Yeni Küresel Yönetişimde Esnek Diplomasinin Rolü: G20 Örneği

Küresel finans krizi sonrası dönemde, küresel ekonomik yönetişimin en güçlü ayağı olarak G20 ön plana çıkmıştır. 2008 Zirvesi ile birlikte liderler kulübüne dönüşen G20, esnek yapısı ve eşitlikçi tartışma ortamı sayesinde küresel yönetişimde yeni güç merkezlerinin ön plana çıkmasını sağlamıştır. Yükselen güçler ve yeni yükselen orta ölçekli güçler olarak adlandırılan ittifaklaşmalar, G20 forumunda “zengin kuzey- fakir güney” ayrımından çok daha kapsamlı bir ekonomik analizin gelişmesine vesile olmuştur. Bu çalışmada, G20 içerisindeki BRICS Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve MIKTA Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya gruplarının küresel yönetişimdeki rolleri incelenecektir. Çalışma, küresel yönetişimde değişmesi gereken mekanizmalara karşı revizyonist ve reformist talepleri ortaya koyacaktır. Yükselen ekonomilerin artan güçleri oranında yönetime dâhil olma talepleri ve bu kapsamda elde ettikleri fırsatlar ve çelişkilerin incelenmesi, literatüre “yeni düzen” tartışması bağlamında katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler:

G20, Zirve Diplomasisi, BRICS

The Role of Flexible Diplomacy in New Global Governance: G20 Case

After the global financial crisis, the G20 as the strongest instrument of global economic governance came to the forefront. With the 2008 Summit, the G20 transformed into a leader's club, enabling new power centers to be at the forefront of global governance, thanks to its flexible structure and equitable discussion environment. Rising powers and newly emerging middle powers forces have led to the development of a much more comprehensive economic analysis in the G20 forum, "rich north-poor south". This study will examine the global governance roles of the BRICS Brazil, Russia, India, China, South Africa and MIKTA Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey, Australia groups within the G20. The study will present revisionist and reformist claims against the mechanisms that must change in global governance. The examination of the demands for inclusion in governance and the opportunities and contradictions they have gained in the context of the increasing powers of emerging economies will contribute in the context of the literature "new order" debate.

Kaynakça

Al, Arzu. “Küresel Ekonomik Yönetişimin Geleceği: Avro Krizi- AB – IMF Etkileşimi”. Emel Parlar Dal, Gonca Oğuz Gök, Tolga Sakman (Ed.), Küresel Yönetişim, Güvenlik ve Aktörler: 70. Yılında BM içinde. İstanbul: TASAM Yayınları, 2016, s. 447- 458.

Arda, Mehmet. “Turkey – the Evolving Interface of international Relations and Domestic Politics”. South African Journal of International Affairs. 2015, Vol.

No. 2, s. 203-226.

Bruera, Hernán F. Gómez. “To be or not to be: Has Mexico got what it takes to be an emerging power?”. South African Journal of International Affairs. 2015, Vol. 22, No. 2, s.227-248.

Carin, Barry, vd. “Making the G20 Summit Process Work: Some Proposals for Improving Effectiveness and Legitimacy”. CIGI. Waterloo, 2010.

Chapnick, Adam. “The Middle Power”. Canadian Foreign Policy Journal, Vol 7, No.2, 1999, s.73-82.

Cooper, Andrew .“The G20 as an Improvised Crisis Committee and/or a Contested ‘Steering Committee’ for the World”. International Affairs, 86: 3, 2010, s.741-757.

Cooper, Andrew ve Mo, Jongryn. “Middle Power Leadership and the Evolution of the G20”. Global Summitry Journal. May 2013, s. 1-14.

Cooper, Andrew ve Mo, Jongryn. “Middle Power Leadership and the Evolution of the G20”. Global Summitry Journal. May 2013, s. 1-14.

Cooper, Andrew. “G-20 Middle Powers and Initiatives on Development”. Mo Jogryn (Ed.), MIKTA, Middle Powers, And New Global Dynamics of G20’s Evolving Agenda içinde. New York: Palgrave and Macmillan Publishing, 2015, s. 32-46.

Global Governance The

Çelik- Wiltse, Evren. “The G20 and Global Economic Governance during a Protracted Recession”. Perceptions, Winter 2013, Volume XVIII, Number 4, s.7-28.

Çolakoğlu, Selçuk. “The Role of MIKTA in Global Governance: Assesments and Shorthcomings”. Korea Observer. Vol 47, No:2 (Summer 2016), s.267-290.

Dinler, Zeynel. İktisada Giriş. 16. Basım. Bursa: Ekin Yayın Dağıtım, 2011.

Duggan, Nial. “BRICS and the Evolution of a New Agenda Within Global Governance”. Mare Rewizorski (Ed.), The European Union and The BRICS Complex Relations in the Era of the

Global Governence içinde. Springer Publishing, 2015, s. 11-25.

Engin, Belma ve Baba, Gürol. “MIKTA: A Functioning Product of “New” Middle Power- ism?”. Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt: 11, Sayı: 42, 2015, s. 1- 41.

G20 Information Centre. The Group of Twenty: A History. Western Cape, 18 Kasım 2007.

Goldman Sachs. Beyond the BRICS: A Look at the N-11. Nisan 2007. https://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pdf/g20_040209.pdf (04.12.2017).

IMF, G20 London Summit, Leaders’ Statement. 2 April 2009.

Kılıç, Büşra. “G-20 Orta Ölçekli Güçte Ülkeler (MIKTA) ile Türkiye’nin Kalkınma Bağlamında Karşılaştırmalı Analizi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.

Kirchner, Stephen. “The G20 and Global Governance”. Cato Journal. Vol. 36, No. 3 (Fall 2016).

Larionova, Marina. “Assessing G8 and G20 effectiveness in Global Governance So Far”. CIGI. Waterloo, 2012.

Lipton, Merle. “Are the BRICS reformers, revolutionaries, or counter-revolutionaries?”. South African Journal of International Affairs, 24:1, s. 41-59.

Manicom, James ve Reeves, Jeffrey. “Locatingg Middle Powers in International Theory and Power Transitions”. Bruce Gilley ve Andrew O’Neil and the Rise of China içinde. Georgetown: 44. Relations (Ed.).Middle Powers

Georgetown Universtiy Press, 2014, s. 23

Mehmetçik, Hakan. “Küresel Ekonomik Krizler ve Türkiye’nin G-20 Algısının Dönüşümü”. Arzu Al (Ed.). Uluslararası Politik Ekonomi Ekonomik İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılık, 2016,s. 37-58.

Krizler ve Türkiye içinde.

OECD. Çeyrek Dönemlik Ulusal Hesapları. G20- Çeyrek Dönemlik GSYH Büyüme Oranları

http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=33940# - .(04.12.2017).

Öniş, Ziya. “The Age of Anxiety: The Crisis of Libeal Democracy in a Post- Hegemonic Global Order”. Italian Journal of International Affairs,2017,s.1-17.

Rodrik, Dani. “Küresel Yönetişim Mümkün Müdür? Gerekli Midir?”, Yusuf Uslu (çev)., 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler, Sayı 1, (Eylül-Ekim-Kasım 2012), ss. 21-40.

Rosenau, James N. “Governance in the Twenty- first Century”. Global Governance. Vol. 1, No.1 (Winter 1995), s. 13-43.

Tok, Evren. “Küresel Yönetişim ve G-20’nin Siyasal Ekonomisi”. Ülke Deneyimleri Işığında Caner Bakır Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen. Fikret Şenses, Ziya (drl.). İstanbul: İletişim Yayınları, s.17-40. Öniş ve

Turunç, Sencer. “G20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları”. Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Bilgi Notu. Ankara, 2015.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. G20 Platformu ve 2015 Türkiye Dönem Başkanlığı Kitapçığı. Ankara, 2015.

Ünay, Sadık ve Kayıkçı, Fazıl. “Çok Kutuplu Küresel Ekonomik Düzen ve BRICS: Kriz Sonrası ve Yeni Ekonomik Düzen. Fikret Şenses, Ziya Öniş ve İstanbul: Küresel Kriz Caner Bakır (drl.).