Vergilendirmede Elektronik Belgelerin Hukuki Geçerliliklerinin Değerlendirilmesi

Elektronik imzanın yasal olarak mümkün olması ile birlikte e-devlet uygulamaları yaygınlaşmıştır. Gelir İdaresi tarafından sürekli denetimin sağlanması amacına yönelik olarak elektronik uygulamalar geliştirilmektedir. Gelir İdaresinin geliştirmekte olduğu uygulamalar kaynağını özel hukuk ilişkilerinde ve düzenlemelerinden alan konuları da ilgilendirmektedir. Belgelerin içerikleri kişilerin vergilendirilmesine ve cezai yaptırımlarla karşılaşmasına sebep olabileceğinden bu belgelerin hukuki geçerlilikleri önem arz etmektedir. Bu çalışmada genel hukuk düzenlemeleri ile birlikte Gelir İdaresinin yapmış olduğu e-devlet uygulamaları hukuki yönden incelenmiş ve ortaya çıkması muhtemel hukuki sorunların bertaraf edilebilmesi için önerilerde bulunulmuştur.

Evaluation of the Legal Validity of The Electronic Documents in Taxation

With the legal availability of electronic signature, e-government applications become widespread. The Revenue Administration develops electronic applications for continuing audit methods. The applications developed by the Revenue Administration are also related with the subjects that are on accounted of the special legal relations and legislation. Due to the documents being the evidence for the people of their being subjected to a taxation or a penal sanction, documents legality becomes important. In this study, we observed both general legal regulations and developing e-government applications by the Revenue Administration and made suggestions for dismissing possible legal problems

Kaynakça

ATAÇ Yasin / AYDOĞDU Eyüp / BORA Taner, “Adli Bilimlerde El Yazısının Kişiye Aidiyetinin Tespiti”, Polis Bilimleri Dergisi Cilt:14, S.4, 2012

AYDOĞDU Eyüp / ATAÇ Yasin, “İmza Sahteciliğinin Türleri,Tespiti ve Önlenmesi”, Polis Bilimleri Dergisi Cilt:13 S.2, 2011

BAFRA Jale, El yazısı incelemelerinde “kişisel yazı unsurlarının isteyerek değiştirilmesi” problemi ve kimlik belirlenmesi, İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Doktora tezi, 1995, İstanbul

BIYIK Recep/ KIRATLI Aydın, Giderler ve İndirimler, Yaklaşım Yayınları, 2007

CANDAN Turgut, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Maliye ve Hukuk yayınları, 2. Baskı, 2006

CAPGEMİNİ CONSULTING, SEPA: potential benefits at stake

Researching the impact of SEPA on the payments market and its stakeholders

invoicing/index_en.htm Erişim:30.04.2014 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e

ERİŞ Gönen, Ticari İşletme ve Şirketler, Seçkin Yayınevi, 4. Baskı, 2. Cilt, 2007 EU Directive and other compliance issues, http://www.einvoicingbasics.co.uk/why-einvoicing/regulatory- compliance/ Erişim 30.04.2014 European Commission's activities on e-Invoicing, http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e- invoicing/benefits/index_en.htm, Erişim:30.04.2014

GARTNER, The Future of e-invoicing, Gartner Araştırma Sonuçları, Tieto yayını, Erişim:30.04.2014 s.14-15

GÖKCAN Hasan Tahsin, “Özel Belgede Sahtecilik Suçu (TCK M.207)”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl:68, Sayı: 2010/1

GÖKSU Mustafa, “6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Senetle İspat Kuralları ve Bunların İstisnaları”, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 1 S.1, 2011

HM Revenue and Customs: Electronic invoices: VAT rules for issuing and receiving, invoices.htm Erişim:30.04.2014

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2011-2013), Ankara, 2011 www.gib.gov.tr/index.php?id=1258 Erişim:30.04.2014

KOCH Bruno, Public administration: Approaches with E-Invoicing, E- Payment & E-Auditing, Bangkok, November 29th, 2012 , http://www.billentis.com/public_administration_e-invoicing_e- payment_e-auditing.pdf , Erişim:30.04.2014

KOCH Bruno, E-invoing/ E-billing, The Catalyst for AR/AP Automation, Billentis, April 2013, s.51, http://outsourcemagazine.co.uk/wp- content/uploads/2013/05/2013Billentisreport.pdf, Erişim:30.04.2014

KURU Baki / BUDAK Ali Cem, “Hukuk Muhakemeleri Kanunu‘nun Getirdiği Başlıca Yenilikler”, İstanbul Barosu Dergisi, C.85, S.5, 2011

MARMARA Nursun, El Yazısının Kişiye Ait Olup Olmadığını Belirleyen Grafik Göstergeler, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Bölümü, Doktora Tezi, 1994, İstanbul

NART Serdar, “Alman ve Türk Hukukunda Senetle İspat”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 9, Sayı: 1, 2007

TAŞPINAR AYVAZ Sema, “Türk Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun İmza Atamayanlarla İlgili Yeni Düzenlemesine Eleştirel Bir Bakış”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Yıl 2012 Cilt 61 Sayı 1

ÜNVER Yener / HAKERİ Hakan, Ceza Muhakemesi Hukuku, Adalet Yayınevi, 3. Baskı, 2010