Zirai İşletmelere Sağlanan Ipard Desteklerinin Muhasebeleştirilmesi

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki üyelik ilişkileri uzun yıllardan beri devam etmektedir. Bu bağlamda, Türkiye sektörler bazında Avrupa Birliği ile müzakerelere devam etmektedir. Türkiye’nin Avrupa birliği ile müzakere ettiği konular arasında tarım politikaları ve tarımsal kalkınmanın desteklenmesi de yer almaktadır. Bu makalenin amacı IPARD desteklerinin çeşitli muhasebeleştirilme usullerini açıklamaktır. Bu nedenle, bu makalede Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye sağladığı IPARD desteklerinden, bu desteklerin hangi kalemlerden oluştuğundan ve bu kalemlerin hangi koşullara bağlı olduğundan bahsedilmiştir.

Accounting of Ipard Support Given to Agricultural Enterprise

Members’ relations between Turkey and European Union have continued for a long time. In this context, Turkey has holded the negotiations with EU on the basis of sectors. There are agricultural policy and support of agricultural development among issues which Turkey confer with EU. The aim of this article is to clarify the various accounting methods of IPARD supports. Fort his reason, in this article, it is expressed IPARD supports which is given to Turkey by EU, these supports are consisted of what kind of issues and these issues are depended on what kind of conditions. At the same time, it is pointed out explanations regarding how these supports are accounted by bussiness taking these endorsements

Kaynakça

Can, Metin ve Kemal Esengün (2007), “Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programlarının İncelenmesi: SAPARD ve IPARD Örneği”, GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Sayı:2007-2 Kırsal Kalkınması Açısından

DW, (Deutche Welle), İnsanlık Tarıma 23 Bin Yıl Önce Başladı, http://www.dw.com/tr/insanlar-tar%C4%B1ma-23-bin-y%C4%B1l- %C3%B6nce-ba %C5%9 Flad%C4%B1/a-18603407, 19.08.2015

ETO, (Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği), Organik Tarım, İnsan ve Yaşam, http://www.eto.org.tr/?p=568, 19.08.2015 (European Uninon), http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/assistance/ipard/index_e n.htm, 19.08.2015

EU, (European Uninon), http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/funding-by- country/turkey/ index_en.htm, 20.08.2015

Köker, Fahri Hikmet ve Rahmi Uygun (2011), “Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Mali Destekler ve Mali Desteklerin Vergilendirilmesi http://www.muhasebetr.com/kalkinma-ajanslari-tarafindan-saglanan- mali-destekler-ve-mali-desteklerin-vergilendirilmesi-ile- muhasebelestirilmesi/, 14.09.2015

Muhasebeleştirilmesi”

KÖYAKKP, (Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı), (2007-203), http://www.tkdk.gov.tr/Ipard/Ipardprogrami, 19.08.2015

MÜ, (Mersin Üniversitesi), http://mumya.mersin.edu.tr/tarihonce.html, 19.08.2015 (Tarım TKDK, ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu), http://www.tkdk.gov.tr/Content/File/ Mevzuat/SektorelAnlasmaTurkce.pdf, 10.09.2015

TMS, (20 No.lu Türkiye Muhasebe Standardı), Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması, http://www.kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_2015/TMS/TMS20. pdf, 11.09.2015

Turhan, Mehmet Serdar (2005), “Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Türkiye Kırsal Kalkınma Tedbirleri Uygulama Süreci”, Uzmanlık Tezi, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı (Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı), Ankara.

Uzunpınar, Adnan (2008), “Katılım Öncesi AB Kırsal Kalkınma Politikası ve Türkiye’de Uygulanacak IPARD Programı Kapsamında Proje Hazırlama, Değerlendirme ve Seçim Süreci”, Uzmanlık Tezi, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı (Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı), Ankara.

Ünal, İlker (2013), “TMS 20 Standardı ve IPARD Programı Kapsamında Verilen http://www.ozdogrular.com/content/view/21772/, 14.09.2015 Hibelerin

Muhasebeleştirilmesi”, VUKGT, (176 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat, 11.09.2015