içinde bulunduğu genel veya üst kültürden bir ya da birçok noktada farklılık gösteren kültür şekilleri olarak ortaya çıkar. Kültür ve sanat etkileşimi ise birçok araştırmacı için tartışmalara sebep olmuş bir etkileşim şeklidir ve bir arada kullanılması oldukça yaygın olan bu iki kavramın çözümlenmesi oldukça önemlidir. Çağdaş Türk resmi içerisinde örgütlü sanat hareketleri denildiği zaman akla ilk gelen Gruplar/Birlikler/Dernekler/Cemiyetler kültür kavramının kendisi gibi dinamik bir yapıya sahiptir, ancak günümüzde, örgütlü sanat hareketini tam olarak açıklayacak olan bu gruplara dâhil olan sanatçıların benimsedikleri anlayışlar mıdır yoksa dâhil oldukları Grup/Birlik midir sorusunu da beraberinde getirir. Çağdaş anlamda Türk resim sanatının yaygınlaşması ve Türk toplumu tarafından kabul görmesi uzunca bir zamana yayılmış, bu zaman diliminde ortaya çıkan örgütlü sanat hareketlerinin gerek benimsedikleri sanat anlayışları ile gerek dahil oldukları gruplar ile yapmış oldukları çalışmalar Türk toplumunda sanat alt kültürü oluşturma yönünde etkili olmuştur. Araştırma kapsamında Çağdaş Türk Resmi'nin oluşum süreci ve bu bağlamda ortaya çıkan örgütlü sanat hareketlerinin Türk toplumunda sanat alt kültürünün oluşmasına/oluşturulmasına etkileri ele alınacaktır.

Özet İngilizce :

When we talk about culture as a concept, the most ubiqutous emphasis we face in almost all written sources that existence of many definitions and approaches related to the culture. It is very difficult to summarize and explain historical concept of it because it is changing and evolving. However, there is common fact exist that is descripted as a culture in the most backward societies as well as the most advanced societies and all human societies. Culture is a complicated system that consisted of many pieces such as sub-cultures and sub systems. Sub-cultures are found in general or high culture that emerge with differ one or several points of in ways in cultures. Cultural and artistic interactions are common influence for many researches, and they are widelly used; therfore, the analysis of these two concepts are very important. When we talk about organized art movements in Contemporary Turkish painting the first common thing that comes to mind are that Groups / Associations / Associations / Societies have dynamic structure as concept of culture itself, however, today it brings a question like "What is the definition of organized art movement? Is it artist viewpoints or the groups or Associations idelology?In a modern way, It took very long time for Turkish Art spread and to be accepted by the society. In this time the organized art movements formed and those organized art movements had an enormous influence of creation of sub-culture in Turkish art with their ideolog and groups. This research will examine the process of formation of contemporary Turkish Painting as well as formed organized art movement in this process and it's effects to create / build the context of the art sub-culture in Turkish society.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :